SK
00:00:00
.
H.E.R. SIE © 2006 - 2020 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasadnutie MsZ v Šali 2020
 
Dátum konania: 06.02.2020 Predsedajúci: PaedDr. Lehocká
14:15:26Uvod
14:16:46Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:22:11Časť II. Interpelácie poslancov
14:22:50R.Andráši1Diskusia
14:25:17Gomboš1Diskusia
14:29:08Rehák1Diskusia
14:32:30Mészáros1Diskusia
14:32:36Časť III. Predkladané materiály
14:32:42A. Informačné materiály a správy
14:32:49A 1/9/2019 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:32:55Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:36:30A 3/9/2019 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:37:05Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:38:52A 4/9/2019 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2019
14:40:20B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
14:43:25B 2/1/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií
14:44:36B 3/1/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2018
14:46:04B 4/1/2020 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa – Veča, v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 5/2018
14:46:29Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:47:28B 5/1/2020 Návrh na zmenu interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014
14:47:49Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:48:26Mészáros1Diskusia
14:51:01Baran1Diskusia
14:53:02Krištof1Diskusia
14:54:59C 1/1/2020 Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2020
14:55:35Mgr. Margita Simighová1Diskusia
14:57:58Hlavatý1Diskusia
15:20:16C 2/1/2020 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“
15:21:06A 4/1/2020 Informácia o možnosti založenia sociálneho podniku
15:21:08Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:26:48D 1/1/2020 Zámena pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
15:26:54Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:29:04D 2/1/2020 Jednota dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:30:02P. Andráši1Diskusia
15:31:27D 3/1/2020 Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči
15:32:18Krištof1Diskusia
15:33:50D 4/1/2020 FK Veča – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici v Šali – Veči
15:34:08D 5/1/2020 Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali
15:34:30D 6/1/2020 HKM Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali
15:35:01D 7/1/2020 Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali
15:35:18D 3/1/2020 Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici v Šali-Veči
15:36:08Grell1Diskusia
15:37:00Szalay1Diskusia
15:37:50Grell1Diskusia
15:37:56Bartošovič1Diskusia
15:39:12Bartošovič1Diskusia
15:39:36P. Andráši1Diskusia
15:40:57Krištof1Diskusia
15:41:05Krištof1Diskusia
15:41:41Krištof1Diskusia
15:42:59D 5/1/2020 Hádzanársky klub Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali
15:43:27D 6/1/2020 HKM Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej Športovej hale na ulici Hornej v Šali
15:43:53D 7/1/2020 Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali
15:44:19D 8/1/2020 TJ Slovan Duslo Šaľa – prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
15:44:56D 9/1/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN č. 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Námestie SNP 478/19, 811 01 Bratislava – Staré Mesto, za pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorenú parcelu CKN č. 2506/6 nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:46:38D 10/1/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermovej v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PhDr. Jozefa Reháka a manželku PhDr. Klaudiu Rehákovú, bytom Liesková 2283/10, 927 01 Šaľa
15:47:55D 11/1/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
15:48:24D 11/1/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v lesoparku v medzihrádzovom priestore vo vlastníctve ROĽNÍCKEHO DRUŽSTVA ŠAĽA za pozemok mimo zastavaného územia vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
15:49:26D 12/1/2020 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. Švermova v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Martina Černáka, ul. Kráľovská 17, 927 01 Šaľa
15:50:33P. Andráši1Diskusia
15:51:15Baran1Diskusia
15:51:32Bartošovič1Diskusia
15:53:26D 13/1/2020 Nájom pozemkov od spoločnosti Železnice Slovenskej republiky pre výstavbu diela „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor
15:54:07Mészáros1Diskusia
15:56:27E. Personálne záležitosti
15:56:38F 1/1/2020 Zmluva č. 913/2019 o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
15:57:47F 2/1/2020 Kúpna zmluva č. 28/2020 na dodanie kamier k vybraným stojiskám polopodzemných kontajnerov
15:59:22H 1/1/2020 Žiadosť o udelenie súhlasu Mesta Šaľa so zaradením Súkromnej základnej školy, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kreatívne centrum s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava , do siete škôl a školských zariadení
16:03:59Bartošovič1Diskusia
16:04:44Krištof1Diskusia
16:05:08Krištof1Diskusia
16:12:45Grell1Diskusia
16:14:28Rehák1Diskusia
16:15:12Lehocká1Diskusia
16:16:17Krištof2Diskusia
16:18:07Bartošovič1Diskusia
16:18:30Molnár1Diskusia
16:19:33Farkašová1Diskusia
16:22:45Baran1Diskusia
16:26:00G. Vystúpenia verejnosti
17:01:02Časť IV.