Domov   >  Interné smernice
publikované: 30.06.2015 - 11:26  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 11:27  //  zobrazené: 860

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Spracovala: Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho
                    Mestského úradu v Šali           
Schválil: Mgr. Jozef Belický, primátor mesta                  
Účinnosť: od 5. júna 2015    
Mesto Šaľa v súlade s § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

vydáva tento interný predpis

Zásady
podávania, preverovania a evidovania podnetov
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti


§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Tento vnútorný predpis upravuje postup pri podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov,
pri písomnom oznamovaní výsledku ich preverenia, ako aj podrobnosti o oprávneniach zodpovednej osoby, o spracúvaní osobných údajov a o zachovaní mlčanlivosti v rámci vybavovania podnetov doručených zamestnávateľovi.
(2) Tento predpis sa vzťahuje aj na rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.


§ 2
Základné pojmy

(1) Oznamovateľom je fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie takéhoto oznámenia; za oznamovateľa sa považuje aj jemu blízka osoba, ak je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi.
(2) Oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti          s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie a ktoré môžu významnou mierou prispieť alebo prispeli k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo usvedčeniu jej páchateľa.
(3) Závažnou protispoločenskou činnosťou je niektoré z nasledujúcich protiprávnych konaní:
a) niektorý z trestných činov poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev podľa § 261 až § 263 Trestného zákona,
b) trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 Trestného zákona,
c) niektorý z trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa alebo marenie úlohy verejným činiteľom,
d) niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona (prijímanie úplatku, podplácanie, nepriama korupcia, volebná korupcia),
e) trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky alebo
f) správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej
50 000 eur.
(4) Podnetom je:
a) oznámenie vrátane anonymného oznámenia,
b) neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.
Oznámenie, podanie a podnet, v ktorých nie je uvedené meno, priezvisko a adresa pobytu osoby, ktorá ho podáva, sa považuje za anonymné.
(5) Zodpovednou osobou je hlavná kontrolórka mesta Šaľa: Ing. Alžbeta Sedliačiková.
Hlavná kontrolórka je zodpovednou osobou aj pre rozpočtové organizácie a príspevkovú organizáciu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa.

§ 3
Spôsob podávania podnetov

(1) Podnet možno podať písomne, ústne do záznamu, telefaxom alebo elektronickou poštou.
(2) Písomný podnet možno podať poštou na adresu Mestského úradu v Šali, Námestie
Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, alebo podať osobne zodpovednej osobe alebo do podateľne Mestského úradu v Šali, Námestie Sv. Trojice, 927 15  Šaľa, ktorá je povinná doručený podnet bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.
(3) Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť priamo prostredníctvom zodpovednej osoby.
(4) Podanie podnetu telefaxom je možné uskutočniť na číslo +421/0/ 31 770 6021. Podnety prijaté prostredníctvom telefaxu, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.
(5) Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: sedliacikova@sala.sk. Tento spôsob podávania podnetu je prístupný 24 hodín denne.


