Domov   >  CHCEM VYBAVIŤ   >  Základné školy, materské školy
publikované: 29.03.2016 - 17:04  //  aktualizácia: 28.02.2022 - 10:40  //  zobrazené: 20244

Základné školy v meste Šaľa

Základná škola, Bernolákova 1, Šaľa

 

Školský rok :  2021/2022
Počet tried :  9
Počet žiakov : 137
Počet pedagogických zamestnancov :  13

Asistent učiteľa: 3

Školský psychológ: 1
Riaditeľ školy : Mgr. Simona Takácsová
Telefónny kontakt: 031/7702186
e-mail : skola@zsmsbesa.sk

Webové sídlo: https://zsbernolakovasala.edupage.org/

Základná škola prvýkrát otvorila brány 1.9.1966.

Nachádza sa na periférii mestskej časti Šaľa - Veča, v tichom a veľmi príjemnom prostredí plnom zelene. Poskytuje kultúrne, izolované a bezpečné prostredie.

Dňa 1. 9. 2016 prišlo k splynutiu základnej školy a materskej školy, čím vznikol nový právny subjekt s názvom Základná škola s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa.

V súčasnosti ju tvorí hlavná budova s učebňami, telocvičňa, školská jedáleň, dielne, skleník a priestranný areál určený na oddych a šport. Areál predstavuje veľký a účelne rozložený priestor s kultivovaným parkovým porastom a detským ihriskom pre deti z MŠ.  Priestory poskytujú žiakom možnosti v uplatnení svojich schopností a nadania v oblasti vedy, techniky, umenia aj športu. Na šport je určená telocvičňa s horolezeckou stenou, futbalové ihrisko, tréningové plochy na atletiku, hádzanú, volejbal, pozemný hokej, tenisový kurt. Ihrisko s mantinelmi slúži v zimnom období ako prírodná ľadová plocha. Areál využíva aj široká verejnosť počas celého roka.

Škola sa dlhodobo zameriavame na rozšírené vyučovanie telesnej a športovej výchovy, anglického jazyka od 1. ročníka a všetky vzdelávacie aktivity smerujeme k rozvoju environmentálnej výchovy. V rámci regionálnej výchovy vedieme žiakov k poznaniu histórie, súčasnosti, tradícií a kultúrneho bohatstva nášho regiónu. Žiaci v 7. ročníku majú v rámci Školského vzdelávacie programu „ Učíme sa hrou“ zaradený predmet Mladý záchranár.

Naši žiaci sa zapájajú do rôznych vedomostných, umeleckých a športových súťaží. Dosahujú výsledky, na ktoré sme hrdí.

Práca na projektoch:

Naša škola dlhodobo pracuje v projekte Škôl podporujúcich zdravie. Od roku 1997 je zapojená do celoslovenskej národnej siete. V rámci projektu sme sa v tomto školskom roku zamerali na starostlivosť o duševné zdravie, správne stravovacie návyky a podporu telesnej zdatnosti žiakov- Deň Zeme, Deň vody, Zachráňme les- zber papiera a plastov.

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania v sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Škola získala vzdelávací balíček pre výchovného poradcu (elektronické a tlačené manuály k diagnostickým metódam, softwer k zisťovaniu potenciálu osobnosti jedinca- COMDI, knižné publikácie- odborné metodiky. Po ukončení projektu škola naďalej pokračuje v aktivitách vyplývajúcich z projektu prostredníctvom výchovného poradcu.

Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania.

Škola získala licenciu pre učiteľov a žiakov – štandardné testovanie žiakov všetkých ročníkov.

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.

Škola získala interaktívnu tabuľu, projektor, notebook, sadu reproduktorov.

Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na základnej škole s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.

Škola naďalej pokračuje v aktivitách vyplývajúcich z projektu.

STROM ŽIVOTA

Od 1.9.2015 je škola súčasťou celoslovenskej organizácie, ktorá má viac ako 35 ročnú históriu, vyše 7000 členov a bohaté skúsenosti na medzinárodnej úrovni. Pre deti, mládež, školy aj rodičov pripravuje programy environmentálnej výchovy, ktoré neustále obnovuje a rozširuje o nové aktivity. Súčasťou sú aj aktivity zamerané na rozvoj tvorivosti, umeleckých, komunikačných a prezentačných zručností, ako aj projektového a systémového myslenia.

Žiaci v školskom klube ,, Večianske veveričky ‘‘ získavajú zdroje a inšpirácie k efektívnejšej výučbe environmentálnej výchovy.

Svoje úlohy, tvorivé riešenia a postrehy každoročne úspešne prezentujú na celoslovenskom stretnutí Envitalent.

Mládež v Európe

Škola sa zapojila do projektu s celoeurópskou pôsobnosťou s programom Drogová prevencia. Tento projekt je zameraný na skvalitnenie života mladých ľudí a vytváranie optimálnych podmienok pre využívanie ich voľného času.

V tomto školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do  národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Je pokračovaním národného projektu Inkluzívne vzdelávanie, v ktorom sme boli doteraz zapojený. Je vytvorený pracovný tím, ktorý pozostáva z asistentov učiteľa a školského psychológa. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov a podporiť inkluzívne prostredie. Do jednotlivých aktivít v rámci inklúzie je zapojená  celá škola, vrátane všetkých zamestnancov aj rodičov.

Gramotnosť v základnej škole

V rámci projektu „Gramotnosť v základnej škole“ sa realizujú činnosti zamerané na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. Venujeme sa aktivitám, ktoré sú pre žiakov zaujímavé, atraktívne a ktorým sa môžu venovať aj z dlhodobého časového hľadiska. Aby sme mohli vytvoriť tieto zaujímavé aktivity, učitelia si rozšíria svoje profesijné kompetencie formou vzdelávacích aktivít. Cieľom je zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Pre našich žiakov je nemenej zaujímavé, že v rámci projektu môžeme obnoviť odborné učebne a doplniť pomôcky na vyučovanie.

Získané vedomosti a zručnosti prezentujú pri práci na rôznych projektoch. Organizujeme Dni otvorených dverí, Športové soboty, Akadémie, Karneval na ľade, Fašiangy a pracujeme na rôznych triednych a mimoškolských projektoch zameraných na významné udalosti.

Sme školou rodinného typu. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na život. Našim mottom je myšlienka Dona Miguela Angela Ruiza: „Robme všetko, ako najlepšie vieme.“ Preto všetku činnosť smerom k žiakom, rodičom a širokej verejnosti smerujeme k tomu, aby každý našiel svoje miesto, aby každý zažil pocit úspechu a aby každý priložil ak nie ruku, tak aspoň prst k spoločnému dielu.

„Bicyklujme sa spoločne bezpečne“: v súčasnosti je škola zapojená do cezhraničného malého  projektu. Súčasťou projektu je možnosť získať mobilné dopravné  ihrisko a bicykle v niektorej základnej škole, ktoré si budú môcť ZŠ zapožičiavať a tak realizovať dopravnú výchovu nielen teoretickou, aleja praktickou formou. Z každej základnej školy je určený jeden pedagóg, ktorý sa zapája do aktivít určené z projektu.

 

Základná škola Jána Hollého, Hollého 1950/48, Šaľa

Školský rok:  2021/2022

Počet tried: 18

Počet žiakov: 374

Počet pedagogických zamestnancov: 27

Riaditeľ školy: Mgr. Ján Minár

Telefónny kontakt:  031/7713839, 031/7715666

e-mail: skola@zshollehosala.sk, director@zshollehosala.sk

Webové sídlo: www.zshollehosala.edupage.org

Profilácia a zameranie školy

Charakteristika školského vzdelávacieho programu „Cesty“ do sveta poznania

Základná škola Jána Hollého sa od začiatku profiluje na otvorenú školu v oblasti záujmových aktivít a v oblasti telesnej výchovy a športu so zameraním na hádzanú a  športovú streľbu.

Škola sa ďalej zameriava na vyučovanie cudzích jazykov , na posilnenie výučby slovenského jazyka a literatúry, matematiky, informatiky, fyziky, chémie, geografie, biológie, dejepisu a telesnej a športovej výchovy. Veľký dôraz kladieme na popoludňajšiu záujmovú činnosť, získavanie žiakov pre aktívnu prácu v čase voľna a tým sa snažíme odbúravať negatívne javy z vonkajšieho prostredia. Veľký dôraz kladieme aj na prácu so žiakmi s poruchami učenia.

Väčší dôraz budeme klásť na prípravu žiakov v predmetových olympiádach a v športových súťažiach sa budeme usilovať udržať si umiestnenia na popredných priečkach v rámci okresu, kraja a SR. Tiež budeme pokračovať v zavádzaní nových, efektívnych metód a foriem vyučovania, pokračovať v ďalšom vzdelávaní učiteľov a to hlavne v oblasti edukačných zručností.

Charakteristika výchovného programu „Hrou za poznaním, tvorivosťou, pohybom a priateľstvom“

V školskom klube detí budeme pestrou a zaujímavou činnosťou dopĺňať výchovno-vyučovací proces s prevahou činností oddychového, rekreačného a záujmového charakteru s cieľom vychovať aktívneho človeka schopného žiť v otvorenej informačnej spoločnosti. Jedným z hlavných cieľov bude vytvoriť centrum kultúry a športu a posilnenie výchovných funkcií prostredníctvom záujmových aktivít žiakov, rozvíjanie pohybových aktivít a zvyšovanie fyzickej zdatnosti žiakov.

Tiež budeme rozvíjať environmentálnu výchovu, regionálnu výchovu a vzťah k ľudovým tradíciám našich predkov. Neoddeliteľnou súčasťou práce bude vedenie detí k zdravej komunikácii, zdvorilosti, vzájomnej úcte, empatii a radosti z času stráveného v mimo vyučovacom čase.

Strategickým cieľom bude zavádzanie nových, efektívnych metód a foriem práce s deťmi, pokračovanie v posilňovaní profesijného a odborného rastu vychovávateľov, podporovanie záujmov a skvalitňovanie spolupráce so širokou verejnosťou. Ku skvalitňovaniu činnosti v školskom klube sa budeme snažiť zriaďovať ďalšie priestory pre záujmovú činnosť.

Silné stránky školy:

Športové zameranie školy – úspechy  na Majstrovstvách  Slovenskej republiky (viacnásobní majstri Slovenskej republiky v hádzanej a športovej streľbe), realizácia výchovno-vzdelávacích aktivít pre žiakov so špecifickými vývojovými poruchami učenia, spolupráca so školským  špeciálnym  pedagógom, podpora talentov (hádzaná, športová streľba), priestorové možnosti na športovanie (2 telocvične, posilňovňa, otvorené ihrisko s umelým povrchom a tartanovou dráhou), existencia 12 odborných učební (z toho 11 interaktívnych, 2 výpočtové, 2 jazykové, 1 s tabletami,  a 1 multimediálna s knižnicou), plná vybavenosť lyžiarskym výstrojom,  takmer 100 % odbornosť  vyučovania, rôznorodá mimoškolská záujmová činnosť,  kapacita školy pre väčší počet žiakov, výhodná poloha školy na sídlisku, kvalitné služby v oblasti stravovania, samostatné moderne vybavené priestory ŠKD.

Od školského roku 2018/2019 je v priestoroch školy zriadené elokované pracovisko ZUŠ, v ktorom uskutočňujú svoju činnosť hudobný, tanečný, výtvarný a literárno-dramatický odbor.

Základná škola Jána Hollého

Školský rok 2021/2022

- školu navštevuje 374 žiakov

- máme zriadených 18 tried

- pracuje 27 pedagogických  a 13 nepedagogických zamestnancov

- zriadené sú 4 oddelenia školského klubu detí

- popoludňajšiu činnosť zabezpečujeme v 9 krúžkoch – športových, umeleckých, spoločenskovedných, jazykových a technických – zameraných na robotiku                   

- zriadené sú 2 ŠSZČ – športová streľba a hádzaná

- vyučujeme 3 cudzie jazyky – anglický, nemecký a ruský

- spolupracujeme so školou z Českej republiky – z Třebíča

- v priestoroch školy sú zriadené 2 elokované pracoviská:

 materská škola a základná umelecká škola

 

 

 

Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka  2, Šaľa

Školský rok: 2021/2022

Počet tried: 28, z toho 9 tried pre žiakov s VIN

Počet žiakov: 478

Počet pedagogických zamestnancov: 53

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Grznárová

Kontakt: tel. 031/7016881, mobil: 0903 474 021

e-mail:  zsjchronskeho@gmail.com

Webové sídlo: https://zskrsala.edupage.org/?

