Domov   >  Interné smernice
publikované: 30.03.2012 - 10:51  //  aktualizácia: 30.03.2016 - 10:53  //  zobrazené: 1491

Zásady činnosti zboru pre občianske záležitosti (zpoz) a smernica odmeňovania účinkujúcich na občianskych slávnostiach v pôsobnosti mesta šaľa

ČI. I.
Názov, sídlo, pôsobnosť

1) Názov: Zbor pre občianske záležitosti v Šali (ďalej ZPOZ).
2) Sídlo ZPOZ je mesto Šaľa.
3) Pôsobnosť ZPOZ sa vzťahuje na územie mesta Šaľa.
4) ZPOZ pôsobí ako orgán primátora mesta na zásadách dobrovoľnosti a vyvíja záujmovo-spoločenskú a nepolitickú činnosť.
5) ZPOZ sa usiluje o vlastný rozvoj, rozširovanie občianskych obradov, slávností, starostlivosti o občanov pri významných životných udalostiach.
6) ZPOZ sa v zásadných otázkach riadi Stanovami ústrednej rady ZPOZ „Človek človeku“ v Slovenskej republike.

ČI. II.
Organizácie a orgány ZPOZ

1) ZPOZ tvoria členovia, ktorí plnia úlohy ZPOZ. Súhlasia so Stanovami Združenia ZPOZ v SR, so zásadami činnosti ZPOZ a zapájajú sa do podujatí, ktoré zbor zabezpečuje.
2) V podmienkach ZPOZ sú členmi Zboru určení zamestnanci mesta a ostatní členovia.
3) Jeho činnosť riadi a zabezpečuje predseda, ktorého si volia členovia ZPOZ spravidla na celé volebné obdobie, a tajomník ZPOZ, ktorým je poverený zamestnanec MsÚ.

ČI. III.
Základné občianske obrady a slávnosti a ich náplň

Základné druhy obradov a slávností, ktoré pravidelne zabezpečuje ZPOZ, sú:
1. OBČIANSKE OBRADY
A/ Obrad uzavretia manželstva
a) vykonáva sa v dňoch schválených MsZ, a to v piatok a v sobotu, okrem štátnych sviatkov                 a dní pracovného pokoja, vymedzených v § 1 a 2 zák. č. 241/1993 Zb. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, v čase: v piatok od 14.00 h do 17.00 h                      a v sobotu od 13.00 h do 18.00 h na základe žiadostí doručených matričnému úradu
b) obradu sa zúčastňuje matrikárka, sobášiaci, aktér a účinkujúci
c) obrad sa vykonáva v sobášnej sieni, príp. mimo nej na základe žiadosti
B/ Pohreb - posledná rozlúčka
a) občiansky pohreb, občianska rozlúčka sa vykonáva bez časového obmedzenia na základe žiadosti pozostalých
b) vykonáva sa v priestoroch Domu smútku - cintorín
c) občianska rozlúčka na cirkevnom pohrebe sa vykonáva v koordinácii so zástupcom cirkvi
d) obradu sa zúčastňuje člen ZPOZ a účinkujúci podľa potreby
C/ Pietna spomienka na zosnulých
a) sa vykonáva v priestoroch Domu smútku - cintorín
b) obradu sa zúčastňuje smútočný rečník, člen ZPOZ a účinkujúci podľa potreby
2. RODINNÉ SLÁVNOSTI
A/  Uvítanie detí do života, spojené so slávnostným zápisom do pamätnej knihy
a) vykonáva sa v dňoch, v ktorých sa konajú obrady
b) môže sa vykonávať kolektívne alebo individuálne, podľa záujmu a požiadaviek rodičov
c) obradu sa zúčastňuje slávnostný rečník, matrikárka, aktér a ďalší účinkujúci podľa potreby
d) slávnostný rečník, ktorý obrad vykonáva, používa počas obradu insígnie mesta
e) obrad sa vykonáva v obradnej sieni
B/ Jubilejné sobáše a oslavy jubilantov
a) vykonávajú sa v dňoch, v ktorých sa vykonávajú obrady, na základe dohody                         s jubilantmi
b) obrad sa vykonáva v obradnej sieni, resp. na požiadanie rodinných príslušníkov aj v rodine na adrese trvalého pobytu (v domove dôchodcov)

Prípravu všetkých uvedených obradov zabezpečuje tajomník ZPOZ za spolupráce matrikárky                    a predsedu ZPOZ. Zabezpečuje tiež účinkujúcich, ktorí sa obradov zúčastňujú, ako sú primátor, slávnostní a smútoční rečníci, recitátori a speváci.

