Domov   >  Spravodajstvo
publikované: 29.01.2017 - 09:30  //  aktualizácia: 17.02.2017 - 09:35  //  zobrazené: 1470

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z.z. Sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2017. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji príjmom fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2017 vybraných viac ako 150 obcí, medzi nimi aj naše mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 2100 domácností.

ZISŤOVANIE SA USKUTOČŇUJE OD 1. FEBRUÁRA 2017 DO 30. APRÍLA 2017.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. O štátnej štatistike a z. Č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk alebo telefonicky na t.č. 037/7752263 – Ing. Veronika Kamenická.