SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
9. zasadnutie MsZ v Šali 2019
 
Dátum konania: 28.11.2019 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:10:35uvod
14:14:31Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:15:07Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:15:41Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:18Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:28Časť II. Interpelácie poslancov
14:16:52Molnár1Diskusia
14:17:42Jaroš1Diskusia
14:19:00R.Andráši1Diskusia
14:21:09Lacková1Diskusia
14:21:17Lehocká1Diskusia
14:21:44R.Andráši1Diskusia
14:23:04P. Andráši1Diskusia
14:27:15Gomboš1Diskusia
14:31:39A 1/9/2019 Správy z kontrol vykonaných ÚHK
14:31:41Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:34:12A 2/9/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2020
14:34:14Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:35:48A 3/9/2019 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:35:50Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:36:45Farkašová1Diskusia
14:38:38A 4/9/2019 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 10. 2019
14:38:46Mgr. Margita Simighová1Diskusia
14:40:22A 5/9/2019 Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2018/2019 a stave v školskom roku 2019/2020
14:40:25Ing. Erika Velázquezová1Diskusia
14:44:09Krištof1Diskusia
14:45:31Farkašová1Diskusia
14:47:18A 6/9/2019 Petícia „Proti výstavbe bytových domov v lokalite priestorovo funkčný celok Nová Veča, priestorovo funkčná časť Nová Veča juh, priestor pod ulicou Fraňa Kráľa“
14:47:20Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:47:30Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:49:51A 7/9/2019 Ústna informácia o pripravovanej výstavbe zimného štadióna
14:55:48Szalay1Diskusia
15:00:21Farkašová1Diskusia
15:04:18B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
15:05:10Ing. Zuzana Hrubá1Diskusia
15:22:01P. Andráši1Diskusia
15:23:44B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
15:25:16Grell1Diskusia
15:28:06P. Andráši1Diskusia
15:29:09Krištof1Diskusia
15:29:26Grell1Diskusia
15:30:20R.Andráši1Diskusia
15:33:27R.Andráši2Diskusia
15:34:40R.Andráši2Diskusia
15:35:58B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
15:36:31R.Andráši1Diskusia
15:36:58Grell1Diskusia
15:40:14B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
15:41:55P. Andráši1Diskusia
15:46:02P. Andráši1Diskusia
15:46:13Torišková1Diskusia
15:46:50P. Andráši1Diskusia
15:46:55Torišková1Diskusia
15:47:03P. Andráši1Diskusia
15:48:56P. Andráši1Diskusia
15:50:52Torišková1Diskusia
15:52:19Krištof1Diskusia
16:16:21P. Andráši2Diskusia
16:16:50B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
16:17:43B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
16:17:52Ing. Zuzana Hrubá1Diskusia
16:18:55B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
16:19:59B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
16:20:48Grell1Diskusia
16:21:50P. Andráši1Diskusia
16:23:23Farkašová1Diskusia
16:25:47Bartošovič1Diskusia
16:35:02Gomboš1Diskusia
16:37:22Bartošovič1Diskusia
16:37:28Bartošovič1Diskusia
16:39:33B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
16:40:07Krištof1Diskusia
16:43:24B 2/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa
16:43:33Ing. Zuzana Hrubá1Diskusia
16:45:24Mészáros1Diskusia
16:45:39R.Andráši1Diskusia
16:47:24B 1/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 Územného plánu mesta Šaľa – doplnenie návrhov
16:50:03B 2/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa
16:51:54R.Andráši1Diskusia
16:53:01B 2/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa
16:53:48R.Andráši1Diskusia
16:55:09B 2/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa
16:56:11R.Andráši1Diskusia
16:56:27Hlavatý1Diskusia
16:57:19B 2/9/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa
16:59:09B 3/9/2019 Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva
16:59:10Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:01:14C 1/9/2019 Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2018
17:37:05C 1/9/2019 Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2018
17:37:58P. Andráši1Diskusia
17:39:55C 2/9/2019 Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2019
17:40:01C 2/9/2019 Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2019
17:40:03Ing. Alena Kiácová1Diskusia
17:41:29C 3/9/2019 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019
17:41:32Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:45:08C 4/9/2019 Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022
17:45:09Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
17:48:25Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
17:53:10Krištof1Diskusia
18:02:28Farkašová1Diskusia
18:03:40Gomboš1Diskusia
18:06:19Dr. Ľubor Gáll1Diskusia
18:07:40Krištof1Diskusia
18:08:01Gomboš1Diskusia
18:08:09Bartošovič1Diskusia
18:10:06Baran1Diskusia
18:17:42P. Andráši1Diskusia
18:25:37Bartošovič2Diskusia
18:30:15D 1/9/2019 Mária Tranová, trvale bytom Bottova 1021/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:30:27Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:32:17D 2/9/2019 Ing. Denisa Lelovicsová, Kukučínova 541/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:32:28Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:33:42D 3/9/2019 Ing. Hüseyin Kösetürk, Karpatské námestie 4770/10 A, Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:33:43Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:35:04D 4/9/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Denisu Lelovicsovú, Kukučínova 541/1, Šaľa
18:35:05Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:35:56Hlavatý1Diskusia
18:36:51D 5/9/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov v cintoríne v Šali – Veči a jeho okolí vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa – Veča, za pozemok v areáli Kostola Panny Márie pomocnice kresťanov a za pozemok mimo zastavaného územia (smerom na Duslo a.s.) vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
18:36:52Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:38:09D 6/9/2019 Norbert Kružlík, Hlavná 497, 925 71 Trnovec nad Váhom – žiadosť o predaj pozemku pod stavbou na ulici Hlavnej v Šali
18:38:11Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:39:22D 7/9/2019 KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – ponuka na odkúpenie stavebných objektov vybudovaných v rámci stavby „Polyfunkčný objekt CITY PARK Šaľa“
18:39:23Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:40:51P. Andráši1Diskusia
18:44:39Baran1Diskusia
18:46:06Bartošovič1Diskusia
18:48:13D 8/9/2019 Vysporiadanie pozemkov na nároží ulíc J. Kollára a Nešporova
18:48:15Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:49:25D 9/9/2019 Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa – úprava predmetu nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:49:26Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:50:35E 1/9/2019 Návrh na zmenu delegovaného zástupcu zriaďovateľa – mesta Šaľa do Rady školy pri Materskej škole na ulici 8. mája
18:50:38Ing. Erika Velázquezová1Diskusia
18:51:55F 1/9/2019 Zmluva o dielo č. 492/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia sociálnych zariadení a kuchyniek MŠ Družstevná v Šali“
18:52:08Ing. Gabriela Braníková1Diskusia
18:53:15F 2/9/2019 Zmluva o dielo č. 494/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie MŠ Družstevná v Šali“
18:53:17Ing. Gabriela Braníková1Diskusia
18:54:26H 1/9/2019 Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa
18:58:07 Ukončenie