SK
.
00:00:00
H.E.R. SIE © 2006 - 2017 A.S.Partner, s.r.o., Košice
   
5.Zasadnutie MsZ v roku 2017
 
Dátum konania: 29.06.2017 Predsedajúci: Mgr. J. Belický
14:12:55Uvod
14:14:15Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:16:42Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:17:16Časť I. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek
14:18:04Časť II. Interpelácie poslancov
14:18:27Morávek1Diskusia
14:24:35Grell1Diskusia
14:26:43Andráši P.1Diskusia
14:28:17Grell1Diskusia
14:29:29Varsányi1Diskusia
14:38:14A 1/5/2017 Správa z kontroly vykonanej ÚHK
14:38:19Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:39:53A 2/5/2017 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2017
14:39:55Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
14:40:53Vicena1Diskusia
14:42:11Angelov1Diskusia
14:42:39Vicena1Diskusia
14:43:11Andráši R.1Diskusia
14:45:13A 3/5/2017 Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva
14:46:40A 4/5/2017 Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2017
14:46:42Bc. Margita Simighová1Predklad
14:47:27Angelov1Diskusia
14:50:27A 5/5/2017 Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za rok 2016
14:50:57Ing. František Botka1Diskusia
14:53:07Krištof1Diskusia
14:53:23Vicena1Diskusia
14:53:54Morávek1Diskusia
14:57:49Varsányi1Diskusia
14:59:09B 1/5/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2015 o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
14:59:58Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
15:01:02Andráši P.1Diskusia
15:02:13Angelov1Diskusia
15:02:41Andráši P.1Diskusia
15:04:29Angelov1Diskusia
15:06:36B 2/5/2017 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
15:06:46Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:07:56Varsányi1Diskusia
15:08:07Varsányi2Diskusia
15:09:35B 3/5/2017 Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2016
15:09:50Ing. Eliška Vargová1Diskusia
15:11:00Morávek1Diskusia
15:13:01B 4/5/2017 Návrh na obstaranie územného generelu dopravy mesta Šaľa
15:13:32Ing. František Čibrik1Diskusia
15:14:21Vicena1Diskusia
15:16:40Grell1Diskusia
15:22:17Andráši P.1Diskusia
15:22:46Tölgyesi1Diskusia
15:23:03Angelov1Diskusia
15:48:59C 1/5/2017 Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2016; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2016
15:49:06Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:52:57Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
15:54:49C 2/5/2017 Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017
15:56:03Ing. Alena Kiácová1Diskusia
15:56:12Baran1Diskusia
16:01:04Angelov1Diskusia
16:08:57Mgr. Jozef Belický1Diskusia
16:11:36Angelov1Diskusia
16:13:57Angelov1Diskusia
16:14:23Ing. Alžbeta Sedliačiková1Predklad
16:15:29Krištof1Diskusia
16:23:34Angelov1Diskusia
16:24:34Krištof1Diskusia
16:24:41Angelov1Diskusia
16:24:52Lehocká1Diskusia
16:26:54Angelov2Diskusia
16:28:50C 3/5/2017 Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017
16:28:57Bc. Margita Simighová1Predklad
16:29:31Vicena1Diskusia
16:31:08Andráši P.1Diskusia
16:33:18C 4/5/2017 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Revitalizácia verejných medziblokových priestorov sídliska Veča v meste Šaľa“
16:33:21Ing. Gabriela Braníková1Predklad
16:36:53Angelov1Diskusia
16:38:03Vicena1Diskusia
16:41:10Andráši P.1Diskusia
16:42:58Angelov1Diskusia
16:45:05Morávek1Diskusia
16:46:45C 5/5/2017 Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu projektu „Materská škola – rekonštrukcia a dostavba Družstevná 1919/22, Šaľa“
16:46:57Ing. Eliška Vargová1Diskusia
17:31:56G. Vystúpenia verejnosti
17:32:50p. Hrebík1Diskusia
17:49:52Angelov1Diskusia
17:51:45Veresová1Diskusia
17:52:56Andráši P.1Diskusia
