Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 19.03.2007 - 18:13  //  aktualizácia: 23.11.2011 - 13:46  //  zobrazené: 2918

Žiadosť o sprístupnenie stanoviska k spaľovni.

číslo: I07/2005

 „Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión západné Slovensko“ navrhovateľa NISAK, a.s., Župné nám. č. 3,  Nitra


Listom  č. 1214/05-1.6/db zo dňa 06. 05. 2005 ste  Mestu Šaľa v zmysle  § 16  zák. NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších noviel  zaslali Správu o hodnotení „Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania  nebezpečných odpadov – nadregión západné Slovensko“ navrhovateľa NISAK, a. s., Župné nám. 3, Nitra. Mesto Šaľa dňa 10. 05. 2005 v zmysle § 17 ods. 1 zákona informovalo verejnosť o jej doručení v mieste obvyklým spôsobom a zároveň oznámilo verejnosti, kde a kedy je možné do Správy o hodnotení nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy, alebo na vlastné náklady kópie. Zároveň spolu s uvedeným oznámením bolo zverejnené aj Všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie.
V súlade s § 17 ods. 2 zákona mesto Šaľa zvolalo verejné prerokovanie, ktoré sa uskutočnilo dňa 08. 06. 2005. Záznam z verejného prerokovávania Správy o hodnotení sme Vám zaslali v zákonom stanovenej lehote 2 týždňov dňa 21. 06. 2005.

Mesto Šaľa v súlade s § 18 ods. 1  zák. NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších noviel dáva k Správe o hodnotení: „Nadregionálne centrum zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión západné Slovensko“ navrhovateľa NISAK, a.s., Župné nám. č. 3,  Nitra nasledovné stanovisko:


n e s ú h l a s í


s výstavbou Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión západné Slovensko navrhovateľa NISAK, a.s. Nitra v regióne uvedenom v Správe o hodnotení.


Odôvodnenie:


1. Dňa 29. 06. 2005 bola Mestskému zastupiteľstvu v Šali doručená „Petícia občanov mesta Šaľa a okolia proti výstavbe Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania odpadov – nadregión západné Slovensko a proti výstavbe spaľovne nebezpečných odpadov, ktorá je súčasťou uvedeného centra“ (kópia Petície a podpisových hárkov tvorí prílohu nášho stanoviska). Petíciu ku dňu 29. 06. 2005 podpísalo 5502 občanov mesta Šaľa a okolia, príp. občanov, ktorí v blízkom okolí vlastnia nehnuteľnosť. Podpisovanie Petície pokračuje, nakoľko verejnosť sa má možnosť vyjadriť do dvoch mesiacov od zverejnenia záverečného zhrnutia - § 18 ods. 2 zák. NR SR č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších noviel (ďalej len zákon). Záverečné zhrnutie bolo mestom Šaľa zverejnené dňa 10. 05. 2005. Petičné hárky podpísané po 29. 06. 2005 budú doručené na MŽP do 10. 07. 2005 petičným výborom. Mestské zastupiteľstvo v Šali zasadalo dňa 30. 06. 2005, kedy bola poslancami jednohlasne prijatá Petícia občanov (celkový počet volených poslancov MsZ v Šali – 25, počet prítomných poslancov: 24; za prijatie petície a nesúhlas s výstavbou „Nadregionálneho centra zhodnocovania a zneškodňovania nebezpečných odpadov – nadregión západné Slovensko“ hlasovalo 24 poslancov. Uznesenie č. 3/2005 – XVI. z 3. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali konaného 30. júna 2005 je prílohou nášho stanoviska. Uznesenie, ako aj hlasovanie poslancov bude uverejnené aj na internetovej stránke mesta: www.sala.sk)

2. V Správe o hodnotení sú jedným z argumentov pre umiestnenie tohto centra v areáli Duslo, a.s. aj „dobré dopravné podmienky“. Skutočnosť je taká, že cestné dopravné trasy s veľmi zložitou dopravnou situáciou, ktorými by sa mali nebezpečné odpady (ďalej len NO)  do centra dovážať, prechádzajú cez husto obývané oblasti mesta so zástavbou rodinných aj bytových domov. Aj trasa železnice prechádza mestom v tesnej blízkosti zástavby s rodinnými domami. Z pohľadu nášho hodnotenia v zmysle uvedeného sú dopravné podmienky nevyhovujúce.

