Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 28.12.2021 - 16:30  //  aktualizácia: 28.12.2021 - 16:40  //  zobrazené: 1092

Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol

 

Názov Projektu

Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol

Operačný program

302000 - Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,

 

1.2 – Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane

nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov

vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy,

prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej

infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a

miestnej mobility

Špecifický cieľ:

302010021 - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej doprav

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

IROP-PO1-SC121-2019-48 - Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej doprav

Kód projektu:

302011ARL5

Kód žiadosti o NFP:

NFP302010ARL5

Oblasť intervencie:

043 - Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel)

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: IROP-Z-302011ARL5-121-48

https://crz.gov.sk/zmluva/6115086/

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

06/2022

Ukončenie realizácie aktivít projektu

12/2023

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

19

 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

5 824 732,36 EUR

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

5 533 495,74 EUR

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

291 236,62 EUR

                                                neoprávnené výdavky

30 140,72 EUR

 

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je vytvorenie prestupného uzla medzi železničnou, autobusovou, cyklistickou, osobnou automobilovou dopravou a peším ťahom, vybudovanie záchytného parkoviska pre 256 vozidiel, reorganizovanie dopravnej situácie v území predstaničného priestoru okresného mesta Šaľa, vybudovanie autobusovej stanice na novom mieste aj s verejnými sociálnymi zariadeniami priamo pred budovu železničnej stanice a s 8 nástupišťami pre autobusy, vybudovanie stojísk pre 45 bicyklov a 8 boxov na bicykle, vytvorenie podmienok bezkolízneho pohybu chodcov, autobusov a automobilov, vytvorenie zóny pre peší prechod a dotvorenie zelene a priestoru pre čakanie s deťmi s cieľom zvýšenia atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy v podmienkach mesta Šaľa a nadväzujúcich regiónov. Zároveň vytvoriť podmienky pre udržateľný a vyvážený územný rozvoj, rast a konkurencieschopnosť mesta, pretože v súčasnosti v Šali pri autobusovej a ani pri železničnej stanici nie sú vytvorené riadne podmienky pre parkovanie vozidiel, súčasný prechod cestujúcich medzi autobusovou a železničnou stanicou je komplikovaný cez tri priechody pre chodcov. Cestujúci takýto presun riešia skracovaním si cesty priamo cez cestnú komunikáciu, čo vytvára kolízne a nebezpečné situácie. Celkový súčasný stav predstaničného priestoru, ktorý je zároveň vstupnou bránou do mesta, je obyvateľmi považovaný za hanbu mesta, jednoznačne je označovaný za konkurenčnú nevýhodu oproti iným sídlam a znižuje kvalitu života v meste a potenciál jeho ďalšieho rastu. V neposlednom rade je cieľom projektu zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy, ktorá má  oproti individuálnej doprave pozitívny vplyv na životné prostredie, čo v našom meste, ktoré je historicky známe centrum priemyslu,  a podľa dopravných prieskumov k územnému generelu dopravy aj permanentne dopravne preťažené, má aj neoceniteľnú hodnotu. Všetky aktivity projektu sú nasmerované na vytvorenie infraštruktúrnych podmienok pre udržateľnú mestskú a prímestskú mobilitu rozvojom a zvýšením atraktivity infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v podmienkach mesta Šaľa, ktorá zaznamenáva v posledných rokoch podľa štatistík pokles počtu cestujúcich z a na zastávky autobusovej a železničnej stanice. Toto všetko vyplýva z nevyhovujúcich podmienok pre cestujúcich a z dôvodu absencie modernej, bezpečnej, funkčnej a kvalitnej infraštruktúry a nedostatku pocitu bezpečia v rámci predstaničného priestoru  a má za následok dlhodobé postupné uprednostňovanie inej ako verejnej dopravy. Projekt má za cieľ prispieť k zamedzeniu tohto trendu, prilákanie cestujúcich k verejnej doprave a v konečnom dôsledku odľahčenie cestných komunikácií nielen v rámci mesta, ale aj na cestách, smerujúcich za prácou v iných mestách

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja

a informatizácie Slovenskej republiky

            

 

                      SO pre RO Nitriansky samosprávny kraj.

 

 

  „Investícia do Vašej budúcnosti.“

 

    www.partnerskadohoda.gov.skwww.mirri.gov.sk, www.unsk.sk

 

  • ZÁCHYTNÉ PARKOVISKO – PREDSTANIČNÝ PRIESTOR V ŠALI