SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2018 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
1.Zasadnutie MsZ v roku 2018
 
Dátum konania: 01.02.2018 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:09:52Uvod
14:15:09Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:15:26Gera1Diskusia
14:16:22Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:18:04Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:19:06Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:19:24Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:20:05Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:21:35Časť II. Interpelácie poslancov
14:22:07Morávek1Diskusia
14:29:18Andráši P.1Diskusia
14:32:23Rehák1Diskusia
14:33:15Tölgyesi1Diskusia
14:34:34Gomboš1Diskusia
14:41:17Andráši P.2Diskusia
14:42:28Varsányi1Diskusia
14:47:05Morávek1Diskusia
14:48:44Bartošovič1Diskusia
14:49:59A 1/1/2018 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2017
14:50:01Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:52:27A 2/1/2018 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:52:27Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:54:03A 3/1/2018 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2017
14:54:05Bc. Margita Simighová1Predklad
14:54:59Andráši P.1Diskusia
14:56:59C 1/1/2018 Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018
14:57:01Bc. Margita Simighová1Predklad
14:57:56Angelov1Diskusia
14:58:53Baran1Diskusia
15:00:18D 1/1/2018 Ján Iľaščík, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:00:21Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:01:20Angelov1Diskusia
15:03:04D 2/1/2018 Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:03:05Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:04:12D 3/1/2018 Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:04:14Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:05:37D 4/1/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa
15:05:38Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:06:58D 5/1/2018 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta
15:07:00Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
15:08:08Baran1Diskusia
15:09:50Baran1Diskusia
15:17:02Angelov1Diskusia
15:19:21Andráši P.1Diskusia
15:20:07Gera1Diskusia
15:22:57Andráši P.2Diskusia
15:24:58Baran1Diskusia
15:25:37Gera1Diskusia
15:26:01Bartošovič1Diskusia
15:36:23Krištof1Diskusia
15:37:36Gera1Diskusia
15:38:32Bartošovič1Diskusia
15:41:15Grell1Diskusia
15:46:31Krištof2Diskusia
15:48:35Angelov2Diskusia
15:49:20Gera2Diskusia
15:51:30Andráši P.3Diskusia
15:53:26Hlavatý1Diskusia
15:53:36Grell2Diskusia
15:55:08Hlavatý1Diskusia
15:55:47Grell1Diskusia
15:56:17Bartošovič2Diskusia
15:58:13Hlavatý1Diskusia
15:59:05Varsányi1Diskusia
16:00:29Gera3Diskusia
16:00:52Krištof1Diskusia
16:01:37Gera4Diskusia
16:02:44Krištof2Diskusia
16:03:15Hlavatý2Diskusia
16:03:42Bartošovič2Diskusia
16:34:36D 8/1/2018 Ing. Mário Marko, Okružná 5, 927 01 Šaľa – žiadosť o odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania
16:34:40Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:35:52Mgr. Miloslava Bartíková1Predklad
16:35:53Angelov1Diskusia
16:38:58Andráši P.1Diskusia
16:40:02Bartošovič1Diskusia
16:41:08D 9/1/2018 Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov
16:41:09Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:42:00D 10/1/2018 GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
16:42:02Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:42:56D 11/1/2018 Návrh podmienok na dopredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchodoch 17, 19 a 21, na pozemku parcela KN C číslo 3080/40-42 v k.ú. Šaľa
16:42:57Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:44:02D 12/1/2018 Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu 1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“
16:44:02Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:45:16Angelov1Predklad
16:47:19F 1/1/2018 Zmluva o dielo č. 519/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni, ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“
16:47:21Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:49:02Lehocká1Diskusia
16:50:04Lehocká1Diskusia
16:50:07Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:54:28F 6/1/2018 Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora č. 457/2017 na realizáciu zákazky s názvom „Mobilné telekomunikačné služby“
16:54:29Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:55:01Angelov1Diskusia
16:56:07F 7/1/2018 Informácia o Rámcovej dohode o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorej predmetom je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
16:57:17G. Vystúpenia verejnosti
16:57:39Lacková1Diskusia
16:59:31p. Aleš Maliniak1Diskusia
17:11:55Angelov1Diskusia
17:15:46Lehocká1Diskusia
17:17:33H 1/1/2018 Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ P. Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda zo siete škôl a školských zariadení
17:17:39Ing. Erika Velázquezová1Diskusia
17:19:25Časť IV. Ukončenie