3. Mesto spochybňuje centrálnu polohu  navrhovanej lokality vo vzťahu k celému spádovému územiu západného Slovenska v súvislosti s tvorbou nebezpečných odpadov. Zo správy o hodnotení vyplýva, že v Trnavskom, Bratislavskom a Trenčianskom kraji sa produkuje podstatne viac NO ako v kraji  Nitrianskom. Bolo by logické navrhnúť uvedené zariadenie práve v týchto krajoch, aby bola v čo najväčšej miere eliminovaná potreba prepravy a s tým súvisiace nebezpečenstvo dopravných nehôd a havárií. Lokalita uvedená v Správe o hodnotení nie je najoptimálnejšia vzhľadom na množstvo NO ani vzhľadom na polohu.

4. V  Správe o hodnotení aj napriek tomu, že by mala riešiť v prvom rade problém zhodnocovania a zneškodňovania NO vo verejnom sektore, nie sú kvantifikované množstvá pochádzajúce z tohto sektora, ale len odpady pochádzajúce z priemyselných podnikov. Podľa tabuliek uvedených v Správe o hodnotení  a ďalších dokumentoch (Zvozová štúdia) k predmetného zámeru, navrhované zariadenie v Šali by zneškodňovalo v drvivej väčšine nebezpečné odpady súkromných firiem a len zlomok podielu by tvoril odpad z verejného sektoru.

5. V správe sa argumentuje s využitím spaľovne aj na likvidáciu starých enviromentálnych záťaží, ktoré sa nachádzajú aj v katastri mesta Šaľa. Podľa našich poznatkov (podľa lokalizácie zakreslenej v mapke v Správe o hodnotení) sa v týchto „záťažiach“ nachádza v prevažnej miere komunálny odpad, sú to tzv. čierne skládky. Odpad z čiernych skládok mesto priebežne  odváža. Zatiaľ sa nám nedarí celkom eliminovať ich zakladanie, ale toto nie je dôvod na stavbu spaľovne.       

6. Rozsah hodnotenia určený MŽP SR zo dňa 30. 11. 2005 na základe požiadavky dotknutých obcí určil pre navrhovateľa v časti „1. Varianty pre ďalšie hodnotenie“ nulový variant a ďalší reálny lokalitný variant stanovený na základe výsledkov zvozovej štúdie. Správa o hodnotení ako aj zvozová štúdia však neporovnáva rôzne lokalitné aj technologické varianty tak, ako to vyžaduje zákon, ale iba jediný, ktorý sa lokalizuje v rôznych častiach toho istého areálu (Duslo, a.s. Šaľa) vzdialených od seba iba 700 m. Takisto neporovnáva rôzne technologické varianty nakladania s nebezpečným odpadom. Nulový variant je posudzovaný veľmi všeobecne.

7. V Správe o hodnotení sa hodnotí súčasná ekologická únosnosť územia. Záverom tohto hodnotenia sa konštatuje, že celkovo možno ekologickú únosnosť hodnotiť ako strednú a zraniteľnosť územia ako strednú až vysokú (čo je hodnotenie súčasného stavu bez nového zariadenia).  V Správe o hodnotení sa tiež píše že „vplyvy navrhovanej činnosti na poľnohospodársku výrobu po dobu prevádzky sú málo významné“. Toto tvrdenie nie je ničím podložené a z nášho pohľadu neprijateľné. Navrhovaná lokalita je významnou obilninárskou a potravinárskou oblasťou a situovanie takéhoto centra pre NO bude mať v budúcnosti vplyv na predajnosť produktov z uvedenej oblasti.

