Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 08.12.2017 - 16:52  //  aktualizácia: 24.07.2020 - 08:17  //  zobrazené: 2250

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné zariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

číslo: 07/2017  |  dátum schválenia: 30.11.2017  |  dátum účinnosti: 01.01.2018  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe § 4 ods. 3 písm. p), § 6 ods. 1 a § 11 ods. 4 
písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a na základe § 72 ods. 2 zákona NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

sa uznieslo na tomto
Všeobecne záväznom nariadení
č. 7/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné zariadenie mesta Šaľa č. 1/2017
o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia

Čl. I.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich určenia a platenia sa mení a dopĺňa takto:

V § 10 nové znenie odseku 2 je nasledovné:

(2) Úhrada za jednotlivé činnosti v ZPS a denná suma úhrady bez ubytovania a stravovania      v závislosti od stupňa odkázanosti prijímateľa na pomoc inej fyzickej osoby je:

 

2. Úhrada za činnosti poskytované prijímateľom ZPS

stupeň odkázanosti prijímateľa na pomoc inej FO

IV.

stupeň

V.

stupeň

VI.

stupeň

2.1.1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby

0,90

1,10

1,30

2.1.2. sociálne poradenstvo

bezplatne

2.1.3. sociálna rehabilitácia

bezplatne

2.1. odborné činnosti spolu

0,90

1,10

1,30

2.2.1. ubytovanie – upravuje § 10 ods.4  tohto VZN

2.2.2. stravovanie – upravuje § 10 ods. 5 tohto VZN

2.2.3. upratovanie

1,10

1,30

1,50

2.2.4. pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

0,50

0,70

1,00

2.2.5. režijné náklady na prípravu stravy

1,20

1,20

1,20

2.2. obslužné činnosti bez ubytovania a stravovania spolu

2,80

3,20

3,70

2.3.1. utváranie podmienok na úschovu cenných vecí

0,10

0,10

0,10

2.3.2. zabezpečovanie záujmovej činnosti

0,35

0,35

0,35

2.3.3. poskytovanie osobného vybavenia

0,05

0,05

0,05

2.3. ďalšie činnosti spolu 

0,50

0,50

0,50

Suma dennej úhrady za činnosti ZPS bez ubytovania a stravy

4,20

4,80

5,50

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

 

 

 Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta

Prílohy