Po prvýkrát sa brány našej školy pre deti 1. až 8. ročníka otvorili v roku 1984. V roku 2008 bol škole prepožičaný čestný názov ZŠ Jozefa Cígera Hronského. Od roku 2000 sa deti so všeobecným intelektovým nadaním vzdelávajú v   Projekte alternatívnej starostlivosti o mimoriadne nadané deti - APROGEN, ktorého autorkou je PhDr. Jolana Laznibatová. Konkrétne informácie o projekte vám poskytneme na bližšie informácie na telefónnom čísle 031 701 6881.

Naši žiaci dosahujú vynikajúce umiestnenia v rôznych predmetových olympiádach a športových súťažiach v rámci mesta, okresu či kraja. Teší nás, že záujem rodičov o našu školu rastie.

V škole pracuje tím nadšených a kreatívnych pedagógov, ktorí pre deti v škole vytvárajú príjemnú rodinnú atmosféru, vedú deti k empatii a vzájomnému porozumeniu. Do vyučovacieho procesu vnášajú pedagógovia moderné vyučovacie metódy podporujúce učenie hrou. Školským vzdelávacím programom ŠANCA PRE VŠETKÝCH dávame rovnakú šancu všetkým deťom. V škole pôsobí 9 asistentov učiteľa a špeciálny pedagóg.

Pokračujeme v tradícii vo vyučovaní cudzích jazykov.  Anglický jazyk sa učia povinne všetci žiaci od 1. ročníka. V 3. ročníku v triedach pre žiakov so všeobecne intelektovým nadaním sa začína s vyučovaním 2. cudzieho jazyka – nemeckého. Cudzojazyčné vzdelávanie podporujeme aj exkurziami do Rakúska a viacdňovými pobytmi v Anglicku.

Pre žiakov školy organizujeme:

 • exkurzie,
 • divadelné predstavenia,
 • školu v prírode,
 • lyžiarsky a snowbordingový výcvik.

V rámci záujmových útvarov sa naši žiaci zapájajú do bohatej mimoškolskej činnosti, každý rok otvárame pre deti množstvo krúžkov s rôznym zameraním.

V rámci ďalších aktivít organizujeme v našej škole:

 • podujatia pre deti materských škôl z blízkeho okolia,
 • dni otvorených dverí pre rodičov predškolákov,
  tematické dni ( Deň mlieka, Deň Zeme, Deň zdravej výživy...),
 • vianočnú akadémiu,
 • vianočné tvorivé dielne,
 • mikulášsky sprievod,
 • karneval,
 • športovú olympiádu,
 • výstavy ovocia, zeleniny, zvierat,
 • Zabehni čo najďalej...

Úspešné projekty:

 • Národný projekt Aktivizujúce metódy vo výchove,
 • Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecné vzdelávacie predmety,
 • Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva,
 • Národný projekt – Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí,
 • Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov v základnej škole,
 • Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania a ďalšie,
 • V základnej škole úspešnejší,
 • V školskom roku 2019/2020 sme sa zapojili do výzvy: Národný projekt – pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.,
 • Projekt na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej prípravy- v spolupráci so zriaďovateľom - mestom Šaľa – sme získali finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na zakúpenie rôzneho telovýchovného náradia a vybavenia,
 • Európsky program podpory konzumácie ovocia v školách,
 • Spolu múdrejší,
 • Čítame radi,
 • Vy rozhodujete, my pomáhame,
 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

Budova školy prešla rozsiahlou vnútornou aj vonkajšou rekonštrukciou v roku 2005 z fondov Európskej únie.   V roku 2017 sa v spolupráci so zriaďovateľom Mestom Šaľa zmodernizovalo osvetlenie všetkých priestorov školy. V školskom roku 2020/2021 sme začali s rekonštrukciou žiackych toaliet.

Triedy v 1. – 9. ročníku postupne dopĺňame novými lavicami i nábytkom. Interaktívne tabule máme už v každej triede prvého stupňa a vo väčšine tried druhého stupňa. Vo vyučovacom procese aktívne využívame 2 počítačové učebne, 1 tabletovú učebňu, modernú jazykovú učebňu a fyzikálnu učebňu ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou a modernizáciou, dielňu pre vyučovanie technickej výchovy, priestrannú školskú knižnicu.

Súčasťou školy je veľký areál plný zelene, futbalové ihrisko, multifunkčné ihrisko, 2 telocvične a učebňa v prírode.  Na chodbách školy sme pre žiakov vytvorili relaxačné kútiky, galériu výtvarných prác našich žiakov a kreatívnu výzdobu.

V  spolupráci so ZRPŠ pri ZŠ J.C. Hronského priebežne dopĺňame učebné pomôcky, didaktickú techniku, počítače s príslušenstvom, rôzne výučbové programy.

