SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. zasadnutie MsZ v Šali 2020
 
Dátum konania: 25.06.2020 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:11:34uvod
14:12:56Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:14:44Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:15:43Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:33Časť II. Interpelácie poslancov
14:18:13Baran1Diskusia
14:20:03Krištof1Diskusia
14:24:06P. Andráši1Diskusia
14:26:37Gomboš1Diskusia
14:27:29P. Andráši1Diskusia
14:33:48A 1/4/2020 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:33:50Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:36:27A 2/4/2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2020
14:36:29Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:38:16A 3/4/2020 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:38:24Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:39:36A 4/4/2020 Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2019
14:40:47A 5/4/2020 Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2019
14:41:17Ing. František Botka1Diskusia
14:43:37A 6/4/2020 Prezentácia výsledkov Územného generelu dopravy v meste Šaľa (ústna informácia)
15:12:16R.Andráši1Diskusia
15:13:11P. Andráši1Diskusia
15:22:58Mészáros1Diskusia
15:25:50A 7/4/2020 Informácia o zámere projektu Centrum cirkulárnej ekonomiky (ústna informácia)
15:42:54Rehák1Diskusia
15:45:38Tölgyesi1Diskusia
15:49:52P. Andráši1Diskusia
16:00:17Mészáros1Diskusia
16:04:54Szalay1Diskusia
16:07:33A 8/4/2020 Informácia o prijatí sťažnosti proti postupom riaditeľky rozpočtovej organizácie Domova dôchodcov Šaľa pri uvoľňovaní opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19
16:10:15Gomboš1Diskusia
16:13:09B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
16:13:13B 1/4/2020 Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022
16:13:27Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
16:35:06C 1/4/2020 Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2019; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2019
16:35:20Ing. Alena Kiácová1Diskusia
16:37:38C 2/4/2020 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020
16:37:54Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:42:50Baran1Diskusia
16:46:23Krištof1Diskusia
16:52:38P. Andráši1Diskusia
16:58:54Baran1Diskusia
16:59:34Bartošovič1Diskusia
17:02:10Krištof1Diskusia
17:03:39C 3/4/2020 Návrh na prijatie daru od Tenisového klubu, občianske združenie so sídlom P. Pázmaňa 55/26, 927 01 Šaľa
17:05:34Krištof1Diskusia
17:10:05Bartošovič1Diskusia
17:13:10Baran1Diskusia
17:13:45Krištof1Diskusia
17:14:16C 4/4/2020 Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020
17:14:27Mgr. Margita Simighová1Diskusia
17:16:39P. Andráši1Diskusia
17:18:11P. Andráši1Diskusia
17:24:16C 5/4/2020 Návrh na preplatenie permanentiek za nevyužité vstupy do krytej plavárne Duslo a. s. z dôvodu uzatvorenia jej prevádzky
17:24:24Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:25:54D. Majetkové záležitosti
17:25:59D 1/4/2020 Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:26:06Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
17:27:16D 2/4/2020 Attila Dzúrik, L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:27:58P. Andráši1Diskusia
17:29:42D 3/4/2020 Tomáš Šima, Kukučínova 534/42, 927 01 Šaľa – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:30:42D 4/4/2020 RM – GASTRO s.r.o., 295, Zemianske Sady 925 54 – žiadosť o nájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:31:29D 5/4/2020 Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu bytu číslo 13 – garsónky s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na II. nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 2480, orientačné číslo 1 na ulici Fr. Kráľa, vrátane spoluvlastníckeho podielu na pozemku KN registra C parcelné číslo 3080/178 v k. ú. Šaľa
17:32:37D 6/4/2020 MARTECH, s. r. o., Diakovská 14, 927 01 Šaľa – návrh na združenie finančných prostriedkov za účelom výstavby protihlukovej steny na ul. Váhová v Šali
17:33:06Szalay1Diskusia
17:34:05P. Andráši1Diskusia
17:37:52Lacková1Diskusia
17:38:56P. Andráši1Diskusia
17:40:30Bartošovič1Diskusia
17:44:12D 7/4/2020 Nájom pozemkov v súvislosti s výstavbou stavby „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali“ od Slovenského pozemkového fondu
17:46:01E 1/4/2020 Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa a návrh na ustanovenie podrobností o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra a náležitosti prihlášky
17:48:45Časť IV.