17:53:59Vicena1Diskusia
17:56:36D 2/5/2017 Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:20:59Varsányi1Diskusia
18:23:14Andráši P.1Diskusia
18:26:30Grell1Diskusia
18:30:40Andráši P.1Diskusia
18:31:16Angelov1Diskusia
18:35:52Grell1Diskusia
18:37:42D 2/5/2017 Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:38:20D 4/5/2017 Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:38:46D 7/5/2017 KASI-X SLOVAKIA, spol. s.r.o., Jesenského 652/12, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:39:07D 8/5/2017 Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Šaľa-Veča, Rímska 10, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:39:26D 11/5/2017 SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – žiadosť o úpravu nájomnej zmluvy zo dňa 03. 12. 1996 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:39:48D 12/5/2017 Ondrej Kožuch, 925 91 Kráľová nad Váhom 463 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:40:04D 13/5/2017 Slovenská republika v správe Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:40:25D 14/5/2017 Ing. arch. Viktor Becker a Mgr. Andrea Becker, bytom Švermova 30, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:40:41D 15/5/2017 MTM PLAST, s.r.o., Hlavná 73A/2186, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
18:41:26Andráši R.1Diskusia
18:53:16Andráši P.1Diskusia
18:54:00Vicena1Diskusia
18:58:04Baran1Diskusia
19:00:07Andráši P.1Diskusia
19:01:18Varsányi1Diskusia
19:01:49Bartošovič1Diskusia
19:11:47D 6/5/2017 Ramadan Bajrami, Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa
19:12:16Andráši P.1Diskusia
19:14:18Vicena1Diskusia
19:14:35Andráši P.1Diskusia
19:14:52Molnár1Diskusia
19:15:31Andráši P.1Diskusia
19:16:12D 9/5/2017 Občianske združenie HUMANA PEOPLE TO PEOPLE, Kutuzovova 3, 831 03 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa a stanovenie individuálnej ceny nájmu
19:16:54Andráši P.1Diskusia
19:19:29D 16/5/2017 GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta – prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali - materiál číslo
19:20:21D 17/5/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jaroslava Kalabu, trvale bytom Hliník 15, Šaľa
19:20:46D 16/5/2017 GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, Galanta – prevod pozemku na Kúpeľnej ul. v Šali - materiál číslo
19:21:28Bartošovič1Diskusia
19:21:52Grell1Diskusia
19:22:30Vicena1Diskusia
19:23:50Grell2Diskusia
19:25:14Krištof1Diskusia
19:27:43D 18/5/2017 Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska 2168/22, Šaľa
19:28:58D 20/5/2017 Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa
19:29:37Andráši R.1Diskusia
19:31:48D 21/5/2017 Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie časti nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa
19:32:13D 22/5/2017 Mikuláš Mikus, s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom – ponuka na odkúpenie objektu verejného osvetlenia SO-10 vybudovaného v rámci stavby IBV Šaľa – Dostihová dráha a technická infraštruktúra
19:33:12Andráši P.1Diskusia
19:33:39Vicena1Diskusia
19:34:50D 23/5/2017 Innovia, s.r.o. Na Hlinách 12, 917 01 Trnava – žiadosť o prevod práv a povinností zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 94/2016 a zo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016
19:35:44D 24/5/2017 Innovia, s.r.o., Na Hlinách 12, 917 01 Trnava – žiadosť o prevod práv a povinností zo zmluvy o nájme č. 510/2015
19:38:12H 1/5/2017 Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2017
19:38:28Ing. Bc. Ľuba Boháčová1Diskusia
19:39:40H 2/5/2017 Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Galanta na obdobie rokov 2017 – 2021
19:42:07Časť IV. Ukončenie
19:44:36Hlavatý1Diskusia