Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 22.12.2017 - 11:00  //  aktualizácia: 22.12.2017 - 11:01  //  zobrazené: 995

Zaslanie súhrnného zoznamu prenájmu jednotlivých parkovacích miest, agregovaného podľa sumy prenájmu za 1 rok. Formát: 100 € - 55 miest, 200 € - 80 miest, 300 € - 150 miest.

číslo: I46/2017

Požadované informácie: zaslanie súhrnného zoznamu prenájmu jednotlivých parkovacích miest, agregovaného podľa sumy prenájmu za 1 rok. Formát: 100 € - 55 miest, 200 € - 80 miest, 300 € - 150 miest.

 

 

Sprístupnené informácie:

Na základe všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015, o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa je podľa § 8 stanovená sadzba dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň osobitného užívania za parkovanie osobného motorového vozidla mimo stráženého parkoviska – za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko
pre jedno motorové vozidlo na 0,0636 EUR.

Sadzba dane je jednotná pre celé mesto, rozmery parkovacieho miesta sú zhruba 2,5x4 metre, čo predstavuje 10 m2, z čoho je  výška dane na rok cca. 232 Eur. Úľavu na dani vo výške 50% majú držitelia preukazu s ťažkým zdravotným postihnutím.

Sadzba dane 232,- Eur =  347 parkovacích miest. Sadzba dane 116,- Eur (50% zľava) = 111 parkovacích miest.