SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6.Zasadnutie MsZ v roku 2018
 
Dátum konania: 21.08.2018 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
17:01:11Uvod
17:15:15Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:18:42Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
17:20:51B 1/6/2018 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa -predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
17:20:56JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:25:02C 1/6/2018 Návrh na určenie výšky nájomného v „Bodovom bytovom dome B1“ a v Bodovom bytovom dome B2“ na ulici Kráľovská, postavených na pozemkoch „C“ registra katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9, parcelné číslo 1971/8, v k. ú. Šaľa - predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
17:25:08JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:26:51D 1/6/2018 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
17:26:52JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:28:10D 2/6/2018 Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Anny Hátašovej, Fr. Kráľa 1863/6, 927 05 Šaľa - predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
17:28:11JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:29:44D 3/6/2018 Kúpa Bodového bytového domu B1 a Bodového bytového domu B2 od IC Holding, s.r.o, Bratislavská 29, 917 01 Trnava - predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM
17:29:46JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:31:12D 4/6/2018 IC Holding, s.r.o. Bratislavská 29, 917 01 Trnava - žiadosť o zriadenie vecného brenema na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k.ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská sitribučná, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava
17:31:12JUDr. Margita Pekárová1Diskusia
17:32:42Časť III. Ukončenie
17:38:04Morávek1Diskusia
17:40:30Baran1Diskusia
17:41:30Molnár1Diskusia
17:43:19Veresová1Diskusia
17:44:03Krištof1Diskusia
17:44:14Grell1Diskusia
17:44:19Krištof1Diskusia
17:44:51Morávek1Diskusia
17:46:32Varsányi1Diskusia