Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  PRÍSTUP K INFORMÁCIAM   >  Informácie podľa z.č.211/2000
publikované: 07.04.2014 - 14:21  //  aktualizácia: 07.04.2014 - 14:22  //  zobrazené: 1370

Zaslanie investičných plánov mesta Šaľa pre rok 2014

číslo: I18/2014

Požadované informácie: zaslanie investičných plánov mesta Šaľa pre rok 2014, resp. zoznam stavebných projektov, ktoré sú plánované mestom na rok 2014 a budú financované z rozpočtov mesta alebo z iných verejných rozpočtov.

Sprístupnené informácie:

Názov projektu:

Stanoviská kontajnerov – výstavba stanovísk kontajnerov pre komunálny odpad
na sídliskách v meste Šaľa  a mestskej časti Veča:

-          rozpočet na r. 2014          8 400 Eur.

Plánovaný termín začatia projektu – v závislosti na vydaní stavebného povolenia a verejného obstarávania, momentálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie a  jej pripomienkovanie.

Prístupová cesta – vybudovanie prístupovej komunikácie z ul. J. Feketeházyho k objektom na Pešej zóne Šaľa (dĺžka komunikácie cca 30 m):

-          rozpočet na r. 2014          14 000 Eur.

Plánovaný termín začatia projektu – v závislosti na vydaní stavebného povolenia a verejného obstarávania, momentálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Hospodárska – rekonštrukcia betónovej miestnej komunikácie:

-          rozpočet na r. 2014          80 000 Eur.

Plánovaný termín začatia projektu – časť pozemkov pod miestnou komunikáciou nie je vo vlastníctve mesta Šaľa, začiatok po usporiadaní majetkových vzťahov.

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Gorkého a ul. Komenského – rekonštrukcia  miestnych komunikácií:

-          rozpočet na r. 2014          100 000 Eur.

Plánovaný termín začatia projektu – časť pozemkov pod miestnymi komunikáciami nie je vo vlastníctve mesta Šaľa, začiatok po usporiadaní majetkových vzťahov.

Výstavba chodníkov smer Duslo, a.s. – vybudovanie chodníka, verejného osvetlenia k podnikateľským prevádzkam pozdĺž cesty III/50811 v smere na Duslo, a.s.:

-          rozpočet na r. 2014          120 000 Eur.

Plánovaný termín začatia projektu – v závislosti na vydaní stavebného povolenia a verejného obstarávania, momentálne prebieha spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a jej pripomienkovanie.

Rekonštrukcia vykurovania elektroinštalácie Základnej školy P. Pázmaňa s vyučovacím jazykom maďarským:

-          rozpočet na r. 2014          90 000 Eur.

Plánovaný termín začatia projektu – momentálne sa rozhoduje o spôsobe technológie vykurovania objektu, projektová dokumentácia nie je ešte zadaná.

Revitalizácia verejných priestranstiev centrálnej mestskej zóny Šaľa – rekonštrukcia spevnených plôch – chodníky a parkoviská zo zámkovej dlažby, rekonštrukcia miestnych komunikácií, zrevitalizovanie plôch verejnej zelene, zhromaždovacieho priestoru v areáli amfiteátra, rekonštrukcia verejného osvetlenia, vybudovanie dažďovej kanalizácie, vybudovanie fontány:

-          rozpočet na r. 2014          247 000 Eur.

Ide o doplatenie zostatku ceny diela, dielo je už zrealizované.

Záchytné parkovisko pre pešiu zónu Šaľa – rekonštrukcia betónových, asfaltových spevnených plôch komunikácie a chodníkov na parkovisko a chodníky zo zámkovej dlažby, rekonštrukcia verejného osvetlenia, sadových úprav, vybudovanie dažďovej kanalizácie:

-          rozpočet na r. 2014          1 381 644 Eur.

Plánovaný termín začatia projektu – v závislosti na vydaní ukončení verejného obstarávania a jeho overenia riadiacim orgánom – Ministerstvom životného prostredia SR, stavebného povolenia, momentálne prebieha verejné obstarávanie

Domov dôchodcov, ul. Nešporova Šaľa – rekonštrukcia objektu materskej školy na dom dôchodcov s kapacitou 80 miest:

-          rozpočet na r. 2014          2 371 839 Eur.

Stavba je rozostavaná, verejné obstarávanie ukončené.

Detské ihriská – vybudovanie detských ihrísk a fitpriestoru:

-          rozpočet na r. 2014          15 000 Eur.

Plánovaný termín začatia projektu – v závislosti od vydania povolenia na drobnú stavbu a verejného obstarávania, momentálne prebieha verejné prerokovanie s občanmi.

 

Modernizácia verejného osvetlenia v meste Šaľa - 1. etapa:

 

 

Cieľ   projektu

Modernizácia   verejného osvetlenia v meste Šaľa s cieľom zabezpečenia jeho bezporuchovej a energeticky   efektívnej prevádzky

Špecifický   cieľ projektu 1

1.   Zlepšenie technického stavu verejného osvetlenia s cieľom bezpečného a   bezporuchového osvetlenia hlavných dopravných tranzitov v meste Šaľa

Špecifický   cieľ projektu 2

2.   Zníženie energetickej náročnosti a nákladovosti údržby prevádzky verejného   osvetlenia jeho modernizáciou a unifikáciou

 

V rámci projektu sa budú realizovať nasledovné činnosti :

-          výmena existujúcich svietidiel (318 ks starých za 301 ks nových) a svetelných zdrojov za energeticky menej náročné vrátane obnovy nosných podporných konštrukcií a modernizácia svietidiel za účelom splnenia požiadaviek platných svetelno-technických noriem,

-          obnova elektrorozvádzačov (6 ks) v súvislosti s modernizáciou systému verejného osvetlenia.

-          rekonštrukcia káblových rozvodov súvisiacich s modernizáciou systému verejného osvetlenia.

-          stavebné práce nevyhnutné na modernizáciu verejného osvetlenia (napr. nátery)

-          uvedenie do užívania (revízna správa).

V rámci tohto projektu – 1. etapy modernizácie VO v meste Šaľa sa rieši 318 ks, teda 19,2% všetkých svietidiel v meste, ktoré budú vymenené za 301 nových svietidiel.

-          rozpočet na r. 2014          262 916,79 Eur.

Plánovaný termín začatia projektu: 01/2014.

Výberové konanie je ukončené.