Domov   >  Úradná tabuľa
publikované: 26.08.2016 - 13:31  //  aktualizácia: 26.08.2016 - 13:32  //  zobrazené: 1130

Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci Tešedíkovo

Mesto Šaľa, ako dotknutá obec, v zmysle § 23 ods. 3 zákona NR SR č. 24/2006  Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov (ďalej len „zákon“)

informuje verejnosť

 

o doručení zámeru  navrhovanej činnosti, ktorou je

 

„Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci Tešedíkovo”

 

navrhovateľa Obec Tešedíkovo, Žihárecká 860, 925 82 Tešedíkovo.

 

Uvedený zámer navrhovanej činnosti je zverejnený na webovom sídle ministerstva:

http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zachytenie-odvedenie-dazdovych-vod-v-obci-tesedikovo-

 

Zámer navrhovanej činnosti je verejnosti prístupný v písomnej podobe aj na referáte ŽP OSaKČ Mestského úradu v Šali na 3. poschodí v kancelárii č. 314 v čase úradných hodín.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o ŽP, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa, do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia.