SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
3. zasadnutie MsZ v Šali 2020
 
Dátum konania: 14.05.2020 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:11:41uvod
14:12:40Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:13:44P. Andráši1Diskusia
14:14:21Tölgyesi1Diskusia
14:14:41Baran1Diskusia
14:17:50Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:18:21Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:19:04Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:19:37Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:25:04Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:25:14Časť II. Interpelácie poslancov
14:25:59Grell1Diskusia
14:29:17P. Andráši1Diskusia
14:37:31Mészáros1Diskusia
14:39:47Farkašová1Diskusia
14:45:23Krištof1Diskusia
14:46:26A 1/3/2020 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:46:28Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:49:25A 2/3/2020 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:49:29Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:50:38A 3/3/2020 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 20. 04. 2020
14:50:47Mgr. Margita Simighová1Diskusia
14:52:07A 4/3/2020 Informácia o predloženej žiadosti mesta Šaľa o NFP na realizáciu projektu „Šaľa na ceste k zmierňovaniu klimatických zmien“, financovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021 a Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021, Program SK-Klíma, Správca programu MŽP SR
14:52:16Ing. Gabriela Braníková1Predklad
14:53:11Farkašová1Diskusia
14:54:46B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
14:54:59B 1/3/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2020 Prevádzkový poriadok pohrebísk v Šali
14:55:24JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
14:56:14B 2/3/2020 Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2019
14:56:26Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:57:56Farkašová1Diskusia
15:03:31C 1/3/2020 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2020
15:03:37Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:03:50Mgr. Jozef Belický1Predklad
15:20:07P. Andráši1Diskusia
15:23:32Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:24:25Baran1Diskusia
15:26:36Krištof1Diskusia
15:29:08C 2/3/2020 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
15:29:09Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:30:45Baran1Predklad
15:31:58C 3/3/2020 Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2020
15:32:02Mgr. Margita Simighová1Diskusia
15:33:12Baran1Diskusia
15:39:36Krištof1Diskusia
15:51:54C. Hospodárenie mesta
15:51:57R.Andráši1Diskusia
15:52:22P. Andráši1Diskusia
16:01:09P. Andráši2Diskusia
16:02:16Baran1Diskusia
16:04:48Farkašová1Diskusia
16:04:57P. Andráši1Diskusia
16:05:45Baran1Diskusia
16:07:32Farkašová1Diskusia
16:10:23Baran1Diskusia
16:13:08Lehocká1Diskusia
16:16:08P. Andráši2Diskusia
16:18:18Krištof1Diskusia
16:55:52D 1/3/2020 Martin Černák, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na ul. Švermova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:56:01JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
16:57:16D 2/3/2020 Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing. Ján Gáll, Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto – zámena pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:57:19JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
16:58:29D 3/3/2020 PhDr. Jozef Rehák a manželka PhDr. Klaudia Reháková, bytom Liesková 2283/10, 927 01 Šaľa – prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:58:31JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
16:59:36D 4/3/2020 Zámena pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
16:59:37JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:01:04D 7/3/2020 KLM Šaľa a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava – mestská časť Karlova Ves – žiadosť o nájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:01:05JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:02:11D 8/3/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcely CKN č. 2667/44, parcely CKN č. 2667/46 a parcely CKN č. 2667/42 vo výlučnom vlastníctve Mgr. Mareka Slišku, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa, za pozemky vo výlučnom vlastníctve mesta, parcelu CKN č. 2667/45, parcelu CKN č. 2667/47 a parcelu CKN č. 2667/43 nachádzajúce sa na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:02:13JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:03:32D 12/3/2020 Návrh na úpravu ceny nájmu za účelom zriadenia terasy pri jestvujúcej prevádzke
17:04:52Krištof1Diskusia
17:05:50Baran1Diskusia
17:06:56G. Vystúpenia verejnosti
17:07:06Časť IV.