Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 14.10.2020 - 16:05  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:21  //  zobrazené: 2020

VZN ktorým sa zrušujú Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020

číslo: 07/2020  |  dátum schválenia: 12.11.2020  |  dátum účinnosti: 01.01.2021  |  stav: účinné

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 7/2020,

ktorým sa zrušujú

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019

o miestnom poplatku za rozvoj

v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020

 

 

§ 1

Zrušovacie ustanovenie

 

  1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 zo dňa 24. októbra 2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

 

  1. Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 zo dňa 6. februára 2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2019 o miestnom poplatku za rozvoj.

 

 

§ 2

Účinnosť

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta