Domov   >  CHCEM VEDIEŤ   >  SAMOSPRÁVA   >  Všeobecne záväzné nariadenia
publikované: 12.10.2016 - 14:10  //  aktualizácia: 29.01.2020 - 14:41  //  zobrazené: 2462

VZN ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

číslo: 09/2016  |  dátum schválenia: 12.10.2016  |  dátum účinnosti: 17.11.2016  |  stav: zrušené

Mestské zastupiteľstvo mesta Šaľa na základe ustanovenia § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. d) a g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s ust. § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36 a § 83 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Štatútu mesta Šaľa

 

sa uznieslo na tomto

 

Všeobecne záväznom nariadení

č. 9/2016,

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa  č. 8/2015

o miestnych daniach a miestnom poplatku

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa sa mení a dopĺňa takto:

 

 

Čl. I.

 

V § 16 odsek 4 znie:

Poplatok za množstvový zber môže poplatník uhradiť prevodom na účet mesta, platbou prostredníctvom POS terminálu v pokladni mestského úradu alebo platbou v hotovosti
v pokladni mestského úradu v lehote do desať pracovných dní odo dňa uvedeného na vážnom lístku, ktorý obdrží poplatník pri odovzdaní drobného stavebného odpadu na zberovom dvore.

 

 

Čl. II.

 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť pätnástym dňom od vyvesenia                na úradnej tabuli v meste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Jozef Belický v. r.

primátor mesta