SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8. zasadnutie MsZ v Šali 2019
 
Dátum konania: 24.10.2019 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:05:42uvod
14:07:37Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:09:48Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:10:18Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:10:55Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:11:23Časť II. Interpelácie poslancov
14:12:08Jaroš1Diskusia
14:14:05P. Andráši1Diskusia
14:20:16Gomboš1Diskusia
14:23:37Mészáros1Diskusia
14:25:41P. Andráši1Diskusia
14:26:35A 1/8/2019 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:26:39Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:33:20Mgr. Jozef Belický1Predklad
14:36:03Gomboš1Diskusia
14:57:48P. Andráši1Diskusia
14:59:08Bartošovič1Diskusia
15:00:46Farkašová1Diskusia
15:13:07P. Andráši1Diskusia
15:13:32Gomboš1Diskusia
15:14:26A 2/8/2019 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
15:14:33Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:15:23Farkašová1Diskusia
15:16:46Krištof1Diskusia
15:17:26B 1/8/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
15:17:48Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:21:18Mgr. Jozef Belický1Predklad
15:39:09Mészáros1Diskusia
15:40:17P. Andráši1Diskusia
15:50:05P. Andráši1Diskusia
15:51:14Krištof1Diskusia
15:52:24P. Andráši1Diskusia
15:54:05Krištof1Diskusia
16:00:57Rehák1Diskusia
16:01:37Krištof2Diskusia
16:03:41Mészáros1Diskusia
16:04:46Mészáros2Diskusia
16:04:49Farkašová1Diskusia
16:15:30Baran1Diskusia
16:27:28B 2/8/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o miestnom poplatku za rozvoj
16:27:32Ing. Alena Kiácová1Diskusia
16:28:35Grell1Diskusia
16:30:40Mészáros1Diskusia
16:31:29Bartošovič1Diskusia
16:34:38G. Vystúpenia verejnosti
16:50:30Krištof1Diskusia
16:52:07Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:53:21Mészáros1Diskusia
17:02:22JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:11:53Hlavatý1Diskusia
17:12:32R.Andráši1Diskusia
17:13:57Lacková1Diskusia
17:55:36C 1/8/2019 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
17:55:59Ing. Edita Haládiková1Diskusia
17:57:21P. Andráši1Diskusia
17:57:54P. Andráši2Diskusia
17:58:26C 2/8/2019 Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2020
17:58:30Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
18:01:27Jarošová1Diskusia
18:05:11Molnár1Diskusia
18:09:05Jaroš1Diskusia
18:10:13Lacková1Diskusia
18:13:43P. Andráši1Diskusia
18:13:53R.Andráši1Diskusia
18:15:44Baran1Diskusia
18:18:40Farkašová1Diskusia
18:27:37Krištof1Diskusia
18:46:56P. Andráši2Diskusia
18:57:49D 1/8/2019 Matúš Matula a Ivana Vríčanová – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:57:54Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:59:17Baran1Diskusia
19:00:22D 2/8/2019 Agáta Ziliziová, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:00:25Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:00:45D 3/8/2019 Alžbeta Hadnaďová, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:00:46Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:01:09D 4/8/2019 DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky – prevod nebytového priestoru v budove COV z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:01:09Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:01:36D 1/8/2019 Matúš Matula a Ivana Vríčanová – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:01:36Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:03:58D 3/8/2019 Alžbeta Hadnaďová, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:06:06D 6/8/2019 Peter Dora a Mária Dorová, ul. Pozemky 33, Diakovce – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:06:25Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:07:36D 7/8/2019 LEBECO s.r.o., Remeselnícka 4, Kolárovo – žiadosť o prenájom pozemku na Nešporovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:07:37Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:08:19R.Andráši1Diskusia
19:09:22D 8/8/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku pod garážou na Bottovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Máriu Tranovú
19:09:23Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:10:34D 9/8/2019 Ján Šilák, Cabaj - Čápor – zriadenie vecného bremena práva uloženia kanalizačnej, vodovodnej prípojky a vodomernej šachty na pozemku parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 3201/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v katastrálnom území Šaľa
19:10:35Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:12:00P. Andráši1Diskusia
19:13:06P. Andráši1Diskusia
19:13:57D 10/8/2019 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k.ú. Šaľa“
19:13:58Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:15:57D 11/8/2019 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „VN prípojka a trafostanica“
19:16:00Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
19:17:23F 1/8/2019 Zmluva č. 568/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a jeho zložkami
19:17:26Ing. František Čibrik1Diskusia
19:18:41F 2/8/2019 Zmluva o dielo č. 483/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia chodníkov v meste Šaľa“
19:18:43Ing. František Čibrik1Diskusia
19:19:55F 3/8/2019 Rámcová dohoda č. 646/2019 na realizáciu diela „Údržba a oprava chodníkov a cestných spomaľovačov“
19:19:57Ing. František Čibrik1Diskusia
19:21:17F 4/8/2019 Zmluva o dielo č. 435/2019 na realizáciu diela „Rekonštrukcia elektroinštalácie Základných umeleckých škôl v Šali“
19:21:21Ing. František Čibrik1Diskusia
19:22:23H 1/8/2019 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2020
19:22:25Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
19:23:25 Ukončenie