8. V Správe sa argumentuje so zvýšením zamestnanosti v okrese, pričom sa domnievame, že uvádzaný počet 100 pracovných miest je pre riešenie zamestnanosti v regióne zanedbateľný. V správe sa uvažuje s využitím kvalifikovaných pracovných síl (t. j. terajších zamestnancov spaľovne DUSLO a. s.), to znamená,  že reálny počet novovzniknutých pracovných miest bude ešte nižší, čo zamestnanosť v regióne nerieši.

9. Správa o hodnotení rozpracováva a hodnotí len množstvo a vplyv emisií a ich elimináciu, nevenuje sa spôsobom nakladania s tuhými odpadmi, ktoré budú vznikať pri prevádzkovaní takéhoto zariadenia. Rozsah hodnotenia určil navrhovateľovi doplniť aj spôsob nakladania s uvedenými odpadmi. Tejto problematike je v Správe o hodnotení venovaná minimálna pozornosť. Na str. 132 sa uvádza, že vzniknutý popolček zo zneškodňovania NO bude odvážaný na odkalisko RSTO, čo je neprijateľné riešenie (podľa vyjadrenia Ing. Rajniaka- NISAK, a.s. na verejnom prerokovávaní dňa 08. 06. 2005, sa až 60 – 70 % dioxínov viaže práve na popolček) nakoľko uvedené zariadenie má integrované povolenie na prevádzku len do konca r. 2008 pre nesúlad s požiadavkami zákona o odpadoch pre ukladanie NO.

10. Malá pozornosť je takisto venovaná možným haváriám pri doprave NO do uvedeného centra.

11. Správa o hodnotení sa nezaoberá konkrétnym problémom možných synergických efektov pri haváriách pri situovaní takéhoto zariadenia  v areáli chemickej prevádzky Duslo, a.s.

12. Ako z názvu posudzovaného zámeru a Správy o hodnotení vyplýva, malo by ísť o centrum zhodnocovania a zneškodňovania NO. Aj zákon č. 221/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších noviel v § 3 uvádza zneškodňovanie odpadov  až ako poslednú možnosť pri  nakladaní s odpadmi. V Správe o hodnotení však nie je spomenutá žiadna iná technológia (iba spaľovanie), ktorá by využívala aj iné ekologickejšie zákonom stanovené spôsoby nakladania s NO v zmysle hierarchie a postupnosti pri zhodnocovaní, prípadne zneškodňovaní NO (prevencia, recyklácia).

13. Vplyvom výstavby takéhoto zariadenia v navrhovanej lokalite môže reálne dôjsť k poklesu hodnoty nehnuteľností a a takisto k poklesu atraktívnosti územia z pohľadu rekreácie a cestovného ruchu. Nezanedbateľné sú aj  názory a obavy obyvateľstva práve z tohto pohľadu.

14. V Správe o hodnotení v časti X.5.1.1 sa píše, že prevádzka navrhovanej činnosti „by nemala predstavovať zdravotné riziko pre trvale bývajúce obyvateľstvo v jej okolí“. Pre obyvateľov tohto regiónu je nepostačujúce toto konštatovanie.

15. V správe o hodnotení na str. 130 je urobený prieskum hlavných pôvodcov NO a ich vzdialenosti od navrhovaného zariadenia. Sú to pôvodcovia prakticky z celej SR vrátane U.S. Steel Košice, Petrochema, a. s. Dubová, Chemko, a. s. Strážske a i. Navrhovateľ deklaruje pôsobnosť NCZZNO len pre región západného Slovenska, je preto nepochopiteľný uvedený prieskum.


Záverom vyslovujeme presvedčenie, že vôľa občanov a naše argumenty budú akceptované pri vydávaní Záverečného stanoviska  MŽP k uvedenej aktivite.

Žiadateľ: Nitrianske noviny - Michaela Farkašová