SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4. zasadnutie MsZ v Šali 2019
 
Dátum konania: 16.05.2019 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:12:18uvod
14:14:304. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019 dňa 16. mája 2019
14:15:394. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019 dňa 16. mája 2019
14:16:124. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2019 dňa 16. mája 2019
14:16:49 Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:10 Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:24Časť II. Interpelácie poslancov
14:18:04R.Andráši1Diskusia
14:19:47P. Andráši1Diskusia
14:25:17P. Andráši1Diskusia
14:31:09Mészáros1Diskusia
14:38:32A 1/4/2019 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:38:34Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:40:52P. Andráši1Diskusia
14:42:12Grell1Diskusia
14:47:03A 2/4/2019 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:47:05Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:48:28A 3/4/2019 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2019
14:48:30Bc. Margita Simighová1Diskusia
14:49:46A 4/4/2019 Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2018
14:49:51Ing. Edita Haládiková1Diskusia
14:51:11B 1/4/2019 Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018 – XIX. zo dňa 06. 11.2018
14:51:14Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
14:52:01P. Andráši1Diskusia
14:52:57B 2/4/2019 Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2018
14:53:06Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:54:43B 3/4/2019 Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva
14:54:44Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:56:59Molnár1Diskusia
15:00:29C 1/4/2019 Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018
15:00:51Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:02:37Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
15:04:41P. Andráši1Diskusia
15:06:04C 2/4/2019 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019
15:06:06Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:07:23C 3/4/2019 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu
15:09:02P. Andráši1Diskusia
15:10:33C 4/4/2019 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť kultúry
15:11:26P. Andráši1Diskusia
15:13:26C 5/4/2019 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019
15:13:29Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:18:08Molnár1Diskusia
15:19:05Gomboš1Diskusia
15:20:34P. Andráši1Diskusia
15:22:25Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
15:23:43P. Andráši2Diskusia
15:24:26Molnár1Diskusia
15:28:17C 6/4/2019 Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019
15:28:21Bc. Margita Simighová1Diskusia
15:28:54Mgr. Margita Simighová1Predklad
15:45:52D 1/4/2019 Zámena pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o. za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13 a 1992/6 vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa
15:47:51Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:49:15R.Andráši1Diskusia
15:51:16Lehocká1Diskusia
15:52:19Lehocká1Diskusia
15:53:58Farkašová1Diskusia
15:56:44Mészáros1Diskusia
15:57:40Farkašová1Diskusia
15:58:40Baran1Diskusia
15:59:38Bartošovič1Diskusia
16:02:18Mészáros2Diskusia
16:03:12P. Andráši1Diskusia
16:04:35Bartošovič2Diskusia
16:08:47D 5/4/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa
16:08:49Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:10:06D 6/4/2019 Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22, Šaľa – žiadosť o výpožičku pozemku pod garážou s priľahlou plochou
16:10:07Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:11:02F 1/4/2019 Zmluva o dielo č. 122/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Stavebné práce – učebne na 4 ZŠ“
16:11:08Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:12:17F 2/4/2019 Zmluva o dielo č. 92/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK“
16:12:28Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:13:12F 3/4/2019 Rámcová dohoda č. 216/2019 na realizáciu diela „Oprava výtlkov na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“
16:13:19Ing. František Čibrik1Diskusia
16:13:57P. Andráši1Diskusia
16:15:47G. Vystúpenia verejnosti
16:26:31Bartošovič1Diskusia
16:28:12H. Rôzne
16:31:42P. Andráši1Diskusia
17:07:31G. Vystúpenia verejnosti
17:11:29Gomboš1Diskusia
17:15:19P. Andráši1Diskusia