Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 09.11.2020 - 09:52  //  aktualizácia: 09.11.2020 - 09:52  //  zobrazené: 1255

Žiadam o poskytnutie informácií týkajúcich sa zabezpečenia poskytovania stravovacích služieb pre Vašich zamestnancov

číslo: I34/2020

Požadované informácie citujeme:

 

„Žiadam o poskytnutie informácií týkajúcich sa zabezpečenia poskytovania stravovacích služieb pre Vašich zamestnancov podľa § 152 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v platnom znení, konkrétne Vás žiadame zodpovedať nasledovné:

 1. Zabezpečuje vaša organizácia služby stravovania zamestnancov: 
 • vo vlastnom stravovacom zariadení,
 • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo
 • prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby?

 

 1. Ak  zabezpečuje  vaša  organizácia  stravovacie  služby prostredníctvom právnickej osoby alebo  fyzickej  osoby, ktorá má oprávnenie  sprostredkovať  stravovacie  služby, žiadame
  o poskytnutie:
  a)   kópie platnej a účinnej zmluvy s poskytovateľom týchto služieb,
  b)   informácie   o   spôsobe   obstarania  poskytovateľa  tejto  služby v  zmysle osobitného
        predpisu1 v rozsahu uvedenia:
        -   predpokladanej hodnoty zákazky,
        -   použitého postupu verejného obstarávania,
        -   zoznamu uchádzačov, ktorí predložili ponuky,
        -   názvu úspešného uchádzača,
        -   návrhu na plnenie kritérií úspešného uchádzača;“

 

Sprístupnené informácie:

 

 1. Prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby.

 

 1. a)  Zmluva č. 03/730 o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta
         uzatvorená v súlade s ustanovením §-u 269, odseku 2 Obchodného zákonníka
         a v náväznosti na ustanovenie §-u152 Zákonníka práce medzi dodávateľom DOXX –
         Stravné lístky, spol. s r. o., Murgašova č. 3, 010 01 Žilina a Mesto Šaľa, Nám. Sv.
         Trojice 7, 927 15 Šaľa, dňa 24.10.2003 -
  vo formáte Portable Document Format
         (.pdf)  - 2 strany A4.

 

 

Rozhodnutie o nevyhovení v bode č. 2 písm. b).

 

 

 

 

 

 

 

1 Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení platnom a účinnom v čase vyhlásenia príslušného verejného obstarávania