Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 18.11.2020 - 15:24  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:22  //  zobrazené: 2689

VZN o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa

číslo: 10/2020  |  dátum schválenia: 03.12.2020  |  dátum účinnosti: 19.12.2020  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6, § 11 ods. 4 písm. g) zákona 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení
§ 15 ods. 5, § 15 ods. 16, § 79 ods. 5, § 99 ods. 47 zákona č. 30/2019 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 10/2020

o podmienkach umiestňovania herní na území mesta Šaľa

 

 

§ 1

Úvodné ustanovenie

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je upraviť podmienky umiestňovania herní na území mesta Šaľa.

 

 

§ 2

Podmienky umiestňovania herní na území mesta

 

  1. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 500 metrov od:
  1. školy; to neplatí, ak ide o odborný výcvik, odbornú prax alebo umeleckú prax, ktorú žiak vykonáva na pracovisku zamestnávateľa alebo na pracovisku praktického vyučovania, ak sa žiak pripravuje v systéme duálneho vzdelávania,
  2. školského zariadenia,
  3. zariadenia sociálnych služieb pre deti a mládež, zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
  4. zariadenia pre liečbu nelátkových závislostí,
  5. ubytovne mládeže.

 

  1. Herňa nesmie byť umiestnená vo vzdialenosti menej ako 200 metrov od inej herne.

 

 

§ 3

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia
na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta