Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 23.01.2019 - 08:54  //  aktualizácia: 23.01.2019 - 08:55  //  zobrazené: 458

Zápisnica č. 1/2019 zo zasadnutia Výboru mestskej časti č. 1

Dátum a miesto: 17. 1. 2019 /štvrtok/ o 18:00 hod. v MsKS, č. dverí 212 
Prítomní: Ing. Róbert Andráši, Mgr. Mária Farkašová, RSDr. Peter Gomboš, Ing. Marián Krištof, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Peter Szalay
Neprítomní:. MUDr. Jozef Grell – ospr. 
Hostia /verejnosť/: Tibor Kuna, Miroslav Samuel
 
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba predsedu VMČ č. 1
3. Určenie termínov a miesta konania zasadnutí VMČ č. 1.
4. Rôzne
5. Záver
 
1. Otvorenie: 
Po uskutočnení ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, ktoré sa konalo dňa 04. 12. 2018 predseda Výboru mestskej časti č.1 z minulého volebného obdobia Róbert Andráši privítal členov výboru v mestskej časti č. 1. Prezentovalo sa šesť (6) prítomných členov VMČ č. 1 a jeden (1) člen bol ospravedlnený.
 
2. Voľba predsedu VMČ č.1 : 
Na základe programu prvého zasadnutia v mestskej časti č. 1 prebehlo verejné hlasovanie o voľbe predsedu VMČ č. 1. Za predsedu VMČ č. 1 kandidoval Róbert Andráši.
 
Hlasovanie:
Za:  6
Proti: 0
Zdržalo sa: 0
 
3. Určenie termínov a miesta konania zasadnutí VMČ č.1 
Prítomní členovia VMČ sa dohodli, že Výbor mestskej časti bude zasadať  vždy v stredu deň pred mestským zastupiteľstvom. Miesto konania VMČ č. 1 bude Mestský úrad. V niektorých termínoch bude rokovanie VMČ č. 1 v organizáciách mesta Šaľa. Čas konania výborov mestskej časti č.1 bude o 18:00.  
 
4. Rôzne: 
Róbert Andráši informoval členov VMČ o žiadosti riaditeľky materskej školy 8. Mája Žatenta Gučíková, aby bol chodník pred materskou školou predĺžený až po M.M. Hodžu. Požiadal členov VMČ, aby si išli pozrieť tento chodník a priestranstvo, kadiaľ navrhuje riaditeľka materskej školy 8. Mája chodník predĺžiť. 
 
Úloha: zmerať do budúceho VMČ  zmerať, aký dlhý má byť navrhovaný chodník. 
 
 
 
Peter Szalay sa spýtal, ako sa dá riešiť občanov, ktorí vyhadzujú odpad medzi garáže na ulici Novomeského a cintorín. Ide aj o zamestnancov pohrebných služieb, majiteľov hrobov a občanov, ktorí sa zdržujú medzi cintorínom a garážami. Požiadal, aby aktivační pracovníci čistili aj tento priestor medzi garážami na Novomeského a cintorínom. 
 
Úloha: požiadať Helenu Kysučanovú, aby posielala aktivačných pracovníkov upratať aj toto miesto na ulici Novomeského medzi garážami a cintorínom. Požiadať správkyňu cintorína, aby dohliadala na to, aby zamestnanci pohrebných služieb a majitelia hrobov neprehadzovali odpad cez plot cintorína.
 
 
Peter Szalay navrhuje, aby bol vybudovaný chodník – skratka na sídlisku Novomeského smerom k železničnej stanici. 
 
Úloha: odfotiť presne, o aké miesto ide a odmerať jeho dĺžku. 
 
 
Mária Farkašová sa pýtala prečo nie je pre občanov vytvorených dostatok parkovacích miest pri železničnej stanici. Navrhovala, aby pri stanici bola aj možnosť odkladania bicyklov na uzavretej, uzamknutej úschovne. 
 
Úloha: Požiadať o vyjadrenie mesto, v akom štádiu je prevod pozemkov pri železničnej stanici, aby mohol byť podaný projekt na rekonštrukciu okolia železničnej a autobusovej stanice. Tlmočiť návrh na vytvorenie alebo prenajatie krytej úschovne bicyklov. 
 
 
Vystúpenia verejnosti:
 
Tibor Kuna informoval, že nie je spokojný, že firma INEX – Hausgarden, ktorá robí zimnú údržbu, posýpa soľou ulicu Čsl. Armády tak, že soľ a posypový materiál sa im dostáva na dlaždice pred vchodom a zanecháva na dlaždiciach šmuhy. 
 
Úloha: Požiadať Mira Políčka, aby posyp soľou či iným posypovým materiálom bol vykonávaný tak, aby bola posypaná len cesta a nie priamo vchody. 
 
 
Tibor Kuna upozornil na výtlk na Čsl. armády pred vchodom číslo 18 a na výtlk na križovatke ulíc Nešporova a SNP. Žiada o opravu týchto výtlkov. 
 
Úloha: Požiadať Veroniku Jarošovú o opravu výtlkov na ulici Čsl. armády a Nešporovej ulici. 
 
Tibor Kuna informoval, že na kontajnerovom stojisku Čsl. armády sú poškodené kontajnery a žiada o ich výmenu. Majú poškodený otvárací – zatvárací mechanizmus a potom vyfukuje vietor odpad z kontajnerového stanovišťa na sídlisko. 
 
Úloha: Požiadať Editu Haládikovú, aby zabezpečila prezretie kontajnerov na stanovišti Čsl. Armády a o zabezpečenie výmeny poškodených kontajnerov na kontajnerovom stanovisku.
 
 
 
 
Miloslav Samuel žiada, aby boli osadené zákazové značky, zákaz zastavenia a státia pri kontajnerových stanovištiach z oboch strán Bottovej ulice. 
 
Úloha: Požiadať Mira Políčka, aby dal osadiť tieto zákazové značky ku kontajnerovým stanovištiam na ulici Bottovej. 
 
 
Miroslav Samuel upozornil, že novovybudované chodníky na Nešporovej sú počas teplejších mesiacov zarastené burinou. Žiada, aby firma, ktorá kosí verejné priestranstvá kosila aj burinu na chodníkoch na Nešporovej ulici. 
 
Úloha: Požiadať Gabiku Braníkovú, aby zabezpečila kosenie chodníkov na Nešporovej ulici firmou, ktorá sa stará o zeleň v meste. 
 
 
5. Záver: 
Róbert Andráši na záver poďakoval všetkým prítomným za účasť na prvom zasadnutí VMČ č. 1 a informoval,  že  ďalšie  zasadnutie by malo byť podľa dohodnutého programu rokovaní VMČ č.1, dňa 6. februára 2019. Informoval, že zasadnutie VMČ č.1 zvolá, ak bude v materiáloch na rokovanie mestského zastupiteľstva aj materiál týkajúci sa mestskej časti č.1. 
 
 
Zapísal: Ing. Róbert Andráši
predseda VMČ č. 1
 
 
 
Na vedomie:
1. primátor mesta
2. prednostka MsÚ
3. vedúca oddelenia organizačného a správneho
4. členovia výboru