Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 14.10.2020 - 16:13  //  aktualizácia: 30.07.2021 - 10:22  //  zobrazené: 2913

VZN ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa

číslo: 09/2020  |  dátum schválenia: 12.11.2020  |  dátum účinnosti: 01.12.2020  |  stav: účinné
Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa podľa ustanovenia § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 27 ods. 3 zákona  č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 
sa uznieslo na tomto
 
Všeobecne záväznom nariadení
č. 9/2020, 
ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie 
Územný plán mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7   
a Energetická koncepcia mesta Šaľa
 
§ 1
Účel nariadenia
 
(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán mesta Šaľa v znení zmien                        a doplnkov č. 1 – 7 a Energetická koncepcia mesta Šaľa.
 
 
§ 2 
Záväzná časť územného plánu
 
(1) Súčasťou tohto nariadenia je Záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v rozsahu:
 
a) Textovej časti územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce – mesta Šaľa (ÚPNO – mesta Šaľa), Zmeny a doplnky č. 7 Oddiel „4 Návrh záväznej časti“, ktorá tvorí textovú záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce 
- mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7 uvedenej v Prílohe č. 1a) tohto nariadenia. Je rozčlenená na štyri základné kapitoly, ktoré súhrnne tvoria záväzné regulatívy územného rozvoja mesta Šaľa:
4.1 Záväzné regulatívy pre koncepciu rozvoja mesta
4.2 Záväzné regulatívy pre prírodnú štruktúru
4.3 Záväzné regulatívy pre urbanistickú štruktúru
4.4 Verejnoprospešné stavby, stavby mestského záujmu a chránené územia.
 
b) Energetická koncepcia mesta Šaľa je súčasťou textovej záväznej časti Územný plán  obce – mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1 – 7, ktorá je uvedená v Prílohe 
č. 1b).
 
c) Grafickej časti uvedenej v Prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktorá obsahuje:
Záväzné regulatívy územného rozvoja mesta Šaľa a verejnoprospešné stavby vymedzené v územnoplánovacej dokumentácii Územný plán obce - mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7 vo výkrese „č. 4 Komplexný návrh M 1: 10 000“, ktorý tvorí grafickú záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce – mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č.1 – 7.
    
(2) Textová záväzná časť a grafická záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce – mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7 (Príloha č. 1a  a  Príloha č. 2)              a Energetická koncepcia mesta Šaľa (Príloha č. 1b) sú neoddeliteľnou prílohou tohto nariadenia.
 
 
§ 3
Rozsah platnosti
 
Všeobecne záväzné nariadenie je záväzné pre všetky katastrálne územia mesta Šaľa. 
 
 
§ 4
Uloženie dokumentácie
 
Územnoplánovacia dokumentácia Územný plán obce – mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7 je uložená v meste Šaľa na Mestskom úrade v Šali, na Stavebnom úrade mesta Šaľa a na Okresnom úrade Nitra, odbore výstavby a bytovej politiky. 
 
 
§ 5
Zrušovacie ustanovenie
 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2018 zo dňa 10. mája 2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1, č. 2, 
č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 a Energetická koncepcia mesta Šaľa.
 
 
§ 6
Účinnosť
 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia 
na úradnej tabuli v meste.
 
 
                                                                   
Mgr. Jozef Belický v. r. 
primátor mesta 
 
 
Príloha č. 1a) a 1b)
Textová časť 
1a) Územný plán obce – mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7,  Oddiel  4 Návrh záväznej časti
1b) Energetická koncepcia mesta Šaľa
 
Príloha č. 2
Grafická časť 
Územný plán obce - mesta Šaľa, Zmeny a doplnky č. 7, Výkres č. 4 Komplexný návrh   
M 1: 10 000

Prílohy