SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
2.Zasadnutie MsZ v roku 2018
 
Dátum konania: 22.03.2018 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:12:27Uvod
14:14:45Časť II. Interpelácie poslancov
14:20:00Časť II. Interpelácie poslancov
14:20:26Varsányi1Diskusia
14:21:44Andráši P.1Diskusia
14:25:19Rehák1Diskusia
14:26:46A 1/2/2018 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:26:46Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:29:02A 2/2/2018 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:29:03Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:30:45A 3/2/2018 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 10. 03. 2018
14:30:47Bc. Margita Simighová1Predklad
14:32:13A 4/2/2018 Informácia o možnosti rozšírenia činnosti podnikania spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. a analýza týkajúca sa zabezpečenia komunálnych činností spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o.
14:32:46Roman Kondis1Diskusia
14:33:17Kováč1Diskusia
14:34:10Angelov1Diskusia
14:35:01Vicena1Diskusia
14:36:36Baran1Diskusia
14:41:44Ing. Roman Kondys1Diskusia
14:45:23A 5/2/2018 Informácia o žiadostiach o nadviazanie partnerstva s mestom Šaľa
14:45:47Ing. Eliška Vargová1Diskusia
14:47:27A 6/2/2018 Prezentácia investičného zámeru - Polyfunkčný objekt "Manhattan" Šaľa na ul.. SNP
14:47:56Ing. Arch. Vranka1Diskusia
14:58:35Morávek1Diskusia
15:01:19Andráši P.1Diskusia
15:03:10Gomboš1Diskusia
15:05:45Varsányi1Diskusia
15:06:12Krištof1Diskusia
15:08:20Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:11:14Andráši P.1Diskusia
15:12:46A 7/2/2018 Informácia o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
15:13:02Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:20:48Grell1Diskusia
15:23:58Morávek1Diskusia
15:25:29B 1/2/2018 Územný plán centrálnej mestskej zóny Šaľa – Zmeny a doplnky č. 3 a návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 3
15:26:04Ing. František Čibrik1Diskusia
15:26:38Vicena1Diskusia
15:28:33Morávek1Diskusia
15:30:26Ing. Arch. Pleidel1Diskusia
15:34:18B 2/2/2018 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 6/2017
15:34:35Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:37:04Varsányi1Diskusia
15:40:28Morávek1Diskusia
15:42:12B 3/2/2018 Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014
15:42:19Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:44:05Angelov1Diskusia
15:47:04Ing. František Botka1Diskusia
15:47:35Hlavatý1Diskusia
15:48:31Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
15:49:42Andráši P.1Diskusia
15:53:29Grell1Diskusia
15:56:08C 1/2/2018 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2017
16:20:48C 1/2/2018 Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2017
16:20:58Ing. Alena Kiácová1Diskusia
16:22:24Baran1Diskusia
16:23:35C 2/2/2018 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť športu
16:23:36Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:25:18C 3/2/2018 Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť kultúry
16:25:20Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:27:06C 4/2/2018 Návrh na odmenu hlavnej kontrolórke mesta Šaľa
16:27:07Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:28:53Vicena1Diskusia
16:30:11Baran1Diskusia
16:32:14D 2/2/2018 G&G s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:32:17Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:33:42Baran1Diskusia
16:34:42Baran1Diskusia
16:34:45D 2/2/2018 G&G s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:34:54D 3/2/2018 GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parcela č. 1038/68)
16:34:56Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:35:17D 4/2/2018 GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa (parcela č. 1038/54, 1038/56)
