Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 24.05.2019 - 11:12  //  aktualizácia: 24.05.2019 - 11:13  //  zobrazené: 263

Zariadenie na produkciu argónu

Mesto Šaľa podľa § 29 ods. 16 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení Rozhodnutia  Okresného úradu Šaľa, odboru starostlivosti o ŽP č. OU-SA-OSZP-2019/004155-24-Ne zo dňa 21. 05. 2019, podľa ktorého sa navrhovaná činnosť

 

„Zariadenie na produkciu argónu”

 

navrhovateľa Messer Tatragas spol. s r.o., so sídlom Chalupkova 9, 819 44 Bratislava,            IČO: 00685852,

 

nebude posudzovať na základe doteraz vykonaného zisťovacieho konania podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

 

Rozhodnutie je verejnosti prístupné na web sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zariadenie-na-produkciu-argonu-