SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7. zasadnutie MsZ v Šali 2019
 
Dátum konania: 26.09.2019 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:07:28uvod
14:08:32Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:08:54Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:09:48Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:10:25Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:11:02Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:11:49Časť II. Interpelácie poslancov
14:12:46Gomboš1Diskusia
14:14:38P. Andráši1Diskusia
14:16:55Grell1Diskusia
14:17:28Krištof1Diskusia
14:20:07Mészáros1Diskusia
14:21:02Baran1Diskusia
14:21:53Farkašová1Diskusia
14:24:38A 1/7/2019 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:24:40Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:26:56P. Andráši1Diskusia
14:29:07Farkašová1Diskusia
14:32:42A 2/7/2019 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:32:47Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:34:01A 3/7/2019 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 06. 09. 2019
14:34:09Mgr. Margita Simighová1Diskusia
14:35:04P. Andráši1Diskusia
14:36:33C 1/7/2019 Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019
14:36:35Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:38:42C 2/7/2019 Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020
14:38:44Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:48:35R.Andráši1Diskusia
14:54:41Rehák1Diskusia
14:56:35Ing. Edita Haládiková1Diskusia
14:57:30Rehák1Diskusia
14:57:36Ing. Edita Haládiková1Diskusia
14:58:10Rehák1Diskusia
15:00:27Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:07:31P. Andráši1Diskusia
15:07:42R.Andráši1Diskusia
15:08:28Mészáros1Diskusia
15:10:19P. Andráši1Diskusia
15:18:39Hlavatý1Diskusia
15:19:13P. Andráši1Diskusia
15:19:39Farkašová1Diskusia
15:22:31Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:23:24Farkašová1Diskusia
15:23:52Baran1Diskusia
15:26:30Krištof1Diskusia
15:38:09P. Andráši2Diskusia
16:07:49C 3/7/2019 Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886
16:08:26Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:09:32Hlavatý1Diskusia
16:10:10Grell1Diskusia
16:12:01D 1/7/2019 Ján Garčár a Ing. Katarína Garčárová, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:12:03Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:13:20Rehák1Diskusia
16:14:58D 1/7/2019 Ján Garčár a Ing. Katarína Garčárová, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:15:05D 2/7/2019 Mgr. Erika Heráková Novotná, Orechová 401/7, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Orechovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:15:43D 3/7/2019 PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:15:58D 4/7/2019 Spoločenstvo vlastníkov bytov „SVB P. J. Šafárika 377 Šaľa“ – žiadosť o prenájom pozemku pred bytovým domom súpisné číslo 377 na ulici P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:16:38Hlavatý1Diskusia
16:17:15R.Andráši1Diskusia
16:17:55P. Andráši1Diskusia
16:20:20Gomboš1Diskusia
16:24:56Farkašová1Diskusia
16:25:30Hlavatý1Diskusia
16:25:47P. Andráši1Diskusia
16:26:45Gomboš1Diskusia
16:29:51D 5/7/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa
16:30:26D 6/7/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Matúša Matulu a Ivanu Vríčanovú
16:30:45D 7/7/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa
16:31:03D 8/7/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nebytového priestoru č. 4 na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky
16:33:23D 9/7/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov – časť parcely registra C KN číslo 1330/1, číslo 2879/6 a číslo 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súpisné číslo 705 na Sadovej ulici, za pozemok KN E číslo 1766/2 pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, vo vlastníctve Tibora Sedláka, ako prípad hodný osobitného zreteľa
16:33:30Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:35:31Grell1Diskusia
16:37:45JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
16:39:02Grell1Diskusia
16:39:53P. Andráši1Diskusia
16:40:01Baran1Diskusia
16:41:32D 10/7/2019 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“
16:41:48Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:42:20P. Andráši1Diskusia
16:45:53D 11/7/2019 GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – ponuka na odkúpenie stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu SO 200 Verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom PANORAMA
16:46:35P. Andráši1Diskusia
16:48:13E 1/7/2019 Voľba členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa
16:48:42G. Vystúpenia verejnosti
16:48:53Baran1Diskusia
17:05:07Krištof1Predklad
17:07:11G. Vystúpenia verejnosti
17:07:59Ing. Gabriela Braníková1Predklad
17:13:44P. Andráši1Diskusia
17:14:14Szalay1Diskusia
17:15:46G. Vystúpenia verejnosti
17:24:04F 1/7/2019 Zmluva o dielo č. 448/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy bytového domu na V. Šrobára 9, 11 v Šali“
17:24:06Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
17:25:09F 2/7/2019 Zmluva o dielo č. 493/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy objektu bývalej MŠ Palárika 396/3 v Šali“
17:25:10Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
17:26:07F 3/7/2019 Kúpne zmluvy č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 – Nákup vybavenia (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) pre 4 učebne na 3 ZŠ
17:26:10Ing. Eliška Vargová1Diskusia
17:27:07Časť IV. Ukončenie