 

Názov školy: Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

 

Názov školy:  Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa

Adresa školy: Horná 917/22, 927 01 Šaľa

IČO: 37861395

Právna forma: rozpočtová organizácia

Telefón: 031/7702466   

Webové sídlo školy: www.zsmurgasa.edupage.org

E-mailová adresa: zsmurgasa@zsmurgasasala.sk

FB stránka školy: https://sk-sk.facebook.com/pages/ZŠ-J-Murgaša-Šaľa/

Zriaďovateľ: Mesto Šaľa

Vyučovací jazyk: slovenský

Okres: Šaľa

Kraj: Nitriansky
 

 

 
 

Profilácia školy – základné školské kurikulum:

ZŠ s MŠ Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa (ďalej len „ZŠ s MŠ“) má dlhodobo nastavené svoje základné profilačné priority:

 1. triedy materskej školy (ŠkVP – Farebný svet) – potenciálna žiacka báza pre primárne vzdelávanie, resp. nižšie stredné vzdelávanie (stretegická výhoda),
 2. špeciálna trieda (spoločne I. a II. stupeň ZŠ; Variant A ŠkVP, ľahké mentálne postihnutie),
 3. implementácia výučby informatiky do výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania),
 4. triedy so zameraním na matematiku, informatiku  a prírodovedné predmety (5. – 9. roč.),
 5. školská knižnica ako moderné, študijné, multimediálne „friendly“ centrum poskytujúce automatizované služby prostredníctvom knižnično-informačného systému Proflib Štart deťom, žiakom, zamestnancom školy,
 6. realizáciu výchovno-vzdelávacích aktivít orientovaných na žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP, I. a II. stupeň ZŠ všeobecne) začlenených do bežných tried,
 7. využívanie inštitútu asistenta učiteľa (podkategórie pedagogického asistenta) pri žiakoch so ŠVVP,
 8. výučbu cudzích jazykov v rámci primárneho (ANJ, 1. – 4. roč.), resp. nižšieho stredného vzdelávania (ANJ, NEJ, 5. – 9. roč.),
 9. podporu športových aktivít v rámci záujmovej činnosti – primárna orientácia na hádzanú dievčat a chlapcov,
 10. editovanie školského časopisu „Murgaško“ žiakmi školy pod odborným vedením pedagóga.

Priestorové podmienky školy:

Z dispozičného hľadiska sú v rámci budov školy vyčlenené samostatné priestory pre špeciálne (odborné) miestnosti: 1 učebňa biológie, 1 učebňa chémie, 1 učebňa fyziky, 2 učebne informatiky (I. stupeň), 2 učebne informatiky (II. stupeň)  1 učebňa cudzích jazykov (I. stupeň), 2 učebne cudzích jazykov (II. stupeň), 1 učebňa etickej výchovy (II. stupeň), 1 multimediálna učebňa, 1 školská knižnica, 1 učebňa technickej výchovy (dielňa), niekoľko odborných kabinetov, skladov učebníc a učebných pomôcok pre potreby TSV I. a II. stupňa).

Na zabezpečenie stravovania detí, žiakov, resp. zamestnancov ZŠ s MŠ sú k dispozícii priestory zariadenia školského stravovania – školskej jedálne. Škola disponuje 2 telocvičňami (malá, veľká). V rámci vonkajšieho školského areálu je umiestnené: 1 detské ihrisko (využíva sa pre potreby detí a žiakov MŠ, ŠKD a I. stupňa ZŠ), 1 prírodné futbalové ihrisko, 1 multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, atletický ovál s bežeckou dráhou a ďalšou infraštruktúrou s tartanovým povrchom (rovinka na krátke behy a sektor na skok ďaleký – rozbežisko, doskočisko). Triedy sú vybavené modernou IK-technikou (interaktívne a keramické tabule, premietacie plátna, projektory, počítače, notebooky, vizualizéry a pod.).

ZŠ s MŠ je jedinou vzdelávacou inštitúciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa, ktorá vlastní licencie na elektronické testovanie žiakov (Testovanie 9).

Školské priestory sú vybavené moderným mobiliárom – stoly, stoličky, skrine, šatníkové skrinky, lavičky, koberce (I. stupeň/ŠKD – oddychová zóna).

Žiaci školy dosahujú nadpriemerné výsledky v externých testovaniach: Testovanie 5 a Testovanie 9. Škola využíva možnosti, aby sa jej žiaci mohli zúčastniť aj iných druhov testovania, napr. eTestovania žiakov 4. ročníka z predmetov matematika  a slovenský jazyk a literatúra, resp. testovania v rámci štúdie IEA eTIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) zameraného na zisťovanie (meranie) vedomostí a zručností z matematiky a prírodovedy (realizuje sa pod záštitou IEA – International Association for the Evaluation of Educational Achievement – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie výsledkov vzdelávania v štvorročných cykloch).

Dlhodobo výraznú úspešnosť (umiestnenie, úspešný riešiteľ) dosahujú žiaci v rámci okresných, krajských, resp. celoslovenských kôl predmetových olympiád a postupových súťaží (matematická, biologická, technická, chemická, geografická, dejepisná biblická olympiáda, olympiáda v SJL, ANJ, Pytagoriáda, Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, športové súťaže a pod.).

Výsledky žiakov radia školu v rámci hodnotenia Nitrianskeho kraja, resp. Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) k popredným vzdelávacím inštitúciám (úspešnosť – predmetové olympiády, postupové súťaže, Testovanie 5 a 9).

Škola sa pravidelne zapája do viacerých aktivít: separovaný zber papiera (spolupráca s firmou EISEN s.r.o. Šaľa), separovaný zber bateriek-„ZbieramBaterky.sk“ (spolupráca s firmou INSA, s.r.o.), projekt mestskej polície „Správaj sa normálne“, Deň narcisov (spolupráca s OZ Liga proti rakovine), Deň Zeme, Svetový deň vody, Európsky týždeň proti drogám, projekt Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska „Biela pastelka“, projekt „Podpora konzumácie ovocia a zeleniny v školách“, Deň knižníc, Mliečny program/Brejky-mliečne automaty umiestnené                                  v priestoroch školy (spolupráca s firmou RAJO a.s.), Svetový deň boja proti AIDS, Polícia očami detí, Svetový deň duševného zdravia, TAK TALK týždenný konverzačný kurz pre žiakov v ANJ, resp. British Council Slovensko – možnosť vykonania Cambridge English skúšok žiakmi školy (škola oficiálnym partnerom uvedenej inštitúcie – program Addvantage),  Svetový deň výživy, Svetový/Európsky deň bez áut, výzva „Choď peši do školy!“, preventistické programy pre                          I. stupeň (spolupráca s CPPPaP Šaľa-šikana, kyberšikana, klíma v rodine), testovanie pohybových zručností žiakov 1. ročníka, „Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania-5. a 9. ročník“ (spolupráca s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania/NÚCEM), Záložka do knihy, Mesiac knihy, Úsmev ako dar, Deň jablka, Detský čin roka, Cesta k emocionálnej zrelosti, Šaľa – naše mesto, spolupráca so Štátnym archívom v Nitre, pracovisko Archív Šaľa, programy „Školské ovocie a Školský mliečny program“ a pod.