§ 4
Preverovanie podnetov a oprávnenia zodpovednej osoby

(1) Na preverovanie podnetov je príslušná hlavná kontrolórka mesta Šaľa.
(2) Pri prešetrovaní podnetu sa vychádza z jeho obsahu, bez ohľadu na jeho označenie.
(3) Ak z obsahu podania vyplýva, že podnetom je iba časť tohto podania, podľa tohto predpisu sa prešetrí len príslušná časť podania. Zvyšné časti podania sa vybavia podľa režimu, pod ktorý spadajú (napr. sťažnosť podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach).
(4) Pokiaľ z obsahu podania vyplýva, že nejde o podnet podľa tohto predpisu, ale na vybavenie podania je príslušný iný orgán, zodpovedná osoba podanie bezodkladne postúpi tomuto orgánu. O tejto skutočnosti bezodkladne informuje podávateľa podania.
(5) Zodpovedná osoba je povinná preveriť podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia.
(6) V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba lehotu uvedenú v predchádzajúcom odseku predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty je povinná bezodkladne informovať podávateľa podnetu, pokiaľ nejde o anonymný podnet.
(7) Celková lehota preverovania podnetu nesmie presiahnuť 120 dní od jeho prijatia.
(8) V prípade potreby doplnenia alebo upresnenia údajov uvedených v podnete zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu vyzve podávateľa podnetu na jeho doplnenie alebo upresnenie s určením lehoty na uskutočnenie tohto úkonu.
(9) Pokiaľ podnet smeruje voči konkrétnemu zamestnancovi alebo štatutárnemu zástupcovi zamestnávateľa (ďalej len „dotknutý zamestnanec a štatutárny zástupca“), zodpovedná osoba bez zbytočného odkladu oboznámi dotknutého zamestnanca alebo štatutárneho zástupcu s obsahom podnetu a umožní mu vyjadriť sa k nemu, ako aj predložiť doklady,
písomnosti či iné informácie potrebné na spoľahlivé preverenie veci. Pri oboznamovaní s obsahom podnetu je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti podávateľa podnetu a na ochranu osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. V prípade, že z informácií, ktoré sú súčasťou alebo prílohou podnetu, možno vyvodiť totožnosť podávateľa podnetu, zodpovedná osoba s takýmito informáciami dotknutého zamestnanca ani štatutárneho zástupcu neoboznámi, ale vyzve ho len na uvedenie, resp. predloženie skutočností nevyhnutných na spoľahlivé preverenie podnetu.
(10) Zodpovedná osoba je oprávnená v potrebnom rozsahu písomne vyzvať podávateľa podnetu, ako aj zamestnávateľa, dotknutého zamestnanca či štatutárneho zástupcu na spoluprácu pri preverovaní podnetu spolu s určením primeranej lehoty na poskytnutie súčinnosti.
(11) O výsledku preverenia podnetu spíše zodpovedná osoba písomný záznam, v ktorom zhrnie skutočnosti, ktoré uvádza podávateľ podnetu, a zároveň sa vyjadrí ku každej skutočnosti, a to z hľadiska preverenia pravdivosti tvrdených skutočností a z hľadiska posúdenia ich právnej relevancie vo vzťahu k možnému naplneniu prvku protiprávnosti.
(12) Pred vyhotovením záznamu o výsledku preverenia podnetu zodpovedná osoba umožní podávateľovi podnetu vyjadriť sa k zisteným záverom. Pokiaľ podávateľ podnetu uvedie nové skutočnosti alebo so zistenými závermi nesúhlasí, zodpovedná osoba sa musí s týmito skutočnosťami a nesúhlasnými námietkami vysporiadať v písomnom zázname o výsledku preverenia podnetu s uvedeným, či sú tieto skutočnosti a námietky opodstatnené.
(13) Výsledok preverenia podnetu vo forme písomného záznamu je zodpovedná osoba povinná zaslať podávateľovi podnetu najneskôr do 10 dní od jeho preverenia.
(14) Zodpovedná osoba a jej zamestnávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o totožnosti podávateľa podnetu.
(15) Z preverovania podnetu je zodpovedná osoba vylúčená v nasledujúcich prípadoch:
a) Pokiaľ podnet smeruje priamo voči zodpovednej osobe.
b) Pokiaľ, vzhľadom na skutočnosti uvádzané v podnete alebo okolnosti prípadu, možno mať pochybnosti o nezaujatosti zodpovednej osoby vzhľadom na pomer zodpovednej osoby k preverovanej veci, k podávateľovi podnetu alebo k iným dotknutým stranám, ktorých sa podnet tiež priamo alebo nepriamo dotýka.
(16) Podanie podnetu sa nesmie stať podnetom ani dôvodom na vyvodzovanie dôsledkov, ktoré by podávateľovi podnetu spôsobili akúkoľvek ujmu.
(17) Pokiaľ sa v prípade preverovania podnetu preukáže, že došlo k spáchaniu trestného činu, zodpovedná osoba je túto skutočnosť povinná oznámiť orgánom činným v trestnom konaní.


§ 5
Spracúvanie osobných údajov uvedených v podnete

(1) Na účely vedenia evidencie podnetov je zamestnávateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v podnete v rozsahu: meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu.
(2) Ďalej je zamestnávateľ oprávnený bez súhlasu dotknutej fyzickej osoby spracúvať osobné údaje:
a) ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a prevádzkovateľ ich náležite označil ako zverejnené,
b) ktorých spracúvanie je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, najmä osobné údaje spracúvané v rámci ochrany majetku, finančných alebo iných záujmov prevádzkovateľa a osobné údaje spracúvané na zabezpečenie bezpečnosti prevádzkovateľa prostredníctvom kamier alebo obdobných systémov; to však neplatí, ak pri takomto spracúvaní osobných údajov prevažujú základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré podliehajú ochrane podľa tohto zákona,
c) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo
d) ide o osobitné kategórie osobných údajov, ktoré dotknutá osoba sama zverejnila alebo sú nevyhnutné pri uplatňovaní jej právneho nároku.


§ 6
Evidovanie podnetov

(1) Zodpovedná osoba je povinná viesť evidenciu podnetov, v ktorej zaznamenáva nasledujúce údaje:
a) dátum doručenia podnetu,
b) meno, priezvisko a adresa pobytu podávateľa podnetu; v prípade anonymného podnetu sa uvedie iba poznámka, že ide o anonymný podnet,
c) predmet podnetu,
d) výsledok preverenia podnetu,
e) dátum skončenia preverenia podnetu.
(2) Každý novoprijatý podnet je zodpovedná osoba povinná bezodkladne zaevidovať v evidencii podnetov pod číslom podnetu, ktorý pozostáva z poradového čísla jeho doručenia a roku doručenia.
(3) Zamestnávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 1 uchovávať v evidencii podnetov tri roky odo dňa doručenia podnetu.


§ 7
Záverečné ustanovenia

(1) Tento predpis je platný pre všetkých zamestnancov mesta Šaľa a pre všetkých zamestnancov rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa a je dostupný všetkým zamestnancom mesta Šaľa a všetkým zamestnancom rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na internetovej adrese mesta www.sala.sk.
(2) Tento predpis nadobúda účinnosť dňom 5. júna 2015.


V Šali dňa 4. júna 2015

 

 


Mgr. Jozef Belický v. r.
      primátor mesta

Prílohy