Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 08.12.2017 - 16:53  //  aktualizácia: 29.01.2020 - 14:42  //  zobrazené: 2185

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Š

číslo: 06/2017  |  dátum schválenia: 15.11.2017  |  dátum účinnosti: 15.11.2017  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade
s ust. § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36 a § 83 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútu mesta Šaľa

sa uznieslo na tomto

Všeobecne záväznom nariadení
č. 6/2017,
ktorým sa mení a dopĺňa
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 8/2015
o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 sa mení a dopĺňa nasledovne:


Čl. I.

1. V § 6 ods. 1 sa dopĺňa nové písmeno g) v znení:
g) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk.

2. V § 6 sa dopĺňa nový odsek 5 v znení:
5.   Správca dane určuje, že nebude vyrubovať daň do troch EUR vrátane.

3. V § 8 písmeno b) sa ruší text „sadzba dane 0,0605 EUR“ a nahrádza sa novým textom „sadzba dane 0,0822 EUR,“

4. Ruší sa pôvodné znenie § 10 odsek 3 a nahrádza sa novým textom:
3. V prípade vyhradenia priestoru z verejného priestranstva ako parkovisko pre jedno motorové vozidlo používané držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím mesto poskytne na základe žiadosti zníženie dane za užívanie verejného priestranstva vo výške 50 % zo sadzby dane určenej v § 8 písm. b) tohto VZN.


Čl. II.

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2018.

 


Mgr. Jozef Belický v. r.
primátor mesta

Prílohy