 

Školský rok 2019/2020:

Materská škola: 2 triedy (ISCED 0, predprimárne vzdelávanie) – ŠkVP „Farebný svet“ realizuje sa program environmentálnej gramotnosti a ekologickej výchovy, jazykovej gramotnosti, elementárnych počítačových, informačných a matematických kompetencií, pozitívneho vzťahu k ľudovej slovesnosti a pod.

Počet detí v materskej škole: 37
Základná škola (ISCED 1 a ISCED 2, ŠkVP „Moderná škola – cesta za poznaním“): 28 tried, z toho

 1. I. stupeň
 • 12 tried (ISCED 1, primárne vzdelávanie) – ŠkVP, okrem základných výchovno-vzdelávacích parametrov, je zameraný na výučbu anglického jazyka (1. – 4. ročník, posilnená hodinová dotácia), základov informatiky
 • 1 špeciálna trieda pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, Variant A
 1. II. stupeň
 • 15 tried (ISCED 2, nižšie stredné vzdelávanie), z toho
 • 10 bežných tried
 • 5 tried so zameraním na výučbu MAT, INF a prírodovedných predmetov

Počet žiakov: 604, z toho na

 1. I. stupni 276 žiakov
 2. II. stupni 328 žiakov

Počet oddelení v ŠKD: 8

Počet detí v ŠKD: 257

Celkový počet zamestnancov: 74

Počet pedagogických zamestnancov: 53
Počet nepedagogických zamestnancov: 21Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa

 

Školský rok:     2021/2022

Počet tried:       20

Počet žiakov:   366

Počet pedagogických zamestnancov:   37

Riaditeľ školy:          Mgr. Eva Aláčová

Telefónny kontakt:   031/702 1238       031/770 2611     

                                 e-mail:   zspiosa@centrum.sk

Webové sídlo:          www.zslssa.edupage.org

 

Základná škola poskytuje vzdelávanie  a výchovu podľa dvoch školských programov. Vzdelávací program s názvom „Myslime, tvorme a učme sa!" poskytuje primárne vzdelávanie žiakom 1. - 4. ročníka a nižšie sekundárne vzdelávanie žiakom 5. – 9. ročníka.

Výchovný program školského klubu detí s názvom „Nič nemá na dieťa lepší vplyv, než chvála“ pripravuje široké možnosti zmysluplného a zaujímavého využitia času žiakov 1.– 4. ročníka v čase po povinnom vyučovaní.

Cieľom vyučovacích a výchovných  programov   je  rozvíjanie kľúčových kompetencií  a zručností žiakov s využitím  inovačných  a tvorivých  metód  vyučovania a zážitkového učenia.

Silné stránky školy:

 • Poloha blízko centra, tiché prostredie
 • Ponuka troch cudzích jazykov. Vyučovanie anglického jazyka od 1.ročníka
 • Podpora predmetov prírodovedného zamerania
 • Pestrá ponuka školských aktivít (športové súťaže, kultúrne a hudobné podujatia)
 • Praktická výučba techniky v učebni polytechniky – práca s dobotmi, práca s malými kovoobrábacími a  drevoobrábacími strojmi.
 • Bohatá projektová činnosť
 • Bohatá ponuka záujmových krúžkov
 • Propagácia školy na verejnosti
 • Odborné učebne a ich modernizácia– interaktívna, počítačová, učebňa biochémie a techniky
 • Podujatia školy, mimoškolské aktivity
 • Súdržný kolektív pedagógov
 • Odborný tím pedagógov našej školy je v predsedníctve viacerých  komisií predmetových olympiád a súťaží (Slávik Slovenska, Šaliansky Maťko, olympiády fyzikálna, technická, biologická, chemická, matematická, Pytagoriáda)
 • Spolupráca s miestnymi komunitami a organizáciami – CPPPaP, materskými školami, klubmi dôchodcov
 • Propagácia školy na verejnosti
 • Činnosť špeciálneho pedagóga a pedagogických asistentov

Žiaci  v testovaní v matematike a v slovenskom jazyku a literatúre dosahujú lepšie percento úspešnosti ako celoslovenský priemer.

Žiaci tunajšej školy :

 • sa zapájajú do mnohých predmetových  olympiád – matematická, biologická, fyzikálna, chemická, technická, dejepisná, geografická, olympiáda v anglickom jazyku a zo slovenského jazyka a literatúry.
 • Úspešne sa prezentujú aj v recitačných súťažiach – Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, v súťažiach literárnej a umeleckej tvorivosti, v matematických, informatických, prírodovedných, technických a vedomostných súťažiach - Pytagoriáda, Matematický klokan, Maks, iBobor, Expert,  Hypericum, Envirotázniky, Čaro chémie, Maľovaná fyzika (fyzikálno -výtvarná súťaž), v speváckych súťažiach - Slávik Slovenska, Talent, Spievam po francúzsky a vo výtvarných súťažiach – Vesmír očami detí, Večianska paleta a iné.

  Škola sa cieľavedome venuje výchove mladých športovcov, najmä v hádzanej a priebežne v atletike a kolektívnych športoch.

