SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
9.Zasadnutie MsZ v roku 2017
 
Dátum konania: 30.11.2017 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:16:11Uvod
14:18:389. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2017 dňa 30. novembra 2017
14:19:10Baran1Diskusia
14:20:50Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:22:15Časť II. Interpelácie poslancov
14:22:56Rehák1Diskusia
14:23:34Andráši P.1Diskusia
14:26:29Andráši R.1Diskusia
14:27:12Grell1Diskusia
14:36:14Krištof1Diskusia
14:37:58Lacková1Diskusia
14:39:38Varsányi1Diskusia
14:40:52Bartošovič1Diskusia
14:42:25Hlavatý1Diskusia
14:43:02Dr. Ľubor Gáll1Diskusia
14:44:35Hlavatý1Diskusia
14:45:15Andráši P.1Diskusia
14:45:53Vicena1Diskusia
14:47:13Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:49:17Hlavatý1Diskusia
14:50:07A 1/9/2017 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:50:10Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:52:25A 2/9/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2018
14:52:27Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:54:18A 3/9/2017 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:54:19Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:55:29Angelov1Diskusia
14:56:18Andráši P.1Diskusia
15:02:05A 4/9/2017 Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2016/2017 a stave v školskom roku 2017/2018
15:02:20Ing. Erika Velázquezová1Diskusia
15:03:59Krištof1Diskusia
15:04:33Grell1Diskusia
15:06:10Varsányi1Diskusia
15:08:19Bartošovič1Diskusia
15:12:33Morávek1Diskusia
15:16:55A 5/9/2017 Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení Dodatku č. 19
15:17:00Mgr. Jozef Belický1Diskusia
15:19:52B 1/9/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016
15:19:55Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:21:40Molnár1Diskusia
15:23:03Angelov1Diskusia
15:24:00Vicena1Diskusia
15:26:22Angelov1Diskusia
15:26:59Gera1Diskusia
15:27:18Andráši P.1Diskusia
15:28:00Morávek1Diskusia
15:30:44Vicena1Diskusia
15:31:27Angelov1Diskusia
15:32:06Angelov1Diskusia
15:32:09Vicena1Diskusia
15:33:59B 2/9/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
15:34:01Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:34:14B 2/9/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia
15:35:13Grell1Diskusia
15:36:16C 1/9/2017 Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017
15:36:30Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:38:13Andráši P.1Diskusia
15:38:53Bartošovič1Diskusia
16:04:59C 2/9/2017 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017
16:05:20Ing. Alena Kiácová1Diskusia
16:06:23C 3/9/2017 Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
16:06:26Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
16:10:07Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
16:12:50Rehák1Diskusia
16:13:43Tölgyesi1Diskusia
16:14:27Andráši R.1Diskusia
16:18:22Andráši P.1Diskusia
16:28:46Baran1Diskusia
16:33:17Krištof1Diskusia
16:37:37Lacková1Diskusia
16:40:50Veresová1Diskusia
16:41:26Andráši P.1Diskusia
16:42:24Gera1Diskusia
16:42:54Krištof1Diskusia
16:44:19Baran2Diskusia
16:44:59Bartošovič1Diskusia
16:46:05Lacková1Diskusia
16:49:07Andráši R.1Diskusia
16:49:58Gera2Diskusia
16:52:26Ing. Gabriela Braníková1Predklad
16:56:37Ing. Gabriela Braníková1Predklad
16:56:40Lacková1Diskusia
16:58:24D 1/9/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa
16:58:36G. Vystúpenia verejnosti
17:19:28D 1/9/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa
17:19:54Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:21:22D 2/9/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa
17:21:33Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:22:22Andráši P.1Diskusia
17:23:23Andráši R.1Diskusia
17:24:55D 3/9/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta
17:25:00Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:25:38Vicena1Diskusia
17:28:46Gera1Diskusia
17:30:13D 4/9/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta
17:30:19Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:31:09Gera1Diskusia
