Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 18.10.2021 - 13:35  //  aktualizácia: 19.01.2022 - 15:16  //  zobrazené: 2195

VZN o miestnom poplatku za rozvoj

číslo: 09/2021  |  dátum schválenia: 04.11.2021  |  dátum účinnosti: 01.01.2022  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia  § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona
č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 9/2021

 o miestnom poplatku za rozvoj

 

 

§ 1

Predmet úpravy

 

Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia  je ustanovenie miestneho poplatku za rozvoj (ďalej len „poplatok za rozvoj“) na území mesta Šaľa a ustanovenie výšky sadzieb poplatku za rozvoj.

 

§ 2

Sadzby poplatku za rozvoj

 

Sadzby poplatku za rozvoj sa ustanovujú v nasledovnej výške za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nadzemnej časti stavby pre stavby v členení:

  1. stavby na bývanie 5 EUR,
  2. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby    využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 EUR,
  3. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 10 EUR,
  4. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie
    a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou 10 EUR,
  5. ostatné stavby 10 EUR.

 

§ 3

Zverejňovanie informácií

 

Mesto Šaľa určuje, že spôsob a forma zverejňovania informácií o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití v členení použitia výnosov podľa realizovaných projektov bude na webovom sídle mesta ako súčasť záverečného účtu najneskôr do 30.6. kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

 

§ 4

Záverečné ustanovenie

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2022.

Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta Šaľa