  V  popoludňajších  hodinách  majú  žiaci možnosť   navštevovať záujmové  útvary  umeleckého, športového a náučného  zamerania: Zábavná chémia, Hejného matematika, Slovenčina trochu inak,  Výtvarné hry, Šikovné ruky, Minihádzaná, Športové hry, Gymnastika, Vševedko, Tanečno-pohybové aktivity, Francúzština hrou, Hráme sa a počítame, Cvičenia z matematiky, Príprava na testovanie 5a 9, Biblia očami detí, Elektronik, Robotik, Cyklistika, Tvoríme z papiera

Aktivity školy:

a) celoslovenské

Škola podporujúca zdravie 

Unicef – Škola priateľská k deťom

Detský čin roka

Čas premien

Hovorme o jedle  

Európsky týždeň športu

Biela pastelka

Červené stužky

Výtvarné projekty v rámci školy

b) vlastné aktivity školy    

Voľba predsedu žiackeho parlamentu

Partnerská spolupráca so ZŠ v Brne

Zber papiera

Deň Zeme      

Vianočná benefičná výstava

Tvorivé dielne

Sociálna klíma triedy

DOD pre deti z MŠ

Týždeň zdravia – podpora konzumácie ovocia a zeleniny                                                    TALK – TALK – týždenný jazykový kurz

Deň jablka

Deň vody

Farebný týždeň

Týždeň zdravia 

Deň seniorov , tematické hry, výroba darčekov, ŠKD

Šarkaniáda 

Súťaž Kráľ čitateľov

Dajme knihe druhú šancu

Outdoorové vyučovanie

c) medzinárodné -   Erasmus+

Projekty školy:

„Pomáhajúce profesie II v edukácii detí a žiakov“

„Bicyklujme sa spoločne a bezpečne“

„Čítame radi“

„Micro:bit“ – programovanie hravou formou

„Program školské ovocie a zelenina“

Základná škola spolupracuje v oblasti profesijnej orientácie so strednými školami v meste  Šaľa, významnými aktivitami sú metodické dni fyziky a chémie za účasti lektorov z UKF v Nitre a predsedníčky Asociácie učiteľov chémie na Slovensku.

Výchova a vyučovanie sú podporované tematickými exkurziami a ďalšími  environmentálnymi, humanitárnymi a kultúrno-spoločenskými podujatiami. Žiaci sa zúčastňujú  lyžiarskeho výcvikového kurzu, divadelných a operných predstavení a organizujú sa školy v prírode.

 Okrem vzdelávacej, výchovnej a mimoškolskej činnosti sa v škole kladie dôraz na spoluprácu s rodinou a spoločnú výchovu k tolerancii a znášanlivosti.

 

 

Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským  - Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa 

 

Školský rok:  2021/2022

Počet tried:  9

Počet žiakov: 162

Celkový počet pedagogických zamestnancov v ZŠ: 19

Celkový počet odborných zamestnancov: 1 – školský špeciálny pedagóg (MD)

Celkový počet asistentov učiteľa: 1

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Hamarová

Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Silvia Kőrösová

Telefónny kontakt:  031/7703495

Sídlo školy: P. Pázmaňa 48, 927 01 Šaľa

Elokované pracovisko MŠ:  Družstevná 396/3, 927 01 Šaľa

e-mail: pazmanymta@zoznam.sk, riaditel@zspazmanyasa.sk

Webové sídlo: www.pazmanymta.edupage.sk 

Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským je plnoorganizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorej zriaďovateľom je Mesto Šaľa. Zabezpečuje predprimárne vzdelávanie (predškolskú výchovu) detí vo veku 3 – 6 rokov, primárne a nižšie stredné vzdelávanie žiakov vo veku 6 – 15 rokov plniacich si povinnú školskú dochádzku.

ISKOLAlogoja.jpg

Súčasťou školy sú:                                                            

– školský klub detí,

– výdajná školská jedáleň,

– jednotriedna materská škola (elokovaná trieda).

V školskom roku 2021/22 materská škola má 1 triedu s počtom detí 23 a základná škola má 9 tried, z toho 4 triedy na 1. stupni, 5 tried na 2. stupni s celkovým počtom žiakov 162. Súčasťou školy je aj výdajná školská jedáleň, strava sa dováža zo ŠJ pri ZŠ Ľ. Štúra.

Impozantná budova školy v centre mesta bola postavená v roku 1906, ktorá značne vylepšila svoj celkový vzhľad predovšetkým rekonštrukciou vonkajšej fasády. V priestoroch školy sa kompletne vynovila elektroinštalácia, vymaľovali sa chodby na prízemí i na poschodí a prebehla aj výmena podlahy na prízemí. Interiér školy je esteticky udržiavaný. Počas letných prázdnin 2021 sa realizovala celková rekonštrukcia školského dvora a športového ihriska z dôvodu ich dlhodobo nevyhovujúceho stavu. Vybudovalo sa moderné multifunkčné športové ihrisko spolu s ochrannou sieťou. Na školskom dvore bola uložená zámková dlažba, umiestnené nové lavičky aj niekoľko smetných košov. Realizovala sa výmena vstupnej bočnej brány a opravil sa aj odkvapový systém.

Vnútorné členenie: Na prízemí je 6 učební, v ktorých sú triedy 1. stupňa, odborná učebňa fyziky, galéria a zborovňa pre pedagogických zamestnancov 1. stupňa.  Na podlaží je 7 učební 2. stupňa, z toho 1 odborná moderná učebňa informatiky, 1 jazyková učebňa, zborovňa a riaditeľňa. Škola disponuje dielňou a zriadená je odborná učebňa fyziky v rámci projektu. Je zariadená novým nábytkom a modernými učebnými pomôckami, ktoré slúžia na skvalitnenie vzdelávania prioritne zameraním na prírodovedné predmety. Pedagogickí a odborní zamestnanci sa pravidelne vzdelávajú, zvyšujú si profesijné kompetencie formou školení i absolvovaním online webinárov. Ich každodennú prácu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uľahčuje školský špeciálny pedagóg a asistent učiteľa. Škola aktívne využíva EduPage školský informačný systém na internú komunikáciu a na komunikáciu so zákonnými zástupcami. Na webovom sídle školy https://pazmanymta.edupage.org/ pravidelne poskytuje aktuálne informácie o dianí v školskom prostredí.

Každý učiteľ má vlastný pracovný notebook. Triedy sú vybavené bielymi keramickými tabuľami, ktoré zabezpečujú bezprašné pracovné prostredie, na 1. stupni majú deti ortopedické sedacie kliny na zabezpečenie správneho držania tela. Vo všetkých triedach je dataprojektor a v niektorých triedach aj interaktívna tabuľa. Škola je dobre vybavená didaktickými a učebnými pomôckami, má vlastnú žiacku a odbornú knižnicu. V rámci bezpečnostných opatrení je zabezpečený kamerový systém aj na prízemí budovy a  inteligentný alarm. V škole sa prevádzkujú 2 germicídne čistiace zariadenia.

V škole sa už od roku 2013 tradične organizuje celotýždňový program s názvom Dni Petra Pázmánya. Týmto programom si každoročne pripomíname význam a pôsobenie osobnosti Petra Pázmánya, ktorá nesie škola vo svojom názve.

Základná škola sa pravidelne zapája do viacerých projektov, ktoré podporujú realizáciu cieľov výchovno-vyučovacieho procesu. Žiaci dosahujú veľmi dobré výsledky v predmetových olympiádach a v postupových súťažiach (aj online), taktiež v celoslovenských meraniach a v testovaniach. Škola je dlhodobým organizátorom troch postupových súťaží na okresnej úrovni.

V roku 2021 sa škola tretíkrát zapojila do projektu s názvom „Digitálny tematický týždeň 2021”. Hlavným organizátorom bolo Digitálne metodické centrum sídliace v Budapešti.

Cieľom  tematického týždňa bolo využitie a  rozvíjanie digitálnych kompetencií žiakov, ktoré si osvojili na hodinách informatiky a zároveň využili aj v ostatných vyučovacích predmetoch  v rámci medzipredmetových vzťahov. Vytvorili sme projekt s názvom Jar – život, obnova, nádej. Projekt je zameraný predovšetkým na spozorovanie prebudenia prírody, na jej krásy a ochranu, na spojitosť ročných období s prírodou a človekom, význam jarných sviatkov v našom živote a v neposlednom rade sme kládli dôraz na udržanie duševného zdravia počas pandémie. Žiaci vytvorili zaujímavé prezentácie, videá, kreatívne tvorby. Pripravili program ku Dňu učiteľov, ktorý bol prezentovaný v online prostredí. Žiaci sa zaoberali s jarnými prácami v záhrade a na poli, vyskúšali rôzne náradia, pomáhali rodičom a starým rodičom pri jarných prácach. Po návrate do školy pod vedením vychovávateliek ŠKD žiaci sadili semienka, pozorovali a dokumentovali vývoj rastlín. Na triednických hodinách diskutovali o zdravej životospráve, stravovaní, pripravovali ovocné a zeleninové misy. Odmenou za našu prácu je ocenenie Ministerstva školstva v Maďarsku ako najsúdržnejšej komunity v období pandémie. V tomto projekte bola naša škola ocenená už tretíkrát a je pre našu ďalšiu každodennú prácu so žiakmi významnou motiváciou. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdanie cien sa uskutočnilo kvôli COVID-19 aj tento rok online formou. Získané ocenenie a IKT prostriedky ako programovateľná stavebnica a robotické autíčko využijeme na rozvoj zručností žiakov s robotmi a s Microbitom.

Škola poskytuje vzdelanie podľa inovovaného Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED O, primárne vzdelávanie ISCED 1 a nižšie sekundárne vzdelávanie ISCED 2 s názvom Korene a krídla vypracovaného na základe Štátneho vzdelávacieho programu.  

Škola svojou profiláciou je zameraná na rozšírené vyučovanie prírodovedných predmetov: matematiky a informatiky a orientuje sa na zachovanie kultúrneho dedičstva národnostnej menšiny. 3D tlačiareň, IKT prostriedky ako MicroBit, robot a legoroboty slúžia na rozvoj algoritmického a logického myslenia žiakov a  rozšírenie poznatkov o informatických systémoch, ktoré prinášajú súčasné trendy v oblasti vývoja informatizácie.

Poslaním školy je poskytnúť vysoko profesionálnu a kvalitnú úroveň výchovy a vzdelania – dať korene a krídla.

Kvalita a budúcnosť školy v 21. storočí závisí od reakcií a schopnosť prispôsobiť sa zmenám, ktoré život a súčasná doba prináša.

 

Názov školy: Centrum voľného času Šaľa

 

Názov zariadenia: Centrum voľného času

            Adresa: M. R. Štefánika 12,  927 01  Šaľa       

            Telefón: 031 770 3320

            E - mail:  cvc@cvcsala.sk

            WEB: www.cvcsala.sk

            Facebook: https://www.facebook.com/cvc.sala/

                Instagram: https://www.instagram.com/cvc_sala/?hl=sk

 

            Zriaďovateľ:               Mesto Šaľa

            Riaditeľ CVČ:            Ing. Michal Malárik

            Zástupca riaditeľa:     Mgr. Alena Demková

Výchovný jazyk:        slovenský

 

Rada školského zariadenia: 

                        Počet členov:    9

Predseda školskej rady:  Mgr. Radka Putzová

 

 

POČET  KRÚŽKOV  A ČLENOV

           

Zápis do  krúžkov – stav k 15. 09. 2019:

Počet  členov  v záujmových útvaroch  k 15. 09. 2019: 1310

z toho  do 15 rokov: 1060

 

Počet krúžkov v šk. roku 2019/2020:                                                80

z toho interní zamestnanci vedú – počet krúžkov:                 73

z toho externí zamestnanci vedú – počet krúžkov:                  7 

 

Centrum voľného času zabezpečuje podľa výchovného programu školského zariadenia výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Osobitosť centra voľného času spočíva v tom, že sa zriaďuje ako zariadenie s celoročnou prevádzkou. Svoju činnosť zabezpečuje v priebehu celého roka, teda aj v čase školských prázdnin.

Význam centra voľného času :

Centrum voľného času sa zriaďuje na účely plnenia úloh vymedzených školským zákonom :

▪ usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb,

▪ utvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností,

▪ podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času,

▪ zabezpečuje organizovanie súťaží žiakov základných a stredných škôl.

Centrum voľného času plní aj ďalšie úlohy. Poskytuje metodickú a odbornú pomoc v oblasti práce s deťmi v ich voľnom čase

▪ školám a školským zariadeniam,

▪ občianskym združeniam, ktoré vykonávajú činnosť zameranú na deti,

▪ ďalším fyzickým osobám a právnickým osobám, ak o to požiadajú.

Od 1. októbra 2019 je v CVČ Šaľa otvorený Detský svet vedy a techniky, v ktorom pracujú záujmové útvary: robotiky, programovania a digitálnych technológíí..

 

Názov školy: Základná umelecká škola v Šali

 

Školský rok: 2021/2022

              Počet učební: 27

              Počet žiakov: 735

              Počet pedagogických zamestnancov: 36

              Riaditeľka školy: Mgr. Nora Valentínová, DiS. art.

              Telefónny kontakt: 031/7702316, 0908623944

               e-mail: zus.sala@gmail.com
              Webové sídlo: 
www.zussala.sk

                  Škola poskytuje základné umelecké vzdelávanie v štyroch odboroch. Hudobný odbor sídli v budove na Kukučínovej ulici a výtvarný a literárno – dramatický odbor v budove na Hlavnej ulici. Tanečný odbor využíva priestory v budove na Hlavnej ulici a v CVČ. V školskom roku 2018/2019 škola otvorila elokované pracovisko v ZŠ J. Hollého vo Veči, kde sa momentálne vyučuje v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Našimi žiakmi môžu byť už nadané deti v predškolskom veku, pre vekovo pokročilejších ponúkame štúdium pre dospelých.

            Záujemcom o umelecké štúdium na stredných a vysokých školách zabezpečíme prípravu na prijímacie skúšky.
          Najstarším odborom je hudobný. Ponúka výučbu hry na klavíri, keyboarde, akordeóne, husliach, viole, violončele, gitare – akustickej, elektrickej aj basovej, flaute, trúbke, klarinete a bicích nástrojoch. Okrem hry na hudobných nástrojoch sa u nás vyučuje klasický a moderný spev, kompozícia a predmet Hudba a počítač. Vyučovanie prebieha individuálne a skupinovo (podľa ročníkov). Individuálne vyučovanie je zabezpečené kvalifikovanými pedagógmi v 17 hudobných učebniach. Na skupinové vyučovanie je určená učebňa hudobnej náuky, vybavená audiovizuálnou technikou (CD prehrávač, plazmový televízor, interaktívna tabuľa s dataprojektorom), rozsiahlym archívom literatúry a hudobných nosičov, inštrumentárom ľahko ovládateľných nástrojov a inými didaktickými pomôckami. Žiaci hudobného odboru majú možnosť spoluúčinkovať v rôznych komorných zoskupeniach a v speváckom zbore. Škola svojim žiakom poskytuje umelecký rozvoj aj prostredníctvom návštev hudobných podujatí v Slovenskej filharmónii, v SND a iných kultúrnych inštitúciách.
      Z našich umeleckých odborov je najpočetnejší výtvarný. Vyučovanie je zamerané na rozvoj výtvarnej tvorivosti a zručnosti v rôznych výtvarných technikách (kresba, maľba, grafika, keramika, fotografia, email, smalt, práca s textilom, šperk a práca s kovom). V školskom roku 2019/2020 sme zahájili výučbu predmetu Počítačová grafika, ktorej výučba prebieha v novej profesionálne vybavenej špecializovanej učebni. Okrem nej majú žiaci k dispozícii 7 odborných učební vybavených IKT, knižnicou a didaktickými pomôckami rôzneho zamerania.

            Žiaci majú možnosť vystaviť svoje diela v školskej galérii, alebo vidieť iné diela v renomovaných galériách na Slovensku.
       Najmladší spomedzi odborov je literárno – dramatický. Jeho cieľom je rozvíjať osobnosť žiaka v oblasti vedomého, prirodzeného, osobitého a kultivovaného vyjadrenia v sociálnej a umeleckej komunikácii. Počas svojej existencie uviedol literárno – dramatický odbor autorské predstavenia, dramatizácie, voľné adaptácie podľa autora, divadlo poézie, absolventské vystúpenia a množstvo tematických interných podujatí. Žiaci majú k dispozícii divadelnú sálu s javiskom a učebňu, kde sú uložené divadelné kostýmy. Súčasťou LDO je rozsiahla knižnica obsahujúca takmer 400 knižných titulov.
      Tanečný odbor sa v súčasnosti realizuje v priestoroch divadelnej sály ZUŠ, v CVČ a na elokovanom pracovisku v ZŠ J. Hollého vo Veči. V šk. roku 2019/2020 sme rozšírili paletu vyučovacích predmetov o balet, hip – hop, ľudový tanec a moderný tanec. Popri nových zameraniach pokračuje aj tanečná príprava mažoretiek. Cieľom práce tanečného odboru je viesť deti k návykom správneho držania tela, rozvíjať vnímavosť, predstavivosť, rytmické, hudobné, priestorové, ale aj kolektívne cítenie. V zameraní Ľudový tanec pripravujeme deti pre pokračovanie vo folklórnom súbore Šaľanček.
       Všetky odbory navzájom medzi sebou spolupracujú, čoho výsledkom sú školské projekty (Renesancia, Koncert pre kráľovnú,  Z rozprávky do rozprávky, Legenda o breze, Sólo pre dvoch majstrov, Čarovná flauta a´la ZUŠ Šaľa, Obrázky zo Slovenska a i.). V tomto školskom roku plánujeme uviesť celoškolský projekt Hore Váhom, dolu Váhom. Žiaci školy pravidelne účinkujú na koncertoch a podujatiach organizovaných mestom. Zúčastňujú sa rôznych výtvarných, tanečných a interpretačných súťaží, na ktorých dosahujú vynikajúce výsledky. Bývalých žiakov Základnej umeleckej školy v Šali možno nájsť na umeleckých stredných a vysokých školách. Škola komunikuje s verejnosťou aj prostredníctvom sociálnych sietí :
https://www.facebook.com/ZUSsala

                                                                  https://www.instagram.com/zusala.vo/

            https://www.youtube.com/channel/UCcVaRLgljKyStZav4iBdYuw/featured

         

           Podrobné informácie o štúdiu, priestoroch, úspechoch a pripravovaných či uplynulých podujatiach ZUŠ  
           v Šali môžete nájsť na webovom sídle školy  
www.zussala.sk .