SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
4.Zasadnutie MsZ v roku 2018
 
Dátum konania: 10.05.2018 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:14:20Uvod
14:16:20Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:36Andráši R.1Diskusia
14:17:58Bartošovič1Diskusia
14:18:04Tölgyesi1Diskusia
14:20:42Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:21:16Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:22:13Časť II. Interpelácie poslancov
14:22:29Časť II. Interpelácie poslancov
14:22:59Gera1Diskusia
14:23:38Morávek1Diskusia
14:25:49Andráši P.1Diskusia
14:29:02A 1/4/2018 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:29:05Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:31:23Krištof1Diskusia
14:32:31Morávek1Diskusia
14:35:18A 2/4/2018 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:35:19Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:36:51A 3/4/2018 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 27. 04. 2018
14:36:56Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:38:39A 4/4/2018 Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2017
14:39:32Morávek1Diskusia
14:41:18Krištof1Diskusia
14:44:03A 5/4/2018 Informácia o stave poskytovania a zabezpečovania záchrannej zdravotnej služby pre občanov mesta Šaľa
14:44:04Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:50:33Varsányi1Predklad
14:52:55Varsányi1Diskusia
14:52:56Krištof1Diskusia
14:54:57Grell1Diskusia
15:01:36Gera1Diskusia
15:02:47Bartošovič1Diskusia
15:03:38Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:07:59A 6/4/2018 Informácia zo zasadnutia VUC
15:08:04Andráši R.1Diskusia
15:12:11B 1/4/2018 Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 a Energetická koncepcia mesta Šaľa
15:12:35Ing. František Čibrik1Diskusia
15:14:02Angelov1Diskusia
15:15:11Krištof1Diskusia
15:27:24Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:28:43Krištof1Diskusia
15:29:12Morávek1Diskusia
15:32:54Angelov1Diskusia
15:35:01C 1/4/2018 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2018
15:35:02Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:35:09Ing. Alena Kiácová1Predklad
15:36:44Andráši P.1Diskusia
15:38:25C 2/4/2018 Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018
15:38:33C 2/4/2018 Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018
15:38:35Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:39:12Varsányi1Diskusia
15:40:00C 3/4/2018 Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018
15:40:25Ing. Eliška Vargová1Diskusia
16:06:17D 1/4/2018 František Dózsa a manželka Zuzana Dózsová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:07:33D 1/4/2018 František Dózsa a manželka Zuzana Dózsová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:07:41Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:09:30Ing. Gabriela Braníková1Predklad
16:09:45Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:14:14D 10/4/2018 MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:14:21Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:15:38Gera1Diskusia
16:16:32Gera1Diskusia
16:18:56Grell1Diskusia
16:19:34Gera1Diskusia
16:20:05Angelov1Diskusia
16:21:23Gera1Diskusia
16:23:56D 13/4/2018 Občianske združenie VEČANIA – žiadosť o odpustenie prevádzkových nákladov v prenajatých nebytových priestoroch v Spoločenskom dome v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:23:56Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:24:29Molnár1Diskusia
16:25:14D 14/4/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Dušana Szudora a manželku Annu Szudorovú, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa
16:25:15Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:29:31D 18/4/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava
16:29:33Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:29:46D 19/4/2018 BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou
16:29:47Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:30:22Tölgyesi1Diskusia
16:30:57Tölgyesi1Diskusia
16:31:47D 20/4/2018 Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od Ing. Petra Hátasa, Dózsova 1635/42, 927 05 Šaľa
16:31:48Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:32:46D 21/4/2018 KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16:32:47Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:33:49D 22/4/2018 SC–LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01 Šaľa – odstúpenie od nájomnej zmluvy
16:33:50Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:34:47D 23/4/2018 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“
16:34:55Grell1Diskusia
16:38:04F 1/4/2018 Zmluva o poskytovaní služieb č. 109/2018 na „Výkon zimnej údržby v meste Šaľa“
16:38:21Ing. František Čibrik1Diskusia
16:39:02Andráši P.1Diskusia
16:42:05Angelov1Diskusia
17:07:04Časť IV. Ukončenie