Domov   >  Strategické dokumenty
publikované: 30.03.2011 - 10:13  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 10:13  //  zobrazené: 3770

Zásady informovania

Článok 1
Účel úpravy


Tieto zásady sa vydávajú s cieľom zabezpečiť komunikáciu medzi obyvateľmi mesta a mestskou samosprávou, určiť informačné prostriedky, upraviť spôsob ich používania, stanoviť využívanie iných foriem informovania a určiť minimálny rozsah typov informácií, ktoré majú poskytovať jednotlivé komunikačné nástroje.

Článok 2
Informačné prostriedky


1. Prenos informácií od orgánov mesta k obyvateľom môže byť zabezpečovaný nasledovnými informačnými prostriedkami:
a) úradná tabuľa mesta,
b) informačné tabule mesta,
c) internetová stránka mesta,
d) mestské tlačové periodikum,
e) letáky, bulletiny a plagáty,
f) regionálna televízia,
g) internetové terminály,
h) poslanecká kancelária,
i) verejné zhromaždenia.

2. Lehota na zverejnenie jednotlivých informácií, v závislosti od druhu informácií, vyplýva z Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva  v Šali, z Rokovacieho poriadku komisií mestského zastupiteľstva a z príslušných zákonov SR.

Článok 3
Komisia


Za dodržiavanie týchto zásad a zverejňovanie informácií podľa nich, je zodpovedný prednosta Mestského úradu v Šali. Kontrolu dodržiavania vykonáva komisia pre strategický rozvoj, ktorej oblasťou pôsobenia je aj komunikačná a mediálna politika mesta. Komisia predkladá správu o dodržiavaní týchto zásad Mestskému zastupiteľstvu v Šali raz do roka a to na prvom rokovaní mestského zastupiteľstva v kalendárnom roku.

Článok 4
Úradná tabuľa mesta


1. Úradná tabuľa mesta sa nachádza pred budovou Mestského úradu v Šali. Na úradnej tabuli sú zverejňované informácie podľa zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení:
a) návrh nariadenia a vyhlásenie nariadenia,
b) výsledky hlasovania obyvateľov pri miestnom referende,
c) program rokovania mestského zastupiteľstva,
d) voľba hlavného kontrolóra.

2. Okrem týchto informácií je v úradnej tabuli zverejňované aj:
a) uznesenia mestského zastupiteľstva s hlasovaním jednotlivých poslancov,
b) zoznam poslancov s kontaktnými údajmi,
c) termíny a miesto zasadnutia výborov mestských častí,
d) príslušné dokumenty súvisiace s verejným prerokovávaním,
e) ďalšie materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva, ktoré určí prednosta mestského úradu alebo mestská rada,
f) zoznam komisií s oblasťami pôsobenia, zoznam členov,
g) ďalšie dokumenty určené primátorom mesta, jeho zástupcom alebo prednostom mestského úradu.

3. V úradnej tabuli je vyhradený priestor aj pre:
a) mimovládne organizácie pôsobiace na území mesta,
b) politické strany pôsobiace na území mesta.

Článok 5
Informačné tabule mesta


Informačné tabule sa nachádzajú pred MsKS a v mestskej časti Šaľa-Veča. Na informačných tabuliach sú zverejňované, okrem iného, tie isté informácie ako v úradnej tabuli mesta, okrem bodov 3. písm. a), b) z článku 4. Zverejňovanie informácií v úradných tabuliach zabezpečuje Mestský úrad v Šali.

Článok 6
Internetová stránka mesta


1. Internetové stránky mesta sú základným zdrojom informácií. Internetová stránka mesta slúži okrem jednosmerného podávania informácií od orgánov mesta k obyvateľom aj na diskusiu, kladenie dotazov a pripomienok. Internetová stránka mesta slúži na prezentáciu mesta pre návštevníkov mesta a smerom k občanom mesta má charakter informačno-komunikačno-edukačný, vrátane zvyšovania úrovne participácie občanov na chode samosprávy.

2. Typy informácií a ich členenie na internetovej stránke:

A. Všeobecné informácie
a) štatút mesta a jeho symboly,
b) informácie poskytnuté v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.,
c) zásady informovania,
d) elektronická úradná tabuľa,
e) informácie o partnerských mestách,
f) kronika mesta,
g) história mesta,
h) zoznam kultúrnych pamiatok.

B. Samospráva
a) všeobecne záväzné nariadenia mesta,
b) rokovací poriadok mestského zastupiteľstva, komisií a mestskej rady,
c) termíny rokovaní mestského zastupiteľstva, mestskej rady, komisií a výborov mestských častí,
d) zoznam členov mestskej rady,
e) fotografie, mená, funkcie volených orgánov mesta a kontaktné údaje,
f) dochádzka poslancov a občanov na rokovania mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií,
g) zápisnice z rokovaní mestského zastupiteľstva a archív zápisníc z predošlého funkčného obdobia volených orgánov samosprávy,
h) zápisnice z rokovaní mestskej rady,
i) zoznam a zloženie komisií mestského zastupiteľstva,
j) zápisnice z rokovaní komisií,
k) materiály určené na rokovania mestského zastupiteľstva, mestskej rady a komisií za podmienky dodržania ochrany osobných údajov,
l) územný plán mesta, strategický plán mesta,
m) diskusné fórum filtrované na vulgarizmy a osočovanie,
n) archív samosprávy obsahujúci zoznam predchádzajúcich volených funkcionárov a členov mestských rád,
o) záznamy zo služobných ciest poslancov, primátora, prednostu a vedúcich organizačných útvarov mestského úradu,
p) štruktúra mestského úradu so zoznamom všetkých zamestnancov.

C. Hospodárenie
a) zásady hospodárenia s majetkom mesta,
b) zásady rozpočtového hospodárenia mesta,
c) zoznam organizácií zriadených mestom s hlavným obsahom činnosti a menným zoznamom funkcionárov delegovaných mestom,
d) hospodárenie organizácií zriadených mestom,
e) rozpočet mesta a správy o hospodárení mesta,
f) všetky platné zmluvy, ktorých jednou zo zmluvných strán je mesto Šaľa alebo spoločnosť založená mestom Šaľa alebo s majetkovou účasťou mesta,
g) ponukové konania, verejné obstarávania, verejné súťaže a ich vyhodnotenie,
h) dotácie poskytnuté mestom,
i) plnenie rozpočtu mesta,
j) došlé faktúry na mesto,
k) zoznam služobných telefónov s mesačnými nákladmi na ich používanie,
l) zoznam služobných automobilov vrátane nákladov na ich prevádzku,
m) celkový zoznam nehnuteľného majetku mesta s fotografiou, momentálnym využitím a stručným popisom,
n) zoznam majetku mesta určeného na predaj, resp. prenájom,
o) zoznam prenajatého nehnuteľného majetku mesta,
p) zoznam miestnych komunikácií vrátane popisu ich technického stavu.

3. Na internetovej stránke mesta je vyhradený priestor aj pre politické strany a mimovládne    organizácie pôsobiace na území mesta.

4. Informácie A a), e), f), g), h) a B e) sú na internetovej stránke mesta zverejnené aj v jazyku anglickom, nemeckom a maďarskom.

5. Informácie podľa B f), o) a C d), h), i), j), k), l), p), sú aktualizované štvrťročne. Ostatné informácie sú aktualizované priebežne.

Článok 7
Mestské tlačové periodikum


Mesto Šaľa vydáva periodikum samosprávy, ktorý je apolitickým zdrojom informácií o dianí v samospráve mesta. Zloženie redakčnej rady navrhuje primátor mesta a schvaľuje mestské zastupiteľstvo. Redakčná rada zodpovedá za obsah periodika a jeho distribúciu k občanom. Mestské tlačové periodikum obsahuje najmä aktuálne informácie o dianí v samospráve.

Článok 8
Letáky, bulletiny a plagáty


Tieto informačné prostriedky sa používajú v prípadoch náhlej alebo významnejšej jednorazovej potreby (napr. preklenutie času medzi vydaním čísel periodika, vydanie nariadení a pod.). Šírenie sa uskutočňuje rozmiestnením do miest s vyššou frekvenciou pohybu občanov, prípadne rozosielaním vybraným adresátom.

Článok 9
Regionálna televízia


Mesto Šaľa na základe zmluvy spolupracuje s regionálnou televíziou. Objednávanie príspevkov je v kompetencii mestského úradu, ktorý objednáva príspevky najmä z oblasti súvisiacej s chodom samosprávy tak, aby podávané informácie boli vyvážené.

Článok 10
Internetové terminály


Internetové terminály slúžia občanom na rýchle získanie informácie pomocou internetu. Samoobslužné terminály poskytujú pripojenie na webovú stránku mesta a ďalšie vybrané stránky slúžiace napríklad na zistenie dopravného spojenia a podobne.

Článok 11
Poslanecká kancelária


Poslanecká kancelária je priestor, ktorý majú k dispozícii poslanci mestského zastupiteľstva a ktorý slúži na stretávanie sa poslancov s verejnosťou a na rokovania poslaneckých klubov zriadených pri mestskom zastupiteľstve alebo skupín poslancov.

Článok 12
Iné formy komunikácie s obyvateľmi mesta


1. Na   zabezpečenie   obojstranného   toku   informácií  medzi  mestom  a jeho obyvateľmi sa používajú   aj iné informačné prostriedky:
a)  z   iniciatívy   mesta   (jeho orgánov,  poslancov  mestského  zastupiteľstva, primátora alebo  pracovníkov mesta) dotazníky, ankety, verejné zhromaždenia a pod.

b)  z   iniciatívy    obyvateľov    návrhy,   podnety,  upozornenia,   pripomienky,  ktoré   sa  evidujú   v  podateľni    mestského    úradu. Stručný písomný prehľad o obsahu  zaevidovaných   návrhov,  podnetov,   upozornení  a  pripomienok predkladá prednosta  mestského  úradu mestskej  rade  najmenej raz za pol roka.

Článok 13
Záverečné ustanovenia


1. Tieto zásady boli schválené uznesením mestského zastupiteľstva č. 2/2007 VII., dňa 29. marca  2007.
2. Účinnosť nadobúdajú dňom schválenia.

Prílohy