SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5. zasadnutie MsZ v Šali 2019
 
Dátum konania: 27.06.2019 Predsedajúci: PaedDr. Lehocká
14:13:29uvod
14:16:21 Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:20:53 Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:22:35 Interpelácie poslancov
14:23:14P. Andráši1Diskusia
14:32:12Grell1Diskusia
14:34:21R.Andráši1Diskusia
14:34:48Hlavatý1Diskusia
14:35:49Tölgyesi1Diskusia
14:36:06Krištof1Diskusia
14:37:32Gomboš1Diskusia
14:37:45Krištof1Diskusia
14:38:50R.Andráši1Diskusia
14:43:39P. Andráši1Diskusia
14:46:02Lacková1Diskusia
14:50:41Tölgyesi2Diskusia
14:51:35A 1/5/2019 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:53:25A 2/5/2019 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK mesta Šaľa na II. polrok 2019
14:54:18P. Andráši1Diskusia
14:57:58P. Andráši1Diskusia
15:01:19A 3/5/2019 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
15:01:21Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:03:20A 4/5/2019 Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2018
15:03:30Ing. František Botka1Diskusia
15:06:14A 5/5/2019 Informácia o nájme tenisového areálu Tenisovým klubom Šaľa, so sídlom Pázmáňa 55/26, 927 00 Šaľa
15:06:32Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
15:07:00P. Andráši1Diskusia
15:13:46B 1/5/2019 Návrh novelizácie interného predpisu „Rozpočtové pravidlá mesta Šaľa“
15:13:57Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:17:45Krištof1Diskusia
15:18:55B 2/5/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
15:19:06Ing. Erika Velázquezová1Diskusia
15:21:31Baran1Diskusia
15:22:14B 3/5/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Šaľa
15:22:15Ing. Erika Velázquezová1Diskusia
15:24:52P. Andráši1Diskusia
15:26:26Baran1Diskusia
15:27:16B 4/5/2019 Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu mesta Šaľa
15:27:17Ing. František Čibrik1Diskusia
15:28:09R.Andráši1Diskusia
15:29:16Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:32:30P. Andráši1Diskusia
15:33:30Mészáros1Diskusia
15:58:48D 1/5/2019 Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:00:30D 2/5/2019 Emef green, s.r.o., Hlavná 2115/87, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Trnoveckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:00:41Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:01:45D 3/5/2019 Barnabáš Nagy a Mgr. Marta Nagyová, Vlčanská 559/19, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:01:46Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:03:02D 4/5/2019 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov „TRIKOTA“, Sládkovičova 1279/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Sládkovičovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:03:03Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:03:41P. Andráši1Diskusia
16:06:55Mészáros1Diskusia
16:07:36D 5/5/2019 Mgr. Vladimír Vyskoč, Murgašova 2506/11A, Šaľa; Roman Vyskoč, Hrnčiarové 507, Lubina – žiadosť o prenájom pozemku na Murgašovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:07:37Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:08:33P. Andráši1Diskusia
16:09:39Hlavatý1Diskusia
16:10:38D 6/5/2019 Občianske združenie Optima Status, Slnečná 1940/12, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v objekte COV, Hollého 9, 927 05 Šaľa, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:10:38Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:11:46Gomboš1Diskusia
16:15:06D 11/5/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa
16:15:08Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:15:54Mészáros1Diskusia
16:16:48Mészáros1Diskusia
16:18:56P. Andráši1Diskusia
16:19:40Grell1Diskusia
16:20:22Baran1Diskusia
16:23:34D 12/5/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Garčára a manželku Ing. Katarínu Garčárovú, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa
16:23:34Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:24:49Molnár1Diskusia
16:25:32P. Andráši1Diskusia
16:28:08R.Andráši1Diskusia
16:29:56D 13/5/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 445/17, Šaľa
16:29:56Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:30:59Baran1Diskusia
16:31:41Grell1Diskusia
16:33:41D 14/5/2019 BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, 821 02 Bratislava – prevod pozemku vo vlastníctve mesta pod stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
16:33:41Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:34:56D 16/5/2019 MeT Šaľa, spol. s r.o., Kvetná 4, 927 01 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby „Rekonštrukcia zariadenia na využitie energie geotermálnej vody – Plynoinštalácia – Prepojenie CK 31 – Separačná stanica“
16:34:57Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:35:53Baran1Diskusia
16:36:33Baran1Diskusia
16:36:39Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:38:37F 1/5/2019 Zmluva o dielo č. 277/2019 na realizáciu diela „Výmena PVC krytiny v športovej hale na ul. Hornej 30 v Šali“
16:38:43Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:39:48F 2/5/2019 Zmluva o dielo č. 338/2019 na realizáciu diela „Čistenie pomníka SNP na Dolnej ul. v Šali“
16:39:49Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:40:54F 3/5/2019 Návrh na mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP na realizáciu projektu „Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa“
16:40:57Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:42:18H 1/5/2019 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2019
16:42:26Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
16:44:01H 2/5/2019 Predloženie žiadosti v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko – Fond malých projektov
16:44:09Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:44:46Krištof1Diskusia
16:46:30H. Rôzne
16:46:32Ing. Jana Nitrayová1Diskusia