16:35:19Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:36:06Vicena1Diskusia
16:38:21Grell1Diskusia
16:44:08Vicena1Diskusia
16:46:38Gera1Diskusia
16:47:08Baran1Diskusia
16:50:48Grell1Diskusia
16:51:36Morávek1Diskusia
16:55:35Gera2Diskusia
16:56:44Angelov1Diskusia
16:57:53Lehocká1Diskusia
17:00:00Angelov2Diskusia
17:00:36Vicena2Diskusia
17:04:17Baran2Diskusia
17:05:58Lehocká1Diskusia
17:07:42Gera1Diskusia
17:09:22Lehocká1Diskusia
17:10:16Bartošovič1Diskusia
17:13:10Gera1Diskusia
17:21:33Bartošovič1Diskusia
17:23:12Gera1Diskusia
17:26:14 Vystúpenia verejnosti
17:26:48p. Zoltán Botka1Diskusia
17:59:19D 5/2/2018 Hokejový klub HK Mládež Šaľa, B. Nemcovej 381/6, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na Zimnom štadióne v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:59:30Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:01:02D 7/2/2018 Mgr. Anton Porhajaš a manželka Mgr. Mária Porhajašová, Pažitná 625/2, 927 01 Šaľa – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:01:05Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:01:34Andráši P.1Diskusia
18:02:57Andráši P.1Diskusia
18:03:10D 8/2/2018 Ing. Eva Zlatošová, Javorová 2095/14, 927 01 Šaľa – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:04:27D 6/2/2018 Peter Lehocký a Lýdia Lehocká, Hlavná 2115/89, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:06:16D 6/2/2018 Peter Lehocký a Lýdia Lehocká, Hlavná 2115/89, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:11:13D 17/2/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o individuálne zníženie kúpnej ceny pre Ing. Antona Šottera a manželku Oľgu Šotterovú, Pažitná ul. 1924/16, 927 01 Šaľa
18:11:14Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:11:52Andráši P.1Diskusia
18:12:44Angelov1Diskusia
18:16:05Hlavatý1Diskusia
18:17:00D 18/2/2018 Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN, parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k.ú. Šaľa“
18:17:00Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:17:10Grell1Diskusia
18:19:12D 19/2/2018 Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948, vchod číslo 19 a spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa“
18:19:15Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:20:39F 1/2/2018 Abonentná zmluva č. 89/2018 na „Prenájom, dodávka, montáž a servis hygienických zariadení – dávkovačov pre mesto Šaľa“
18:20:39Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:21:29Gera1Diskusia
18:23:02Gera1Diskusia
18:24:12F 1/2/2018 Abonentná zmluva č. 89/2018 na „Prenájom, dodávka, montáž a servis hygienických zariadení – dávkovačov pre mesto Šaľa“
18:24:14Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:25:24F 2/2/2018 MeT Šaľa, spol. s r.o. Kvetná 4, Šaľa – návrh na uzatvorenie Mandátnej zmluvy
18:25:25Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:25:56Hlavatý1Diskusia
18:26:20Vicena1Diskusia
18:27:50Baran1Diskusia
18:28:37H 1/2/2018 Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na zaradenie elokovaného pracoviska Základnej umeleckej školy, Kukučínova 27, Šaľa, v priestoroch Základnej školy Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa, do siete škôl a školských zariadení
18:34:12Andráši P.1Diskusia
18:36:24Vicena1Diskusia
18:47:02Rehák1Diskusia
18:47:46Varsányi1Diskusia
18:48:19Baran1Diskusia
18:50:06Grell1Diskusia
18:52:30Vicena1Diskusia
18:56:53Krištof1Diskusia
19:03:15Morávek1Diskusia
19:06:43H 2/2/2018 Žiadosť o udelenie súhlasu Mesta Šaľa so zaradením Súkromnej základnej umeleckej školy, ktorej zriaďovateľom je Občianske združenie Chameleon Studio, Stavbárska 8, Nitra, do siete škôl a školských zariadení
19:08:37Tölgyesi1Diskusia
19:14:08Molnár1Diskusia
19:16:35Vicena1Diskusia
19:19:29Baran1Diskusia
19:21:01Krištof1Diskusia
19:22:00Morávek1Diskusia
19:27:42Časť IV. Ukončenie