SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. zasadnutie MsZ v Šali 2020
 
Dátum konania: 24.09.2020 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:13:05uvod
14:14:29Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:21Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:57Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:42Časť II. Interpelácie poslancov
14:18:30Časť III. Predkladané materiály
14:18:35A. Informačné materiály a správy
14:18:38A 1/6/2020 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:19:33Ing. Martina Bartošovičová1Predklad
14:20:28A 2/6/2020 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:20:33Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:21:46A 3/6/2020 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2020
14:21:57Mgr. Margita Simighová1Diskusia
14:22:49B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:22:52B 1/6/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2020 Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa
14:23:08Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:24:23B 2/6/2020 Koncepcia rozvoja kultúry mesta Šaľa na obdobie 2020 – 2024
14:24:31Ing. František Botka1Diskusia
14:26:28Rehák1Diskusia
14:27:42Hlavatý1Diskusia
14:28:14R.Andráši1Diskusia
14:30:49B 3/6/2020 Hádzanárske nádeje Šaľa, o.z. – žiadosť o prenájom Mestskej športovej haly
14:31:05Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:32:25R.Andráši1Diskusia
14:33:22Grell1Diskusia
14:38:22Szalay1Diskusia
14:39:57Krištof1Diskusia
14:43:27Katarína Dubajová1Diskusia
14:43:37Katarína Dubajová1Diskusia
14:49:44Ing. Michal Lužica1Diskusia
14:59:10Andrej Petro1Diskusia
15:02:45Krištof1Diskusia
15:25:15Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:29:41Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:30:55Krištof2Diskusia
15:32:06C. Hospodárenie mesta
15:32:11C 1/6/2020 Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2020
15:32:19Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:33:36C 2/6/2020 Návrh na schválenie návratnej finančnej výpomoci vo výške 474 914 EUR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
15:33:56Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:35:11C 3/6/2020 Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2021
15:35:16Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:40:07Baran1Diskusia
15:41:35Jaroš1Diskusia
15:43:15Krištof1Diskusia
15:46:03C 4/6/2020 Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok Organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa
15:46:08Dr. Ľubor Gáll1Diskusia
15:47:22Grell1Diskusia
15:48:00Baran1Diskusia
15:48:33C 5/6/2020 Spolufinancovanie projektu v rámci výzvy SKHU/WETA/1901 Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko (Fond malých projektov)
15:48:46Ing. Eliška Vargová1Diskusia
15:50:20C 6/6/2020 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2020 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
15:50:48Ing. Edita Haládiková1Diskusia
15:52:35D. Majetkové záležitosti
15:52:39D 1/6/2020 Roman Štanglovič, Železničná 512/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:53:00Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:54:00Grell1Diskusia
15:54:32Mészáros1Diskusia
15:55:32D 2/6/2020 Tomáš Hazucha a Alexandra Hazuchová, Železničná 502/32, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:55:38Ing. Gabriela Braníková1Predklad
15:55:39Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:55:52D 3/6/2020 Ing. Tomáš Kemenský a Ing. Andrea Kemenská, Záhradnícka 2321/83, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:55:54Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:56:15D 4/6/2020 Milan Papp a Valéria Pappová, Železničná 495/46, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:56:18Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:56:38D 5/6/2020 Karol Hučko st., Železničná 504/28, Šaľa; Karol Hučko ml., Železničná 504/28, Šaľa; Etela Poszonyiová, Diakovská 1227/4, Šaľa; Ildikó Hučková, Železničná 504/28, Šaľa; Marek Hučko, Letná 569/5, Šaľa; Kristína Hučková, Letná 569/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:56:40Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:59:55D 6/6/2020 Jozef Popelka, Hollého 1842/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. Nivy v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:59:58Ing. Gabriela Braníková1Predklad
15:59:59Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:00:52D 7/6/2020 GTIS charging SK s.r.o., so sídlom Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:00:53Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:01:44Mészáros1Diskusia
16:03:13Baran1Diskusia
16:05:49D 8/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Kaisera a Evu Kaiserovú, obaja trvale bytom Železničná 517/2, Šaľa
16:06:59D 9/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Ladislava Majora a MUDr. Elenu Majorovú, Dlhá nad Váhom 217
16:07:01D 10/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Pappa a Valériu Pappovú, obaja trvale bytom Železničná 495/46, Šaľa
16:07:02D 11/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Hatvaniho a Margitu Hatvaniovú, Železničná 514/8, Šaľa
16:07:20D 11/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Hatvaniho a Margitu Hatvaniovú, Železničná 514/8, Šaľa
16:07:43D 12/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Kováča a Teréziu Kováčovú, Železničná 513/10, Šaľa
16:08:07D 13/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Roberta Maliniaka a Mgr. Margarétu Maliniakovú, Železničná 42, Šaľa
16:08:35D 14/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa
16:10:58Krištof1Diskusia
16:15:07D 15/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Sedláka a Adrianu Sedlákovú, V. Šrobára 570/2, Šaľa
16:15:09Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:16:19D 16/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej osade „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Milana Šimu a Alžbetu Šimovú, Vlčanská 564/3, Šaľa
16:16:22Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:17:13D 17/6/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mariana Kútneho a Ivetu Kútnu, Budovateľská 549/23, 927 01 Šaľa
16:17:26Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:18:12D 18/6/2020 TECHAGRA RV Žihárec, s.r.o. – ponuka na predaj pozemkov
16:18:15Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:18:42Baran1Diskusia
16:19:39D 19/6/2020 Informácia o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu č. 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa“
16:19:48Grell1Diskusia
16:21:05D 20/6/2020 Poskytnutie zľavy z nájomného nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Šaľa počas obdobia ich sťaženého užívania nájomcami na dohodnutý účel na základe opatrení orgánov štátnej správy na zamedzenie šírenia ľudskej choroby COVID-19
16:21:08Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:22:29D 21/6/2020 MeT Šaľa, spol. s r.o. – návrh na zníženie odmeny mandatára
16:22:32Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:23:18D 22/6/2020 Duslo, a.s. Administratívna budova 1236, 927 03 Šaľa – úprava výšky nájomného v areáli futbalového štadióna na Nitrianskej ul. v Šali
16:23:19Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:24:42D 23/6/2020 Kúpa pozemkov pod plánovanou stavbou „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu
16:24:45Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:25:40E. Personálne záležitosti - Nie sú predmetom rokovania.
16:25:46F. Právne záležitosti
16:25:50F 1/6/2020 Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 422/2020 k realizácii projektu s názvom „WiFi4EU“
16:25:58Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:26:53F 2/6/2020 Zmluva o dodaní tovarov s montážou č. 299/2020 – Nový povrch pre multifunkčné ihrisko na ZŠ Ľ. Štúra
16:26:57Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:27:42F 3/6/2020 Kúpna zmluva č. 300/2020 na dodanie kamier v rámci projektu „Prevencia kriminality v Šali – 2019“
16:27:44Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:28:32F 4/6/2020 Zmluva o dielo č. 285/2020 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta Štúra v Šali (SO.01, SO.02, SO.03)
16:28:40Ing. František Čibrik1Diskusia
16:29:36F 5/6/2020 Založenie združenia obcí „CYKLOTRASA DOLNÉ POVAŽIE“
16:31:54Grell1Diskusia
16:36:19G. Vystúpenia verejnosti
17:01:07G. Vystúpenia verejnosti
17:02:04G. Vystúpenia verejnosti
17:02:13H. Rôzne - Nie sú predmetom rokovania.
17:02:17Časť IV.