SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
7.Zasadnutie MsZ v roku 2017
 
Dátum konania: 21.09.2017 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:08:17Uvod
14:08:261. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:09:35Gomboš1Diskusia
14:10:461. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:11:191. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:12:001. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:12:591. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:13:46Časť II. Interpelácie poslancov
14:14:14Časť II. Interpelácie poslancov
14:14:45Gera1Diskusia
14:16:20Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:18:57Andráši P.1Diskusia
14:20:32Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:20:47Baran1Diskusia
14:22:18Morávek1Diskusia
14:24:50Mgr. Jozef Belický1Diskusia
14:24:59Tölgyesi1Diskusia
14:26:15A 1/7/2017 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:26:17Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:28:06A 2/7/2017 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:28:07Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:29:51A 3/7/2017 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2017
14:29:53Bc. Margita Simighová1Predklad
14:31:11A 4/7/2017 Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR
14:31:16Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
14:32:36Morávek1Diskusia
14:36:03Baran1Diskusia
14:37:50B 1/7/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa
14:38:03Ing. Edita Haládiková1Diskusia
14:39:53Morávek1Diskusia
14:44:06B 2/7/2017 Návrh na zmenu Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017
14:44:20Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
14:45:53B 3/7/2017 Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014
14:45:55Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
14:49:13C 1/7/2017 Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017
14:49:15Ing. Alena Kiácová1Diskusia
14:52:25C 2/7/2017 Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat
14:52:28Ing. Edita Haládiková1Diskusia
14:56:56Andráši R.1Diskusia
14:57:36Varsányi1Diskusia
14:58:01Gomboš1Diskusia
15:01:07Krištof1Diskusia
15:03:06C 3/7/2017 Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017
15:03:08Bc. Margita Simighová1Predklad
15:04:31C 4/7/2017 Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017
15:04:49Ing. Eliška Vargová1Diskusia
15:06:33C 5/7/2017 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017
15:06:36Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:08:45C 6/7/2017 Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018
15:08:46Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
15:14:20Andráši P.1Diskusia
15:18:52Andráši R.1Diskusia
15:20:06Baran1Diskusia
15:24:48Morávek1Diskusia
15:25:03Andráši P.2Diskusia
15:25:46Morávek2Diskusia
15:28:51Gera1Diskusia
15:33:59D 1/7/2017 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
15:33:59Gera1Diskusia
16:15:51D 1/7/2017 Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:15:55Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:17:27D 2/7/2017 Peter Vincze, Trnovec nad Váhom 436 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:17:28Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:19:12D 3/7/2017 Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:19:13Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:20:19Hlavatý1Diskusia
16:21:20Grell1Diskusia
16:21:40Andráši P.1Diskusia
16:21:52Andráši P.1Diskusia
16:22:33Grell2Diskusia
16:24:29D 4/7/2017 Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:24:33Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:25:32D 5/7/2017 BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:25:34Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:27:27D 6/7/2017 Veronika Páhokiová, Narcisová 24, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových priestorov na zimnom štadióne z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:27:28Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:28:06Andráši P.1Diskusia
16:30:36Hlavatý1Diskusia
16:31:44Baran1Diskusia
16:32:29Andráši P.1Diskusia
16:33:28D 7/7/2017 Jaroslav Kalaba, bytom Hliník 15, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:33:29Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:33:39Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:34:45D 8/7/2017 Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
16:34:47Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:35:46D 9/7/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Murgašovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Fellingerovú, ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika
16:35:47Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:36:44Varsányi1Diskusia
16:37:30D 10/7/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď
16:37:32Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:38:31Tölgyesi1Diskusia
16:39:40Morávek1Diskusia
16:40:45Andráši P.1Diskusia
16:42:09Grell1Diskusia
16:44:16Baran1Diskusia
16:47:26Ing. Gabriela Braníková1Predklad
16:48:52D 11/7/2017 Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa
16:48:55Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:49:56Tölgyesi1Diskusia
16:51:09Baran1Diskusia
16:56:15D 12/7/2017 GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa – odstúpenie od nájomnej zmluvy
16:56:16Mgr. Miloslava Bartíková1Diskusia
16:58:08G. Vystúpenia verejnosti
16:58:22F 1/7/2017 Zmluva o dielo č. 696/2017 na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“
17:01:14Grell1Diskusia
17:02:33Andráši P.1Diskusia
17:04:20Morávek1Diskusia
17:06:54Morávek1Diskusia
17:16:56F 1/7/2017 Zmluva o dielo č. 696/2017 na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“
17:17:04Ing. Eliška Vargová1Diskusia
17:18:01Gera1Diskusia
17:19:45H. Rôzne
17:28:49Andráši P.1Diskusia
17:34:05Lehocká1Diskusia
17:34:52Varsányi1Diskusia
17:36:28Lacková1Diskusia