Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 19.08.2019 - 09:11  //  aktualizácia: 19.08.2019 - 09:12  //  zobrazené: 440

„Záchytné parkovisko – predstaničný priestor”

Informovanie verejnosti

 

 

Mesto Šaľa podľa  § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“)

 

informuje verejnosť

 

o doručení zámeru navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Záchytné parkovisko – predstaničný priestor”

 

navrhovateľa Mesto Šaľa, Mgr. Jozef Belický – primátor mesta Šaľa, v zastúpení mesta Šaľa, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 01 Šaľa.

 

Zámer je verejnosti prístupný na webovom sídle MŽP SR:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zachytne-parkovisko-predstanicny-priestor-v-sali

 

 

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na  Okresný úrad Šaľa, Hlavná 2/1,               927 01 Šaľa,  do 21 dní od zverejnenia tohoto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Mgr. Jozef Belický

                                                                                                                     primátor