SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
6.Zasadnutie MsZ v roku 2017
 
Dátum konania: 10.08.2017 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
18:01:15Uvod
18:02:21Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
18:04:25Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
18:04:52Časť I. 1.Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
18:05:31Časť II. Predkladané materiály
18:05:34B 1/6/2017 Návrh na zmenu Uznesenia č. 9/2016 - VIII. zo dňa 1. decembra 2016 (vo veci obstarania zmien a doplnkov územného plánu centrálnej mestskej zóny)
18:06:21B 1/6/2017 Návrh na zmenu Uznesenia č. 9/2016 - VIII. zo dňa 1. decembra 2016 (vo veci obstarania zmien a doplnkov územného plánu centrálnej mestskej zóny)
18:06:23Ing. Jana Nitrayová1Diskusia
18:07:02Andráši P.1Diskusia
18:07:51 D. Majetkové záležitosti
18:08:01C 1/6/2017 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP ĽZ na realizáciu projektu „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov“ - predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
18:08:14Ing. Eliška Vargová1Diskusia
18:09:23Morávek1Diskusia
18:11:07D 1/6/2017 Nájom medzihrádzového priestoru - predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
18:14:22Andráši P.1Diskusia
18:17:02Varsányi1Diskusia
18:18:00Lacková1Diskusia
18:19:27Časť III. Ukončenie