Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 07.08.2019 - 17:20  //  aktualizácia: 07.08.2019 - 17:21  //  zobrazené: 370

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia na pripomienkovanie

Zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia:

 

  1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o udeľovaní ocenení mesta Šaľa

 

 

Podľa § 6 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia
v písomnej forme, elektronicky
(na adresu: mesto@sala.sk) alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu.

Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá.

Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

 

 

Dátum zverejnenia návrhu všeobecne záväzného nariadenia na úradnej tabuli: 07.08.2019

Začiatok lehoty na uplatnenie pripomienky k návrhu nariadenia: 07.08.2019

Koniec lehoty na uplatnenie pripomienok k návrhu nariadenia: 18.08.2019

Vyhodnotenie pripomienok sa uskutoční: 19.08.2019

Prílohy