17:31:58D 5/9/2017 HKM Slovan Duslo Šaľa – úprava predmetu nájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali
17:32:01Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:33:11D 6/9/2017 Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od Ing. Petra Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva prechodu a prejazdu v prospech predávajúceho
17:33:13Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:34:19D 7/9/2017 Mgr. Eva Pribišová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:34:27Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:35:08D 8/9/2017 Ing. Daniel Ružič a manželka Diana Ružičová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:35:18D 9/9/2017 Ing. Viliam Vígh a manželka Mária Víghová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:35:29D 10/9/2017 Katarína Perencseiová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:35:38D 11/9/2017 Mária Malchová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:35:46D 12/9/2017 Ružena Petrová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:35:53D 14/9/2017 Zsolt Zsidó, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:36:03D 14/9/2017 Zsolt Zsidó, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:36:09D 15/9/2017 PhDr. Iveta Janikovičová a manžel Ing. Ján Janikovič, M. M. Hodžu 902/12, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:36:17D 7/9/2017 Mgr. Eva Pribišová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:36:52Gera1Diskusia
17:39:11Andráši P.1Diskusia
17:40:07Gera1Diskusia
17:41:10Veresová1Diskusia
17:42:34Gera1Diskusia
17:44:06Angelov1Diskusia
17:45:38Gera1Diskusia
17:46:37D 7/9/2017 Mgr. Eva Pribišová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou
17:51:20D 17/9/2017 BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
17:51:22Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
17:52:41Rehák1Diskusia
17:53:07Morávek1Diskusia
17:54:10Andráši P.1Diskusia
17:58:22Baran1Diskusia
17:59:22Andráši R.1Diskusia
18:00:19D 18/9/2017 Norbert Kružlík – Zlatníctvo NK, Hlavná 15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:00:21Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
18:01:49F 1/9/2017 Návrh na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o.
18:01:50PaedDr. Danica Lehocká, PhD.1Diskusia
18:01:56Mgr. Jozef Belický1Predklad
18:05:05Vicena1Diskusia
18:09:50Gera1Diskusia
18:10:12Baran1Diskusia
18:11:20Andráši P.1Diskusia
18:13:48Bartošovič1Diskusia
18:14:40Grell1Diskusia
18:16:01Morávek1Diskusia
18:21:26Bartošovič1Diskusia
18:25:25F 2/9/2017 Kúpna zmluva č. 802/2017 k realizácii projektu s názvom „Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového systému v Šali“
18:25:45Ing. František Čibrik1Diskusia
18:27:47F 3/9/2017 Kúpna zmluva č. 616/2017 (Z201736084_Z) k realizácii projektu „Nákup materiálno-technického vybavenia pre Domov dôchodcov Šaľa“
18:27:49Ing. František Čibrik1Diskusia
18:28:39F 4/9/2017 CULTPLAY – Partnership Agreement (zmluva/dohoda o partnerstve)
18:28:43Ing. František Čibrik1Diskusia
18:29:45F 5/9/2017 Zmluva o dielo č. 124/2017 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“
18:29:46Ing. František Čibrik1Diskusia
18:30:29F 6/9/2017 Zmluva o dielo č. 615/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Nivy“
18:30:31Ing. František Čibrik1Diskusia
18:30:47Angelov1Diskusia
18:33:07F 7/9/2017 Zmluva o dielo č. 323/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej komunikácie ul. Cintorínska“
18:33:10Ing. František Čibrik1Diskusia
18:33:53F 8/9/2017 Rámcová dohoda č. 594/2017 na realizáciu diela „Úprava spevnených plôch a odvodnenie miestnych komunikácií v meste Šaľa“
18:33:55Ing. František Čibrik1Diskusia
18:34:41F 9/9/2017 Rámcová dohoda č. 114/2017 na realizáciu diela „Práce na údržbe ciest – havarijné opravy“
18:34:42Ing. František Čibrik1Diskusia
18:35:09Gera1Diskusia
18:36:40H 1/9/2017 Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa
18:36:52Varsányi1Diskusia
18:38:48Časť IV. Ukončenie
18:38:53Mgr. Jozef Belický1Diskusia