SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2019 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1. zasadnutie MsZ v Šali 2019
 
Dátum konania: 07.02.2019 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:15:44Uvod
14:18:05Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:19:12R.Andráši1Diskusia
14:19:20R.Andráši2Diskusia
14:21:16Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:22:22Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:24:02Časť II. Interpelácie poslancov
14:24:32R.Andráši1Diskusia
14:28:05Molnár1Diskusia
14:31:41P. Andráši1Diskusia
14:37:58Grell1Diskusia
14:40:44Jarošová1Diskusia
14:42:05A 1/1/2019 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2018
14:42:09Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:44:46A 2/1/2019 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:44:50Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:47:19A 8/1/2019 Ústna informácia o možnosti výstavby zimného štadióna
14:57:33P. Andráši1Diskusia
15:00:55Gomboš1Diskusia
15:03:30Farkašová1Diskusia
15:07:06Grell1Diskusia
15:08:48Krištof1Diskusia
15:12:10Szalay1Diskusia
15:15:12P. Andráši1Diskusia
15:18:06Krištof1Diskusia
15:21:33A 3/1/2019 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
15:21:34Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:25:02A 4/1/2019 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2018
15:25:43Bc. Margita Simighová1Predklad
15:26:24A 5/1/2019 Územný generel dopravy mesta Šaľa (ústna informácia)
15:50:51P. Andráši1Diskusia
15:58:58A 6/1/2019 Legislatívne zmeny v odpadovom hospodárstve a ich dopad na Zmluvu o nakladaní s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami medzi mestom Šaľa a spoločnosťou ENVI GEOS Nitra, s.r.o.
15:59:07Ing. Edita Haládiková1Diskusia
16:08:47Krištof1Diskusia
16:15:26Grell1Diskusia
16:18:52P. Andráši1Diskusia
16:25:00Krištof1Diskusia
16:28:43Mészáros1Diskusia
16:31:47Gomboš1Diskusia
16:33:58P. Andráši1Diskusia
16:39:47A 7/1/2019 Informácia o havarijnom stave strechy plavárne a o ponuke na jej odkúpenie do vlastníctva mesta Šaľa,
16:39:49Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:45:50P. Andráši1Diskusia
16:48:31Grell1Diskusia
16:50:48Krištof1Diskusia
16:57:23Mészáros1Diskusia
16:57:59Molnár1Diskusia
17:00:04Szalay1Diskusia
17:03:15B 1/1/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018
17:52:35B 1/1/2019 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2018
17:54:21R.Andráši1Diskusia
17:55:08Farkašová1Diskusia
17:57:01B 2/1/2019 Návrh Programu odpadového hospodárstva mesta Šaľa na roky 2016 – 2020
17:57:08Ing. Edita Haládiková1Diskusia
17:59:19P. Andráši1Diskusia
18:00:48Krištof1Diskusia
18:06:25B 3/1/2019 Návrh na zmenu Uznesenia č. 5/2018 – XXVII. z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 28. júna 2018
18:06:42Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:08:27Rehák1Diskusia
18:09:13C 1/1/2019 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2018
18:09:15Ing. Alena Kiácová1Diskusia
18:11:07C 2/1/2019 Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2019
18:11:08Bc. Margita Simighová1Diskusia
18:12:05D 1/1/2019 Peter Černoch a Helena Černochová, Štúrova 852/37, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:12:08Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:13:39Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
18:13:42Farkašová1Diskusia
18:16:50P. Andráši1Diskusia
18:18:19D 2/1/2019 Roman Jurášek, Devětsilová 500, 250 84 Květnice – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:18:20Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:19:28Mészáros1Diskusia
18:20:08D 3/1/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ondreja Mazana, Hlavná 13/55, 927 01 Šaľa
18:20:12Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:21:05Mészáros1Diskusia
18:21:49D 4/1/2019 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ota Vinczeho, bytom SNP 956/14, Šaľa
18:21:50Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:22:42R.Andráši2Diskusia
18:23:34Hlavatý1Diskusia
18:25:02Mészáros1Diskusia
18:25:45Jarošová1Diskusia
18:26:10Hlavatý1Diskusia
18:26:57Mészáros1Diskusia
18:28:28D 5/1/2019 Jozef Szabó, Hlavná 4/11, Šaľa – ponuka na predaj stavby „Stánok – kiosk“ súpisné číslo 2411
18:28:30Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:29:49E 1/1/2019 Návrh na zmeny delegovaných zástupcov zriaďovateľa – mesta Šaľa do rád škôl, školských zariadení a mestskej školskej rady
18:30:01Ing. Erika Velázquezová1Diskusia
18:31:56Baran1Diskusia
18:33:19E 3/1/2019 Návrh na voľbu predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu
18:33:22Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
18:34:37Lehocká1Diskusia
18:36:55E 2/1/2019 Voľba členov komisií mestského zastupiteľstva
18:37:12Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
18:39:42Krištof1Diskusia
18:40:57Baran1Diskusia
18:41:55P. Andráši1Diskusia
18:42:10Grell1Diskusia
18:42:30Szalay1Diskusia
18:43:12R.Andráši1Diskusia
18:43:55Hlavatý1Diskusia
18:44:39Lehocká1Diskusia
18:45:38Lehocká1Diskusia
18:45:44Gomboš1Diskusia
18:46:32P. Andráši2Diskusia
18:46:57Grell2Diskusia
18:50:03Krištof1Diskusia
18:50:18Farkašová1Diskusia
18:56:01F 1/1/2019 Kúpna zmluva č. 789/2018 – Nákup výpočtovej techniky a softvéru – Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa
18:56:13Ing. Eliška Vargová1Diskusia
18:57:40Časť IV. Ukončenie