Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  ZASTUPITEĽSTVO   >  Interpelácie poslancov
publikované: 06.10.2017 - 11:28  //  aktualizácia: 06.10.2017 - 11:29  //  zobrazené: 2418

Žiadost o opravu chodníka pri materskej škole na ulici 8. mája

predkladateľ: Mgr. Július Morávek

V rámci 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 21. 09. 2017,
ste predniesli interpelácie v znení:

1. Požiadal o opravu chodníka pri materskej škole na ulici 8. mája, oprava chodníka pri materskej škole súbežne s budovou na M. M. Hodžu, ako je vnútroblok, chodník je prelomený, ide veľmi daždivé počasie, chodí tam veľmi veľa ľudí, rodičov, bolo mu prisľúbené ešte dosť dávno, že keď skončí Veča, Cintorínska ulica, prídu to opraviť, no neprišli.

2. V cintoríne je poškodený kríž, je to stav už vyše jedného roka, vrchná časť kríža bola daná dole tak isto, ako aj socha; je to pamätihodnosť mesta, kríž originál je pri kostole z roku 1724, čiže je to dosť dlho a v cintoríne je kópia toho kríža; tie časti, ktoré boli dané dole, sa nachádzajú v budove, uložené sú na zemi v smútočnej budove; opýtal sa, kedy sa s tým niečo bude robiť, celé sa to nakláňa a hrozí, že sa to v priebehu roka, pol druha roka zosunie dole.

3. V mene komisie školstva by sa chcel opýtať na informáciu o výberovom konaní, alebo toho, kto núti výmeny svetiel v jednotlivých školách, základných a predškolských zariadeniach, pretože prichádza tam aj medzi verejnosťou a rodičmi k určitej interpretácii a chceli by z pohľadu vedenia mesta vedieť, aby školská komisia bola informovaná ako to bolo, lebo niektoré školy nepodpísali tie zmluvy, niekde prišlo k oneskorenému, boli tam problémy, vieme, čo sa strhlo na ZŠ Ľ. Štúra, čiže by poprosil o informáciu, aby sa dalo zadosť tomu, aby verejnosť vedela, že ako sa mali a ako sa robila výmena svetiel na jednotlivých školách a školských zariadeniach.

V zmysle § 34 ods. 4 Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali Vám zasielame odpoveď na interpelácie a oznamujeme nasledovné:

1. Lokálne poškodenia chodníka sa budú realizovať ešte v tomto roku. Drenážou budú dočasne vyriešené aj miesta, v ktorých sa zdržiava voda, nakoľko okolitý terén chodníka značne prevyšuje jeho niveletu. Najvhodnejším riešením tejto situácie by bola kompletná rekonštrukcia, tak ako je momentálne realizovaná popri Kauflande.

2. Oddelenie správy majetku a zariadení mesta je o tejto skutočnosti informované, vykonali sme uloženie kríža a sochy v miestnosti Domu smútku. V súčasnosti určujeme výšku nákladov. Získali sme kontakt na akad. sochára p. Mézesa z Komárna, ktorý sľúbil, že po ukončení jeho prác na východe Slovenska v novembri 2017 osobne príde za účelom  určenia predpokladanej hodnoty zákazky. Súčasne sme oslovili aj miestnych podnikateľov so žiadosťou o určenie predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladáme, že práce by sme realizovali v jarných mesiacoch.

3. Vzhľadom na dlhodobo pretrvávajúci havarijný stav vnútorného osvetlenia budov vo vlastníctve mesta Šaľa sa mesto rozhodlo realizovať rekonštrukciu vnútorného osvetlenia všetkých objektov vo vlastníctve mesta. Myšlienkou celého projektu bolo splácanie výdavkov na výmenu vnútorného osvetlenia z dosiahnutých úspor, aby neboli zaťažované rozpočty škôl jednorazovo a zároveň boli žiakom a všetkým užívateľom škôl a školských zariadení zabezpečené kvalitné a vhodné podmienky v súlade s normou EN 12464-1 zabezpečujúcou aj hygienické požiadavky už od začiatku nového školského roka. V priebehu mesiacov marec-apríl 2016 sa uskutočnila pasportizácia vnútorného osvetlenia vo všetkých budovách vo vlastníctve mesta, vrátane škôl a školských zariadení, za účelom vypracovania svetelno – technických zadaní. Svetelné posudky osvetľovacej sústavy, ktoré boli spracované, tvorili podklad pre predmet zadania v uskutočnených verejných obstarávaniach.
Vzhľadom na to, že základné školy sú samostatné právne subjekty, ktoré spravujú majetok mesta, tieto si musia uskutočniť proces verejného obstarávania na vnútorné osvetlenie sami (t. j. 6 základných škôl, CVČ a ZUŠ). Na základe plnej moci od riaditeľov škôl bol poverený realizáciou verejného obstarávania externý poradca pre jednotlivé školy.
Uskutočnené verejné obstarávania týkajúce sa vnútorného osvetlenia základných škôl prebehli v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V auguste tohto roku boli procesy verejného obstarávania ukončené a následne boli podpísané zmluvy medzi štatutármi škôl a úspešnými uchádzačmi.
Vzniknuté nedorozumenia boli spôsobené tým, že uplynulo dlhé obdobie medzi uskutočnenou pasportizáciou vnútorného osvetlenia a následnou realizáciou verejného obstarávania. Externý poradca pre školy vychádzal z pôvodných podkladov (svetelno-technických zadaní), ktoré boli výsledkom vyššie uvedenej pasportizácie za predpokladu, že vypracované technické zadania sú v nezmenenom stave, avšak nedostatočne konzultoval podklady ako aj s tým súvisiaci predmet zákazky s riaditeľmi škôl, nakoľko nepredpokladal zmeny v technických zadaniach.
V zmysle vyššie uvedených skutočností došlo k diskusiám a následne realizácii výmeny zdrojov a svietidiel (ZŠ Ľ. Štúra, CVČ, ZŠ s MŠ P. Pázmánya). Na ZUŠ,
ZŠ J. C. Hronského a ZŠ J. Hollého boli zdroje a svietidlá vymenené počas letných prázdnin. Rekonštrukcia vnútorného osvetlenia nebola zatiaľ zrealizovaná na ZŠ s MŠ Bernolákova a ZŠ s MŠ J. Murgaša, ktoré sú v štádiu riešenia.
Výmena vnútorného osvetlenia na všetkých MŠ sa uskutoční na základe verejného obstarávania, ktoré zabezpečuje  mesto Šaľa.