Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 17.04.2013 - 13:16  //  aktualizácia: 17.04.2013 - 13:18  //  zobrazené: 1507

Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy na ul. 8. mája č. 2, Šaľa

číslo: I53/2012

Požadované informácie:
1. Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy na ul. 8. mája č. 2, Šaľa:

1. Názov a adresu firmy, ktorá pripravila žiadosť o NFP na tento projekt.
2. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor,
b) externý projektový manažment,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu.
3. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala stavebný dozor pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
4. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala externý projektový manažment pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
5. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala stavebné práce v rámci tohto projektu (v prípade konzorcia viacerých firiem uveďte všetky firmy v konzorciu). Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.

2. Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy na ul. Hollého č. 40, Šaľa:

1. Názov a adresu firmy, ktorá pripravila žiadosť o NFP na tento projekt.
2. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor,
b) externý projektový manažment,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu.
3. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala stavebný dozor pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
4. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala externý projektový manažment pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
5. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala stavebné práce v rámci tohto projektu (v prípade konzorcia viacerých firiem uveďte všetky firmy v konzorciu). Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.

3. Domov dôchodcov Šaľa:

1. Názov a adresu firmy, ktorá pripravila žiadosť o NFP na tento projekt.
2. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor,
b) externý projektový manažment,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu.
3. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala stavebný dozor pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
4. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala externý projektový manažment pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
5. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala stavebné práce v rámci tohto projektu (v prípade konzorcia viacerých firiem uveďte všetky firmy v konzorciu). Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.

4. Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali:

1. Názov a adresu firmy, ktorá pripravila žiadosť o NFP na tento projekt.
2. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor,
b) externý projektový manažment,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu.
3. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala stavebný dozor pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
4. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala externý projektový manažment pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
5. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala stavebné práce v rámci tohto projektu (v prípade konzorcia viacerých firiem uveďte všetky firmy v konzorciu). Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.

5. Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa:

1. Názov a adresu firmy, ktorá pripravila žiadosť o NFP na tento projekt.
2. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor,
b) externý projektový manažment,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu.
3. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala stavebný dozor pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
4. Názov a adresu firmy, ktorá zabezpečovala externý projektový manažment pri implementácii tohto projektu. Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.
5. Názov a adresu firmy, ktorá realizovala stavebné práce v rámci tohto projektu (v prípade konzorcia viacerých firiem uveďte všetky firmy v konzorciu). Kópiu zápisnice z verejného obstarávania.

Sprístupnené informácie:

1. Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy na ul. 8. mája č. 2, Šaľa:

1. Žiadosť o NFP na tento projekt pripravila firma ESIRA s. r. o., Nám. M. Benku 2,
811 07  Bratislava.
2. Verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor – obstarávanie vo vlastnej réžii,
b) externý projektový manažment – obstarávanie vo vlastnej réžii,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu  – ESIRA s. r. o., Nám. M. Benku  2, 811 07  Bratislava.
3. Stavebný dozor pri implementácii tohto projektu zabezpečoval Ing. Ladislav Chatrnúch – VISIA, Sládkovičova 2052/50, 927 01  Šaľa. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk v rámci prieskumu trhu na zákazku s nízkou hodnotou – služby „Výkon činností stavebného dozoru na stavbe Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. 8. mája v Šali“, konaného dňa 23. 04. 2009 na Mestskom úrade v Šali vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

4. Projektový manažment zabezpečovala firma ESIRA s. r. o., Nám. M. Benku 2,
811 07  Bratislava. Záznam z vyhodnotenia prieskumu trhu na externý manažment projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na ul. 8. mája č. 2, Šaľa vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 1 strana formátu A4.
5. Stavebné práce realizoval Vladimír Kováčik, Lipová 2021/2, 927 01 Šaľa.
- Zápisnica z vyhodnotenia súťažných podkladov v zadávaní podprahovej zákazky na stavebné práce „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. 8. mája v Šali, konaného dňa 14.05.2009 na Mestskom úrade v Šali - 1 časť vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4.
- Zápisnica z vyhodnotenia súťažných podkladov v zadávaní podprahovej zákazky na stavebné práce „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul. 8. mája v Šali, konaného dňa 14.05.2009 na Mestskom úrade v Šali - 2 časť vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4.

2. Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy na ul. Hollého č. 40, Šaľa:

1. Žiadosť o NFP na tento projekt pripravila firma ESIRA s. r. o., Nám. M. Benku 2,
811 07  Bratislava.
2. Verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor – obstarávanie vo vlastnej réžii,
b) externý projektový manažment – neobstarával sa, projektový manažment bol realizovaný vo vlastnej réžii,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu   – PP &  P Co., s. r. o., Záhradnícka 36, 821 08  Bratislava.
3. Stavebný dozor pri implementácii tohto projektu zabezpečovala firma Koodis, spol. 
s  r. o., P. Pázmánya 49/3, 927 01  Šaľa. Súhrnný protokol aukcie zo dňa 22. 12. 2009  je vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4.
4. Projektový manažment bol vo vlastnej réžii.
5. Stavebné práce realizovala firma BEST STAV, s. r. o., Fraňa Mojtu 23, 949 01  Nitra.
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk predložených vo verejnom obstarávaní – podlimitná zákazka na stavebné práce „Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ Hollého 40 v Šali“ je v súčasnosti odovzdaná Úradu pre verejné obstarávanie, ktorý vykonáva kontrolu VO.

3. Domov dôchodcov Šaľa:
1. Žiadosť o NFP na tento projekt vo vlastnej réžii.
2. Verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor – obstarávanie vo vlastnej réžii,
b) externý projektový manažment – neobstarával sa, lebo projektový manažment bol vo vlastnej réžii,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu – obstarávanie vo vlastnej réžii.
3. Stavebný dozor pri implementácii tohto projektu zabezpečovala firma Koodis, spol.
s  r.o., P. Pázmánya 49/3, 927 01  Šaľa. Súhrnný protokol aukcie zo dňa 25. 08. 2011  je vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 6 strán formátu A4.
4. Projektový manažment sa realizuje vo vlastnej réžii.
5. Stavebné práce realizuje firma EURO-BUILDING, a. s., Družstevá 2, 831 04  Bratislava. Zápisnica z vyhodnotenia ponúk podľa § 42 ods. 8 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predložených do užšej súťaže na podlimitnú zákazku na stavebné práce „Domov dôchodcov Šaľa, ktoré sa konalo dňa 10. 08. 2011 o 15.00 hod. na Mestskom úrade v Šali je vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 2 strany formátu A4.

4. Rekonštrukcia a modernizácia Mestskej knižnice J. Johanidesa v Šali:
1. Žiadosť o NFP na tento projekt pripravila firma ESIRA s. r. o., Nám. M. Benku 2,
811 07  Bratislava.
2. Verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor – neobstarával sa, vykonával sa vo vlastnej réžii,
b) externý projektový manažment – neobstarával sa, vykonával sa vo vlastnej réžii,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu – obstarávanie vo vlastnej réžii.
3. Stavebný dozor sa vykonával vo vlastnej réžii.
4. Projektový manažment bol vo vlastnej réžii.
5. Stavebné práce realizovala firma AVA stav, s. r. o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta. Súhrnný protokol aukcie zo dňa 23. 04. 2010 je vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 5 strán formátu A4.

5. Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa:
1. Žiadosť o NFP na tento projekt pripravila firma ESIRA s. r. o., Nám. M. Benku 2,
811 07  Bratislava.
2. Verejné obstarávanie na:
a) stavebný dozor –obstarávanie vo vlastnej réžii,
b) externý projektový manažment – neobstarával sa, projektový manažment sa vykonáva vo vlastnej réžii,
c) stavebné práce v rámci tohto projektu – obstarávanie vo vlastnej réžii.
3. Stavebný dozor vykonáva firma Visia, s. r. o., Sládkovičova 2052/50, 927 01  Šaľa. Súhrnný protokol aukcie zo dňa 12. 03. 2010 je vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 3 strany formátu A4.
4. Projektový manažment sa realizuje vo vlastnej réžii.
5. Stavebné práce realizuje firma AVA stav, s. r. o., Z. Kodálya 787/6, 924 01 Galanta. Súhrnný protokol aukcie zo dňa 03. 05. 2012 je vo formáte Portable Document Format (.pdf) – 10 strán formátu A4.