Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 01.08.2018 - 08:36  //  aktualizácia: 01.08.2018 - 08:38  //  zobrazené: 573

Zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa

                        Námestie Sv. Trojice 7, 927 15

         zastúpené Mgr. Jozefom Belickým, primátorom mesta

 

 

zverejňuje

 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb.

o majetku obcí v znení neskorších predpisov

 

oznámenie o zámere

prenájmu majetku mesta

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Predmet nájmu:     pozemky vo vlastníctve mesta, podľa geometrického plánu č. 36315583-034-2012, ktorý vyhotovila Katarína Štibraná dňa 23.04.2013, aktualizovaný geometrickým plánom, ktorý vyhotovil Ing. Marek Mészáros dňa 30.04.2018, katastrálne územie Šaľa:

 

LV č.

Register KN

Číslo pôvodnej parcely

Druh pozemku

Diel v GP číslo

Výmera dielu v m2

Spolu- vlastnícky podiel

7266

KNE

479/402

orná pôda

92

820

1/1

7266

KNE

483

ostatná plocha

91

86

1/1

7266

KNE

483

ostatná plocha

96

35

1/1

7266

KNE

567/800

ostatná plocha

1

408

1/1

7266

KNE

567/800

ostatná plocha

14

130

1/1

7266

KNE

567/800

ostatná plocha

23

2

1/1

7266

KNE

567/800

ostatná plocha

69

3

1/1

7266

KNE

567/800

ostatná plocha

70

713

1/1

1

KNC

5870/6

zastavané plochy a nádvoria

14 A

8

1/1

8868

KNC

5858/7

orná pôda

13 A

3

1/1

1

KNC

5870/6

zastavané plochy a nádvoria

15 A

9

1/1

1

KNC

5870/13

ostatné plochy

16 A

2

1/1

8903

KNC

5798/71

orná pôda

61 A

22

1/10

8903

KNC

5798/72

ostatné plochy

62 A

12

1/10

8894

KNC

5798/69

orná pôda

59 A

47

1/4

8894

KNC

5798/70

ostatné plochy

60 A

28

1/4

8877

KNC

5798/63

orná pôda

53 A

146

145/288

8877

KNC

5798/64

ostatné plochy

54 A

75

145/288

8868

KNC

5798/61

orná pôda

51 A

65

1/1

8868

KNC

5798/62

ostatné plochy

52 A

23

1/1

1

KNC

5798/49

orná pôda

38 A

1

1/1

8902

KNC

5798/47

orná pôda

36 A

6

1381/2926

8902

KNC

5798/48

ostatné plochy

28 A

42

1381/2926

8902

KNC

5798/47

orná pôda

37 A

37

1381/2926

8902

KNC

5798/48

ostatné plochy

29 A

13

1381/2926

8900

KNC

5798/43

orná pôda

33 A

17

1/72

8900

KNC

5798/44

ostatné plochy

34 A

6

1/72

8901

KNC

5798/41

orná pôda

31 A

25

1/5

8901

KNC

5798/42

ostatné plochy

32 A

14

1/5

8868

KNC

5798/39

ostatné plochy

21 A

58

1/1

8868

KNC

5858/10

ostatné plochy

63 A

31

1/1

8868

KNC

5868/3

ostatné plochy

18 A

4

1/1

8868

KNC

5858/9

ostatné plochy

12 A

308

1/1

8868

KNC

5798/39

ostatné plochy

22 A

6

1/1

8868

KNC

5798/39

ostatné plochy

23 A

17

1/1

8868

KNC

5798/39

ostatné plochy

24 A

6

1/1

8868

KNC

5798/40

orná pôda

30 A

7

1/1

                                 v celkovej výmere spolu-/vlastníckeho podielu 2944,79 m2.

                                

Cena nájmu:           1,769 Eur/rok/m2, t.j. pri výmere 2944,79 m2 v sume 5209,33 EUR/rok

 

Doba nájmu:           určitá, počas výstavby líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“

 

  •                        Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 00 33 28

 

Odôvodnenie:         prípad hodný osobitného zreteľa spočíva vo výstavbe verejnoprospešnej líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“

 

Zverejnené:             06.08.2018

 

Zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa je schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa, účinných od 16.07.2014 v znení neskorších zmien.

 

Prenájom pozemku bude predložený na schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali
dňa 21. augusta 2018.

 

Bližšie informácie: Tel. č.: 031/ 770 59 81

                                 JUDr. Ing. Margita Pekárová, kl. 228, e-mail: pekarova@sala.sk

                                 Mgr. Miloš Kopiary, kl. 228, e-mail: kopiary@sala.sk