SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6. zasadnutie MsZ v Šali 2019
 
Dátum konania: 22.08.2019 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:08:53uvod
14:11:56Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:13:37Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:14:07Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:14:48Časť II. Interpelácie poslancov
14:15:09A 1/6/2019 Ústna informácia o príprave projektu „Kultúrny dom Šaľa“
14:15:55Gomboš1Diskusia
14:17:13A 1/6/2019 Ústna informácia o príprave projektu „Kultúrny dom Šaľa“
14:30:58Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:31:27R.Andráši1Diskusia
14:33:36Mészáros1Diskusia
14:35:05B 1/6/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o udeľovaní ocenení mesta Šaľa
14:35:14Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
14:36:07Mgr. Jozef Belický1Predklad
14:36:58D 1/6/2019 Kúpa dotovanej technickej vybavenosti v celosti, spoluvlastnícky podiel na spoločných zariadeniach bytového domu, ktoré nie sú jeho stavebnou súčasťou – prípojka a rozvody NN a SLP, prípojka teplovodu a OOS vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 566168/577614, ostatnej technickej vybavenosti v celosti, a 116 bytov v celosti vrátane príslušného spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve v podiele 566168/577614, bytového domu na ulici Kráľovská, postaveného na parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13 od IC Holding, s.r.o, Bratislavská 29, 917 01 Trnava
14:37:00Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:39:03Grell1Diskusia
14:43:56D 2/6/2019 Návrh na určenie výšky nájomného bytov v „Sekciovom bytovom dome A“ na ulici Kráľovská, postavenom na pozemkoch registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/10, parcelné číslo 1971/11, parcelné číslo 1971/12, parcelné číslo 1971/13 v k. ú. Šaľa
14:43:56Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:44:54D 3/6/2019 Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 36 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k.ú. Šaľa“
14:44:54Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:46:10D 4/6/2019 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „VN prípojka a trafostanica“
14:46:14Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
14:47:34E 1/6/2019 Návrh na zriadenie komisie mestského zastupiteľstva, určenie náplne jej práce, voľba predsedu
14:47:47Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
14:49:37Tölgyesi1Diskusia
14:50:48Tölgyesi1Diskusia
14:50:53Grell1Diskusia
14:55:16Časť IV. Ukončenie
14:55:20Mgr. Jozef Belický1Diskusia