SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
8.Zasadnutie MsZ v roku 2018
 
Dátum konania: 06.11.2018 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:17:26Uvod
14:21:13Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:21:29Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:22:18Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:23:05Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:27:13Časť II. Interpelácie poslancov
14:27:40Andráši P.1Diskusia
14:29:49Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
14:29:50Ing. Edita Haládiková1Diskusia
14:29:51Ing. Edita Haládiková1Diskusia
14:30:11Andráši P.1Diskusia
14:31:50A 1/8/2018 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:32:00Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:35:00A 2/8/2018 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2019
14:35:01Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:36:16Andráši P.1Diskusia
14:38:34A 3/8/2018 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:38:35Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:40:19A 4/8/2018 Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2017/2018 a stave v školskom roku 2018/2019
14:40:25Ing. Erika Velázquezová1Diskusia
14:47:46Krištof1Diskusia
14:49:12Varsányi1Diskusia
14:50:48Morávek1Diskusia
14:55:05Vicena1Diskusia
14:58:21Vicena1Diskusia
14:59:02Morávek1Diskusia
15:00:26B 1/8/2018 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017
15:02:03Lehocká1Diskusia
15:04:01Baran1Diskusia
15:07:13Lehocká1Diskusia
15:07:46Baran1Diskusia
15:08:20Andráši P.1Diskusia
15:11:43C 1/8/2018 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018
15:11:59Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:14:23C 2/8/2018 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
15:14:37Ing. Edita Haládiková1Diskusia
15:17:18C 3/8/2018 Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním na podporu „WIFI pre Teba“
15:17:42Ing. Eliška Vargová1Diskusia
15:18:59Vicena1Diskusia
15:21:21C 4/8/2018 Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021
15:21:39Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:26:29Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
15:30:56Baran1Diskusia
15:33:24Morávek1Diskusia
15:36:13Tölgyesi1Diskusia
15:37:37Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:44:03Bartošovič1Diskusia
15:45:58C 5/8/2018 Návrh na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva
15:46:19Ing. Roman Kondys1Diskusia
15:46:57Vicena1Diskusia
15:52:39Andráši P.1Diskusia
15:52:43Vicena1Diskusia
15:54:35Baran1Diskusia
15:56:53Andráši P.2Diskusia
16:00:10Baran2Diskusia
16:03:14D. Majetkové záležitosti
16:45:42D 1/8/2018 PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:45:52Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:46:57Vicena1Diskusia
16:50:14Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:52:05Vicena1Diskusia
16:52:45Andráši R.1Diskusia
16:53:39Tölgyesi1Diskusia
16:55:24Vicena1Diskusia
16:56:35Baran1Diskusia
16:56:49Vicena1Diskusia
17:01:36Vicena1Diskusia
17:02:20D 2/8/2018 Milan Okruhlica a Eva Okruhlicová, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa – prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:02:21Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:03:00Andráši P.1Diskusia
17:03:32Vicena1Diskusia
17:05:30D 3/8/2018 Róbert Meleg a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:05:31Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:06:38D 4/8/2018 Pavol Behun a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:06:40Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:06:40Mgr. Jozef Belický1Diskusia
17:06:42Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:07:39D 5/8/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Vlčanskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Františka Mrázika a Ivetu Mrázikovú, bytom Žihárec 786
17:07:40Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:08:25Krištof1Diskusia
17:09:23Andráši P.1Diskusia
17:11:42Morávek1Diskusia
17:13:46D 6/8/2018 Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33 – žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta
17:13:47Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:15:04D 7/8/2018 Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta
17:15:05Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:16:12D 8/8/2018 Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:16:12Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:16:53Morávek1Diskusia
17:17:27Tölgyesi1Diskusia
17:18:09D 9/8/2018 Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta
17:18:10Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:19:20D 10/8/2018 Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa
17:19:21Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:20:38D 11/8/2018 Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa 23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017
17:20:39Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:22:02F 1/8/2018 Kúpna zmluva č. 686/2018 – Referentský elektromobil pre potreby MsÚ Šaľa – AUTO - IMPEX spol. s r. o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava
17:22:11Ing. Eliška Vargová1Diskusia
17:22:45Andráši P.1Diskusia
17:22:48Krištof1Diskusia
17:22:53Andráši P.1Diskusia
17:23:11Krištof2Diskusia
17:24:09F 1/8/2018 Kúpna zmluva č. 686/2018 – Referentský elektromobil pre potreby MsÚ Šaľa – AUTO - IMPEX spol. s r. o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava
17:24:30Ing. František Čibrik1Predklad
17:25:55Krištof1Diskusia
17:27:53Andráši P.1Diskusia
17:31:54H 1/8/2018 Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa
17:32:04Varsányi1Diskusia
17:35:32H 2/8/2018 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019
17:35:40Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
17:36:54Časť IV. Ukončenie