Domov   >  Projekty EÚ
publikované: 25.10.2019 - 11:22  //  aktualizácia: 24.01.2020 - 11:57  //  zobrazené: 3046

Wifi pre teba - Šaľa

 

 

Názov Projektu

Wifi pre Teba - Šaľa

Operačný program

311000 – Integrovaná infraštruktúra

Spolufinancovaný z

Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os:

311070 – Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ:

311070011-7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom/NGN

Prijímateľ

Mesto Šaľa

Kód výzvy

OPII-2018/7/1-DOP

Kód projektu:

311071V200

Oblasť intervencie:

046-IKT vysokorýchlostná širokopásmová sieť (prístupové/účastnícke vedenie,>/= 30 Mbit/s

 

V zmysle zmluvy o poskytnutí NFP - ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU, Číslo zmluvy: č. Z311071V200 zo dňa 21. júna 2019

Číslo zmluvy mesta Šaľa: 412/2019  https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4083077&l=sk

 

Začiatok realizácie aktivít projektu

4/2019

Ukončenie realizácie aktivít projektu

3/2020

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12

 

Aktualizovaný harmonogram

Začiatok realizácie aktivít projektu

02/2020

Ukončenie realizácie aktivít projektu

1/2021

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12

V zmysle zmluvy o NFP

Celková výška oprávnených výdavkov projektu

15000,00

Výška poskytnutého príspevky z EÚ a zo ŠR - 95% oprávnených nákladov

14250,00

Vlastné zdroje mesta Šaľa - 5% oprávnených

750,00

 

Stručný popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie WiFi prístupových bodov na miestach komunitného života, ktoré poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Šaľa k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 50 Mbit/s. Predpokladané umiestenie prístupových bodov bude na uvedených miestach:  

Interné AP

   1.  Mestská knižnica J. Johanidesa, 927 01 Šaľa, Hlavná 61/15 - 1 interné AP         

   2.  SD (spoločenský dom) Veča,  Pribinovo Nám., Nitrianska ul.– 2 interné AP   

   3.  Dom kultúry Šaľa, Ul. SNP 16, 927 01 Šaľa – 2 interné AP   

   4.  Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa – 1 interné AP  

Externé AP

1.  Pešia zóna Šaľa, druhá polovica Hlavná ul. -  umiestnené na budove knižnice – 1 externé AP   

2. Pribinovo námestie, Šaľa, mestská časť Veča –  1 externé AP, umiestnené:  -   budova SD Veča, Nitrianska ul., 927 05 Šaľa  

3.  Amfiteáter Šaľa, lokalita medzi ul. P. Pázmaňa a Školskou ul.  - 1 ext. AP   

4.  Nemocničný park, medzi ulicami Feketeházyho, Kráľovská a Nemocničná – 1 externé AP, umiestnené na: mestskej nájomnej bytovke  

 5.  Park novorodencov a lokalita okolo záchytného parkoviska Dolná ul., Šaľa – 1  externé AP   

6.  Pred mestským cintorínom v Šali, Hlavná ul. a lokalita vnútrobloku L. Novomeského - 1  externé AP  

 Všetky prístupové body sa budú identifikovať (SSID) ako WiFi pre Teba a po úspešnom pripojení sa každému užívateľovi zobrazí ako uvítacia stránka www.sala. sk). Budované WiFi prístupové body sa budú inštalovať úplne nanovo. Uvedený popis predpokladaného umiestnenia prístupových bodov je podporený Čestným vyhlásením žiadateľa.  Čestné vyhlásenie žiadateľa je zároveň podporené mapovými podkladmi zobrazujúcimi orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov /AP (prostredníctvom voľne dostupných nástrojov pre určenie GPS súradníc, ktoré je prílohou žiadosti. Dokument zobrazujúci orientačné priestorové zakreslenie predpokladaného umiestnenia prístupových bodov určuje nasledovné lokalizácie pre AP*:

  • Mestská knižnica J. Johanidesa, 927 01 Šaľa, Hlavná 61/15 - 1 interné AP  s 1 externé AP - 48.1487, 17.87199  
  • SD (spoločenský dom) Veča,  Pribinovo Námestie, Nitrianska ul.– 2 interné AP  a 1 externý AP 48.16691, 17.89255  
  • Dom kultúry Šaľa, Ul. SNP 16, 927 01 Šaľa – 2 interné AP 48.1546, 17.87216   
  • Mestský úrad Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa – 1 interné AP 48.1513, 17.87497  
  • Amfiteáter Šaľa, lokalita medzi ul. P. Pázmaňa a Školskou ul.  - 1 externé AP 48.15234, 17.87814  
  • Nemocničný park, medzi ulicami Feketeházyho, Kráľovská a Nemocničná – 1 externé AP, umiestnenie: mestská nájomná bytovka: 48.15036, 17.8699  
  • Park novorodencov a lokalita okolo záchytného parkoviska Dolná ul., Šaľa – 1  externé AP 48.1505, 17.87705   
  • Pred mestským cintorínom v Šali, Hlavná ul. a lokalita vnútrobloku L. Novomeského - 1  externé AP 48.14797, 17.86885  

*Jednotlivé umiestnenia sú predpokladané a konkrétne reálne umiestnenia budú zaznačené a lokalizované v projektovej dokumentácii, ktorá bude tiež výstupom dodania zákazky.

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný z Európskej únie

vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 

Riadiaci orgán pre operačný program Integrovaná Infraštruktúra je: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

 

SO pre OPII je: 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky

pre investície a informatizáciu