Čl. IV.
Ďalšia činnosť ZPOZ

1) Vykonávať a zabezpečovať aj iné ako uvedené základné obrady podľa potrieb a záujmov občanov mesta ako i v prípadoch, keď si to vyžaduje situácia.
Sú to:
OSTATNÉ PODUJATIA :
(Spoločenské slávnosti, spomienkové slávnosti, slávnosti samosprávy)
• Slávnosť výročia sobáša (zlatá, diamantová svadba)
• Spoločná slávnosť pre jubilantov
• Mesiac úcty k starobe
• Poďakovanie darcom krvi
• Významná osobnosť mesta
• Spomienkové slávnosti
• Výročie 1. písomnej zmienky o meste
• Cena mesta
• Cena primátora
• Deň samosprávy
• Prijatie vzácnych hostí v meste
• Prijatie zahraničnej delegácie
• Ocenenie významných spoluobčanov reprezentujúcich mesto, región, štát (športovci, umelci      a pod.)
• Udelenie čestného občianstva
• Významné jubileum mesta, podpísanie partnerskej zmluvy
• Podujatia pre vlastných členov ZPOZ pri významných životných a pracovných jubileách
• Spolupracuje s primátorom mesta, MsÚ, spoločenskými a cirkevnými organizáciami, podnikmi, firmami
• Vykonáva a zabezpečuje aj iné ako uvedené základné obrady podľa potrieb a záujmu občanov mesta
• Iné slávnosti
2) Zabezpečovať zapisovanie a kreslenie do pamätnej knihy mesta
3) Zabezpečovať písanie mestskej kroniky
4) Zabezpečovať zapisovanie a kreslenie do pamätnej knihy ZPOZ
5) Stará sa o vlastnú členskú základňu Zboru pre občianske záležitosti a jej rozširovanie, vedie evidenciu svojich členov, dbá o ich vlastnú aktívnu účasť na práci ZPOZ, dbá na kvalitu scenárov pri obradoch a slávnostiach a na úroveň spoločenského ustrojenia účinkujúcich

ČI. V.
Financovanie ZPOZ a zásady odmeňovania

1) Činnosť ZPOZ je financovaná z rozpočtu mesta, ktorý schvaľuje MsZ.
2) Materiálne zabezpečenie obradov a slávností (nákup darčekov, kvetov a pod.) zabezpečuje tajomník ZPOZ, v rámci pracovnej náplne zamestnanca mesta.
3) Za činnosť v ZPOZ patrí účinkujúcim odmena. Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach mesta Šaľa sú prílohou tejto smernice.
4) Podklady na vyplácanie odmien spracúva predseda a tajomník ZPOZ podľa stanovených sadzieb odmeňovania.
5) Odmeny schvaľuje primátor mesta.

ČI. VI.
Záverečné ustanovenie

1) Zmeny a doplnky Smernice schvaľuje primátor mesta.
2) Touto Smernicou sa ruší Smernica Zboru pre občianske záležitosti mesta Šaľa zo dňa                 10. mája 2010.
3) Táto Smernica nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2012

Príloha k Smernici ZPOZ mesta Šaľa

Zásady odmeňovania účinkujúcich na občianskych obradoch a slávnostiach mesta Šaľa

1. Tieto zásady upravujú zabezpečenie občianskych obradov a slávností organizovaných mestom Šaľa a odmeňovanie osôb vykonávajúcich občianske obrady a slávnosti.
2. Tieto zásady platia pre mesto pri výkone správy a fyzické osoby.
3. Podľa súvisiacich predpisov:
a/  Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov
b/ Zákon č. 553/2003 Zb. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce              vo verejnom záujme a o zmene a plnení niektorých zákonov
c/  Zákon č. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov

4. Osobami vykonávajúcimi občianske obrady a slávnosti sú:
a/  primátor,
b/ poslanci, ktorých poverilo do funkcie sobášiacich a vykonávajúcich aj iné obrady mestské zastupiteľstvo,
c/  zamestnanci mesta Šaľa, ktorým táto činnosť vyplýva z pracovnej náplne,
d/ ďalšie osoby poverené primátorom vykonávajú občianske obrady a slávnosti na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej činnosti študenta podľa Zákonníka práce (napr. organizátori občianskeho obradu, obradár, rečník, spevák, recitátor, hudobník a pod.). 
5. Organizáciu a správu súvisiacej agendy zabezpečuje Mestský úrad v Šali (ďalej MsÚ). Okrem iného vedie evidenciu občianskych obradov a slávností, ktorá obsahuje údaj o dni usporiadania, dobe trvania a mená osôb, ktoré sa z poverenia MsÚ akcie zúčastnili.
6. Za účinkovanie na občianskych obradoch a slávnostiach prislúcha odmena na základe dohody             o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej činnosti študenta a zamestnancom MsÚ zúčastňujúcim sa obradov a slávnostiach mimo pracovného času:
  a/ obradár
• za občiansky pohreb      15 EUR/obrad
• za občiansku rozlúčku na cirkevnom pohrebe     8 EUR/obrad
• za občiansky sobáš      15 EUR/obrad
• za uvítanie dieťaťa (individuálne aj hromadné)   10 EUR/obrad
• za iný akt občianskeho charakteru      8 EUR/obrad
• za iný akt občianskeho charakteru v deň pracovného pokoja 10 EUR/obrad
b/ matrikárka (uvítanie novorodencov, jubilanti a jubilejné sobáše) 10 EUR/obrad
c/ účinkujúci
• hudobník                            10 EUR/obrad
• spevák        10 EUR/obrad
• aktér – recitátor       10 EUR/obrad
7/ Zamestnancom mesta Šaľa za obrady a slávnosti vykonané počas pracovnej doby odmena neprislúcha.

Časť II.

Na posúdenie správnosti vyplatenia odmien za účasť na obradoch predkladá návrhy na schválenie primátorovi mesta predseda ZPOZ a tajomník ZPOZ, ktorý zároveň vedie evidenciu obradov            a slávností, kultúrno-spoločenských podujatí.

Odmeny sa vyplácajú účinkujúcim polročne, a to :
- za 1. polrok vo výplatnom termíne v mesiac jún
- za 2. polrok vo výplatnom termíne v mesiaci december

Časť III. Príspevok na ošatenie

1/ Primátorovi, obradárom, účinkujúcim sa poskytuje na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie         
    a na úpravu zovňajšku ročný príspevok vo výške:
a)   1 – 15 obradov        50 EUR/rok
b) 16 – 30 obradov     100 EUR/rok
c) Od 31 obradov    150 EUR/rok
2/ Matrikárkam sa poskytuje na úhradu zvýšených výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajšku
    podľa výnosu 550/2008 zo dňa 26. 11. 2008 ročný paušálny príspevok vo výške 100 EUR.
3/ Príspevok na ošatenie sa vypláca raz vo výplatnom termíne v mesiaci december.

Časť IV. Zoznam členov ZPOZ
Zoznam osôb vykonávajúcich občianske obrady a slávnosti v Šali:

Martin Alföldi – primátor mesta (sobášiaci, obradár)
Sobášiaci schválení Uznesením MsZ č. 1/2011-VI. zo dňa 20. 1. 2011:
1. Ing. Helena Psotová – poslankyňa MsZ (sobášiaci, obradár)
2. Mgr. Július Morávek – poslanec MsZ (sobášiaci, obradár)
3. Ing. Jozef Husárik – poslanec MsZ (sobášiaci, obradár)
Zamestnanci mesta Šaľa:
1. Alena Kostolná – matrikárka
2. Anna Hatvaniová – matrikárka
3. Ing. Alžbeta Sedliačiková – členka ZPOZ, aktér, recitátor
4. Gabriela Dušeková  – členka ZPOZ
5. Mgr. Miloslava Bartíková – členka ZPOZ, aktér, recitátor
6. Emília Mitríková – členka ZPOZ, aktér
Osoby účinkujúce na občianskych obradoch na základe dohôd o vykonaní práce:
1. Csilla Ötvös – speváčka
2. Igor Bečár – spevák
3. Gabriela Ižayová – speváčka
4. Timea Hatvani – speváčka
5. Mgr. Zoltán Mikó – spevák, hudobník
6. Ing. Slavomíra Tóthová – spevák, aktér, recitátor
7. Juliana Tégenová – hudobníčka
8. Mgr. Henrieta Záležáková – hudobníčka
9. Nora Valentínová – hudobníčka
10. Mgr. Angela Čizmadiová – aktér, recitátor
11. Kristína Bartíková – aktér, recitátor
12. Ing. Veronika Tóthová – aktér, recitátor
13. Dáša Danadová ml.¬ – aktér, recitátor
14. Stanislava Sedliačiková – aktér, recitátor
15. Mgr. Janka Ondrušková – aktér, rečník
Zápis do pamätnej knihy zabezpečuje
 Viliam Hausner

Prílohy