Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 29.05.2020 - 13:20  //  aktualizácia: 29.05.2020 - 13:21  //  zobrazené: 157

Zámer – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa

Mesto Šaľa podľa zákona č. 543/2002 zákon o ochrane prírody a krajiny

 

informuje verejnosť

 

o doručení oznámenia o zámere schváliť

„Zámer – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Šaľa“

 

Do zámeru je možné nahliadnuť aj na Okresnom úrade Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, Šaľa v čase úradných hodín.

 

Predmetný dokument je zverejnený na internetovej stránke Okresného úradu Šaľa: https://www.minv.sk/?oznamy-a-dokumenty-na-stiahnutie-86

 

                                                                                     

 

                  Mgr. Jozef Belický, v.r.

                    primátor mesta