Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 15.11.2017 - 16:40  //  aktualizácia: 25.01.2019 - 09:26  //  zobrazené: 1303

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa


 

Názov Projektu

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa

Operačný program

310000- Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Špecifický cieľ:

4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

OPKZP-PO4-SC431-2015-6

Kód projektu:

310041A673

Kód ŽoNFP:

NFP310040A673

Oblasť intervencie:

013-Obnova verejnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť energetickú účinnosť, demonštračné projekty a podporné opatrenia

 

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3053401&l=sk

Začiatok realizácie aktivít projektu

09/2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu

03/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

19

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

2 000 699,97 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

1 900 664,98 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

100 035,00 EUR

 

V zmysle dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP - http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3159319&l=sk

Začiatok realizácie aktivít projektu

09/2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu

03/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

19

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

1 615 633,86 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

1 534 852,17 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

80 781,69 EUR


V zmysle dodatku č. 2 k zmluve k poskytnutí NFP –

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3406006&l=sk

Začiatok realizácie aktivít projektu

10/2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu

04/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

19

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

1 609 075,92EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

1 528 622,12EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

80 453,80 EUR

V zmysle dodatku č. 3 k zmluve k poskytnutí NFP –

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3611773&l=sk

Začiatok realizácie aktivít projektu

10/2017

Ukončenie realizácie aktivít projektu

04/2019

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

19

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

1 613 005,76 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

1 532 355,47 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

80 650,29 EUR

Stručný popis projektu

Stručný popis projektu:

Predmetom projektu je komplex opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu Mestského úradu v Šali. Na základe energetického

auditu je navrhovaná realizácia nasledovných opatrení:

• zateplenie obvodovej steny

• zateplenie strechy

• výmena výplní otvorov

• inštalácia vzduchotechniky a spätného využitia tepla (rekuperácia)

• napojenie na sústavu centralizovaného zásobovania teplom

• výmena svetelných zdrojov

Výsledkom realizácie predkladaného projektu bude výrazné zníženie potreby energií na prevádzku objektu. Verejná budova s podlahovou

plochou 3071,2 m2 dosiahne po hĺbkovej obnove ultranízkoenergetickú úroveň výstavby (energetická trieda A1) v zmysle Vyhl. MDVRR SR č.

364/2012 Z.z.. Potreba primárnej energie dosiahne úroveň 98,33 kWh/(m2.a).

Potreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti sa zníži o 510,202 MWh/rok v porovnaní so stavom pred realizáciou

projektu. Realizáciou opatrení dôjde k zníženiu ročnej spotreby primárnej energie vo verejnej budove o 585 245 kWh/rok.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre operačný program Kvalita životného prostredia:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SO pre RO Slovenská inovačná a energetická agentúra.

„Investícia do Vašej budúcnosti.“