SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2. zasadnutie MsZ v Šali 2019
 
Dátum konania: 28.03.2019 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:13:29Uvod
14:15:21Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:18:26Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:18:57Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:19:37Časť II. Interpelácie poslancov
14:20:02Časť II. Interpelácie poslancov
14:20:37Rehák1Diskusia
14:23:57P. Andráši1Diskusia
14:34:50R.Andráši1Diskusia
14:35:17Gomboš1Diskusia
14:37:04Lacková1Diskusia
14:39:29Lehocká1Diskusia
14:40:45A 1/2/2019 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:40:47Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:44:31Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:44:59A 2/2/2019 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:45:04Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:46:57A 3/2/2019 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 28. 02. 2019
14:47:05Bc. Margita Simighová1Diskusia
14:48:14A 4/2/2019 Ústna informácia
14:52:12P. Andráši1Diskusia
14:57:43Krištof1Diskusia
15:04:00P. Andráši1Diskusia
15:04:04P. Andráši1Diskusia
15:05:05Grell1Diskusia
15:07:09B 1/2/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
15:07:53Dr. Ľubor Gáll1Diskusia
15:09:47B 2/2/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa
15:09:49Ing. Erika Velázquezová1Diskusia
15:12:31Grell1Diskusia
15:16:01P. Andráši1Diskusia
15:18:19C 1/2/2019 Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019
15:18:29Bc. Margita Simighová1Diskusia
15:19:38P. Andráši1Diskusia
15:20:21C 2/2/2019 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
15:20:30Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:22:15Mészáros1Diskusia
15:22:30Krištof1Diskusia
15:22:57Lehocká1Diskusia
15:23:58Mészáros1Diskusia
15:24:10Krištof1Diskusia
15:24:35Baran1Diskusia
15:25:30Bartošovič1Diskusia
16:02:04D 1/2/2019 Ondrej Mazan, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:02:21D 1/2/2019 Ondrej Mazan, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:02:27Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:03:57D 2/2/2019 Zuzana Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa a Agáta Ziliziová, Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:03:57Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:05:33D 3/2/2019 PRADOR spol. s.r.o., 925 81 Diakovce č. 33 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:05:33Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:07:37D 4/2/2019 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:08:29Mészáros1Diskusia
16:09:45D 5/2/2019 Materské centrum Mamy mamám – žiadosť o zníženie paušálneho poplatku za režijné náklady spojené s užívaním nebytových priestorov v objekte bývalej Materskej školy J. Palárika na ul. Družstevnej 396/3 v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:10:41Lacková1Diskusia
16:11:29P. Andráši1Diskusia
16:12:50Ing. Martina Eleková1Diskusia
16:20:54Krištof1Diskusia
16:22:04P. Andráši2Diskusia
16:24:33Farkašová1Diskusia
16:29:22Grell1Diskusia
16:30:36Rehák1Diskusia
16:33:48D 6/2/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemku parcely CKN číslo 2504/2 v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, za pozemok vo vlastníctve mesta, časť parcely CKN číslo 2506/4, nachádzajúce sa na ulici Hornej v Šali, z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:35:30D 8/2/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Mikuláša Tótha a manž. Alžbetu Tóthovú, bytom Rímska 2158/2, 927 05 Šaľa
16:37:45D 9/2/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa – žiadosť o opätovné prerokovanie
16:39:00D 10/2/2019 BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou
16:39:37P. Andráši1Diskusia
16:43:50P. Andráši1Diskusia
16:45:50D 11/2/2019 KN CENTRUM s.r.o., P. Pázmáňa 51, 927 01 Šaľa – žiadosť o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta
16:46:59D 12/2/2019 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta
16:48:27D 13/2/2019 SLOVKLIMA DEIMOS, s.r.o., P. Pázmanya 49/3, 927 00 Šaľa a SILVIA spol. s r. o., Diakovská 1239/9A, 927 00 Šaľa – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta
16:49:27D 14/2/2019 Návrh na úpravu nájomného bytov v "Bodovom bytovom dome B1", súpisné číslo 2489/4A, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v "Bodovom bytovom dome B2", súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa
16:50:48Grell1Diskusia
16:51:58D 15/2/2019 KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o zámenu pozemkov
16:54:46F 1/2/2019 Kúpne zmluvy č. 1008/2018, 1009/2018 a 1010/2018 – Nákup vybavenia (interiérové vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) – Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J. C. Hronského, Šaľa
16:56:04F 2/2/2019 Zmluva o dielo č. 147/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Multifunkčné ihrisko - Ul. 8. mája, Šaľa“
16:57:17F 3/2/2019 Zmluvné kontrakty č. 96/2019, 97/2019, 98/2019 a 99/2019 na dodanie tovarov, služieb a uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“
16:58:56F 4/2/2019 Zmluva o dielo č. 65/2019 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu „Hasičská zbrojnica Šaľa – Veča“
17:00:25G. Vystúpenia verejnosti
17:05:28F 5/2/2019 Rámcová dohoda č. 21/2019 na realizáciu diela „Havarijné opravy miestnych komunikácií v meste Šaľa“
17:06:42F 6/2/2019 Zmluva o poskytovaní služieb č. 68/2019 na „Čistenie mesta Šaľa“
17:07:38P. Andráši1Diskusia
17:09:57H. Rôzne
17:10:27H. Rôzne