Domov   >  Kultúra
publikované: 16.04.2019 - 15:08  //  aktualizácia: 16.04.2019 - 15:15  //  zobrazené: 933

Zlatá priadka - Šaľa 2019

V tomto roku sa bude konať už 48. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA – Šaľa 2019. Podujatie sa uskutoční v Dome kultúry Šaľa v termíne od 22. mája do 26. mája 2019.

Zlatá priadka je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v oblasti detskej dramatickej tvorivosti na Slovensku. Vznikla v roku 1970. Ide o ojedinelý projekt na Slovensku.

V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov na základných školách (žiaci 1. až 9. ročníka), na osemročných gymnáziách (žiaci 1. až 4. ročníka), základných umeleckých školách a kultúrno-výchovných zariadeniach (vo veku od 6 do 15 rokov, vrátane). Súťaž je najvyššou prezentáciou kolektívov a jednotlivcov v detskom divadle a v detskej dramatickej tvorivosti (divadlo činoherné, bábkové, hudobno-dramatické, pohybové a pantomíma, dramatická hra detí, sólové výstupy s bábkou...). Cieľom prípravy žiakov v súťaži detskej dramatickej výchovy nie je vyhľadávanie talentov, ale zvyšovanie kultúrnosti detí, naučiť ich a učiť ich cítiť, myslieť, tvoriť a tešiť sa zo života, všetkým deťom dať šancu objaviť seba samého, svoju šikovnosť, svoj talent, skvalitňovať vzťahy v detskom kolektíve, motivovať deti k vzájomnej tolerancii, empatii, spolupráci a schopnosti pomáhať si. Dramatická výchova pomáha  zvyšovať kredit umeleckej výchovy na umeleckých školách a na základných školách skvalitňuje výučbu predmetov – výtvarná, hudobná, telesná, etická výchova, slovenský jazyk, prírodoveda a vlastiveda. Celoštátna postupová súťaž a prehliadka Zlatá priadka – Šaľa je výnimočné podujatie i tým, že dáva priestor aj deťom so špecifickými potrebami (telesným i mentálnym postihnutím). Ponúka im možnosť integrácie, zvyšuje sebavedomie a rozvíja ich sociálne cítenie.

Súťažiaci s najinšpiratívnejšími a najúspešnejšími inscenáciami sú nominovaní na vrcholné divadelné prehliadky a festivaly na Slovensku ako je Scénická žatva v Martine.

Vyhlasovateľom súťaže a odborným garantom je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Organizačným garantom je mesto Šaľa - Mestské kultúrne stredisko Šaľa pod záštitou primátora mesta Šaľa. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Spoluusporiadatelia celoštátnej prehliadky sú Spoločný školský úrad Šaľa, ZUŠ Šaľa, CVČ Šaľa, KOS Nitra a OÚ Nitra.

Fotografie sú zo Zlatej priadky - Šaľa 2018